Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka

W Pracowni prowadzone są badania z zakresu:

 • monitorowania dynamiki liczebności i składu gatunkowego mszyc na terenie Polski
 • monitorowania zagrożenia wirusami ziemniaka,
 • ograniczania szerzenia się wirusów w uprawach nasiennych, sygnalizacji terminu zwalczania mszyc i niszczenia naci,
 • ulepszenia systemu produkcji nasiennej ziemniaka,
 • ulepszenia metod kontroli dla celów urzędowej oceny zdrowotności sadzeniaków, w tym również w zakresie przerywania spoczynku bulw.

Badania prowadzone są w warunkach polowych, szklarniowych, przechowalniczych i laboratoryjnych również przy wykorzystaniu specjalistycznego pomieszczenia z kontrolowaną temperaturą i oświetleniem. Ponadto jednym z ważniejszych działań jest upowszechnianie wiedzy z zakresu produkcji i ochrony ziemniaka w postaci publikacji artykułów w ogólnopolskich czasopismach rolniczych oraz prowadzenie szkoleń dla rolników i wyspecjalizowanych producentów ziemniaka.

 • Ocena porażenia sadzeniaków ziemniaka wirusami: PVY, PVM, PVS, PVA, PVX, PLRV, TRV testem DAS ELISA
 • Testowanie insektycydów (zwalczanie mszyc) na potrzeby badań rejestracyjnych
 • Badania polowe i laboratoryjne związane z plonowaniem i zdrowotnością bulw ziemniaka (nawożenie doglebowe, dolistne, zabiegi agrotechniczne itp.)
 • Ocena odmian pod kątem trudności przerywania spoczynku bulw zaraz po zbiorze oraz trudności w produkcji nasiennej
 • Ekspertyzy i pomoc w postępowaniach reklamacyjnych dotyczących produkcji ziemniaka

Pracownia ma urzędowe uprawnienia do:

 • prowadzenia badań na rzecz firm fitosanitarnych ze środkami ochrony roślin (aficydy) na potrzeby ich rejestracji
 • organizowania i prowadzenia urzędowych szkoleń dla pracowników PIORIN z zakresu oceny polowej materiału siewnego oraz z zakresu oceny cech zewnętrznych partii sadzeniaków ziemniaka i pobierania prób sadzeniaków do oceny zdrowotności

dr Agata Kaczmarek – kierownik Pracowni

e-mail: a.kaczmarek@ihar.edu.pl

tel.: 94 342 30 31 w. 245

Personel badawczo – techniczny:

mgr inż. Kamilla Sadowska – inżynier

email: sadowska@ziemniak-bonin.pl,
tel.: 94 342 30 31 w.215

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE 

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE 

Oddział w Boninie, Bonin 3, 76009 Bonin REGON 000079480, NIP 5290007029, KRS 0000074008 

Tel. centr. (94) 3423031, fax. (94) 3427028 Nr konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A.3 w Koszalinie 

36 1500 1096 1210 9002 5721 0000

Całkowity koszt badania netto dla jednej próby badawczej testem immunoenzymatycznym DAS ELISA z próby oczkowej wynosi:

Ilość Koszt
1 wirus 1200
2 wirusy 1900
3 wirusy 2500
4 wirusy 3000
5 wirusów 3400
6 wirusów 3700

 
 
Uwagi: 

 • Zakres badań obejmuje test DAS ELISA na wirusy ziemniaka: PVY, PVM, PLRV, PVA, PVX 

oraz PVS

 • Minimalna próba badawcza dla 1 odmiany ziemniaka wynosi 90 bulw, zalecamy jednak wysłać 

110 bulw na jedną próbę badawczą

 • Czas oczekiwania na wyniki wynosi około 60 dni, jednakże może on ulec zmianie w zależności 

od ilości prób podlegających badaniu.

Systematyczne monitorowanie liczebności mszyc na roślinach ziemniaka pozwala racjonalnie planować zabiegi ich zwalczania.

Nieuskrzydlona forma Myzus persicae, mszycy o największej znaczeniu w przenoszeniu wirusów Y i liściozwoju.

Nieuskrzydlone formy Aphis nasturtii mszyce najczęściej i najliczniej notowane na ziemniaku w trakcie wegetacji.

Odpowiednio wczesne zniszczenie naci pozwala w nasiennictwie ziemniaka na istotne ograniczenie porażenia bulw wirusami. Można je wykonać chemicznie.

Lub mechanicznie

Z tym, że należy pamiętać aby pozostawione resztki łodyg nie były zbyt krótkie, najlepiej około 15-20 cm, taka długość przyspiesza zasychanie oraz ogranicza późniejsze odrosty roślin.

Objawy porażenia roślin ziemniaka szczepem PVYNTN (szczep wirusa Y) mogą objawiać się także na bulwach, co dyskwalifikuje je jako surowiec przetwórczy na chipsy, frytki ale również z uwagi na wygląd, jako ziemniaki jadalne do bezpośredniej sprzedaży.

Objawy porażenia roślin ziemniaka wirusem Y (nekrozy nerwów po dolnej stronie blaszki liściowej) mogą być mylone z objawami fitotoksycznej reakcji po zastosowaniu do ochrony przed tym wirusem oprysków olejami mineralnymi.

Objawy fitotoksycznej reakcji po zastosowaniu oprysków olejami mineralnymi.

6 P06B 052 20

Tytuł: Znaczenie mszyc nie związanych żywicielsko z rośliną ziemniaka w szerzeniu wirusów Y (PVY), M (PVM) i S (PVS) w warunkach Polski Instytucja finansująca: Komitet Badań naukowych (dzisiejszy NCN) Okres realizacji: 2001-2004 Wykonawcy: prof. dr hab. M. Kostiw – [...]

3 P06R 034 24

Tytuł: Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych w produkcji nasiennej ziemniaka na porażenie bulw wirusami Y i M. Instytucja finansująca: Komitet Badań naukowych (dzisiejszy NCN) Okres realizacji: 2002-2004 Wykonawcy: prof. dr hab. M. Kostiw– kierownik projektu (grant promotorski) dr iż. Sławomir [...]

Program Wieloletni IHAR-PIB

Tytuł: Monitorowanie i ocena zmian w populacjach gospodarczo ważnych patogenów pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybowego oraz szkodliwych owadów na plantacjach ziemniaka. Podzadanie 4 . Monitoring presji infekcyjnej wirusów ziemniaka w Polsce jako element systemów decyzyjnych w nasiennictwie [...]

N N310 162638

Tytuł: Ocena możliwości prowadzenia rozmnożeń nasiennych mikrobulw i roślin in vitro w warunkach polowych. Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki Okres realizacji: 2010-2012 Główny wykonawca: mgr. inż. Agnieszka Barnyk Wykonawcy: dr iż. Sławomir Wróbel – kierownik projektu prof. dr hab. M. Kostiw – [...]

N N310 722340

Tytuł: Wykorzystanie alkoholu etylowego i fitohormonów do szybkiego i bezpiecznego przerywania spoczynku bulw ziemniaka Tytuł: Wykorzystanie alkoholu etylowego i fitohormonów do szybkiego i bezpiecznego przerywania spoczynku bulw ziemniaka Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki Okres realizacji: 2011-2014 Wykonawcy: dr iż. Sławomir [...]

2015

 • Wróbel S., Robak B. 2015. Presja mszyc w Polsce w roku 2015. Ziemniak Polski 4: 12–17
 • Wróbel S. 2015. Assessment of possibilities of potato microtuber and in vitro plantlet seed multiplication in field conditions – Growth, development and yielding. Field Crops Research 178: 26–33 (DOI 10.1016/j.fcr.2015.03.011).

2014

 • Kapsa J., Mrówczyński M., Erlichowski T., Gawińska-Urbanowicz H., Matysek K., Osowski J., Pawińska M., Urbanowicz J., Wróbel S. 2014. Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin. Część I. Niechemiczne metody ochrony. Biuletyn IHAR 273: 129–143.
 • Kapsa J., Mrówczyński M., Erlichowski T., Gawińska-Urbanowicz H., Matysek K., Osowski J., Pawińska M., Urbanowicz J., Wróbel S. 2014. Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin. Część II. Metoda zrównoważonej chemicznej ochrony ziemniaka. Biuletyn IHAR 273: 145–159.
 • Kostiw M., Wróbel S., Robak B. 2014. 6.1.4. Podzadanie 4. Monitoring presji infekcyjnej wirusów ziemniaka w Polsce jako element systemów decyzyjnych w nasiennictwie. S.241–243. [W:] Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe. 6.1 Monitorowanie i ocena zmian w populacjach gospodarczo ważnych patogenów pochodzenia bakteryjnego i grzybowego oraz szkodliwych owadów na plantacjach ziemniaka (Edward Arseniuk, red.). Monografie i Rozprawy Naukowe, IHAR-PIB, nr 48: 407 ss.
 • Wróbel S. 2014. Assessment of possibilities of microtuber and in vitro plantlet seed multiplication in field conditions. Part 1: PVY, PVM and PLRV spreading. American Journal of Potato Research 91 (5): 554–565.
 • Wróbel S. 2014. Efficacy of mineral oil-insecticide mixtures for protection of potato tubers against PVY and PVM. American Journal of Potato Research 91 (6): 706–713.
 • Wróbel S. 2014. Gospodarstwo nasiennne Holgera Behnsena pod Hanowerem. Ziemniak Polski 4: 45–50.
 • Wróbel S. 2014. Modification of ELISA by replacing incubation of microtiter plates in an incubator with their shaking in PVY, PVM and PLRV detection. American Journal of Potato Research 91 (4): 354–362.
 • Wróbel S., Robak B. 2014. Charakterystyka nowych odmian ziemniaka pod względem możliwości przerywania spoczynku bulw. Biuletyn IHAR 272: 93–101.
 • Wróbel S., Wąsik A. 2014. Seed potato production in Poland. American Journal of Potato Research 91 (3): 260–268.

2013

 • Kostiw M., Robak B. 2013. Presja mszyc w 2013 roku i zagrożenie plantacji nasiennych ziemniaka wirusami Y i liściozwoju. Ziemn. Pol. 4: 8-13.
 • Kostiw M., Robak B. 2013. Zagrożenie plantacji nasiennych ziemniaka wirusami w świetle najnowszych wyników badań. (W:) Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konf. nauk.-szkol. Dźwirzyno, 16-17 maja. IHAR ZNiOZ Bonin: 42-45.

2012

 • Kostiw M., Robak B. 2012. Dynamika liczebności mszyc, wektorów wirusów, w latach 2010-2012 i zagrożenie plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y i liściozwoju w 2012 r. Ziemn. Pol. 4: 18-23.
 • Kostiw M., Robak B. 2012. Epidemiologia chorób wirusowych ziemniaka w świetle najnowszych badań. (W:) Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konf. nauk.-szkol. Darłówko, 24-25 maja. IHAR ZNiOZ Bonin: 40-42.
 • Wróbel S. 2012. Comparison of mineral oil and rapeseed oil used for the protection of seed potatoes against PVY and PVM infections. Potato Research 55 (1): 83–96.
 • Wróbel S. 2012. Efekty nawożenia ziemniaka odmiany Jelly dolistnymi preparatami YaraVita Ziemniak oraz Actisil. Biuletyn IHAR 266: 295–306.
 • Wróbel S. 2012. Produkcja nasienna ziemniaka. (W:) Produkcja i rynek ziemniaka. Red. J. Chotkowski. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa: 102–130.
 • Wróbel S. 2012. Tempo degeneracji nowych odmian ziemniaka w warunkach naturalnych. Progress in Plant Protection 52(1): 174–177.
 • Wróbel S. 2012. Wykrywanie PVY, PVM i PVS w roślinach ziemniaka testem DAS-ELISA w próbach złożonych z 5 roślin. Progress in Plant Protection 52(3): 714–718.

2011

 • Kostiw M. 2011. The occurrence of major potato viruses in Poland. J. Plant Protection Res. 51 (3): 204-209.
 • Kostiw M., Robak B. 2011. Presja mszyc, wektorów wirusów, i zagrożenie plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y i liściozwoju w 2011 roku. Ziemn. Pol. 4: 28-33.
 • Wróbel S. 2011. Adiuwanty w ochronie ziemniaka przed porażeniem PVY i PVM. Biuletyn IHAR 259: 251–262.
 • Wróbel S. 2011. Nowoczesna technologia produkcji sadzeniaków. (W:) Ziemniaki cenne warzywo i nowoczesny biznes. Poradnik dla producentów, Agro Serwis, Wydanie trzecie: 22–25.
 • Wróbel S. 2011. Wpływ mieszanin oleju mineralnego z insektycydami na dynamikę występowania mszyc na roślinach ziemniaka. Progress in Plant Protection 51(2): 625–629.
 • Wróbel S., Robak B. 2011. Reakcja nowych odmian ziemniaka na terminy przerywania spoczynku bulw na potrzeby próby oczkowej. Fragmenta Agronomica 28 (3): 120–128.

2010

 • Kostiw M., Robak B. 2010. Zagrożenie plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y liściozwoju oraz przewidywana zdrowotność sadzeniaków zbioru 2010 roku. Ziemn. Pol. 4: 14- 20.
 • Wróbel S., Dutka A. 2010. Wpływ wieku roślin ziemniaka na poziom wykrywania PVY, PVM i PLRV w teście ELISA. Progress in Plant Protection 50 (1): 272–275.

2009

 • Chotkowski J., Wróbel S. 2009. Postęp biologiczny i technologiczny na XVI Krajowych Dniach Ziemniaka w Sielinku. Ziemniak Polski 4: 42–45.
 • Kostiw M., Robak B. 2009. Ocena zagrożenia plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y i liściozwoju w 2009 roku. Ziemn. Pol. 4: 4-10.
 • Kostiw M., Robak B. 2009. Występowanie mszyc Myzus persicae (Sulz.) i Aphis nasturtii Kalt. w uprawach ziemniaka w różnych rejonach kraju. Prog. Plant Prot. 49 (3): 1187-1191.
 • Wróbel S. 2009. Sytuacja w nasiennictwie ziemniaka po katastrofalnym roku 2008. Ziemniak Polski 4: 10–16.
 • Wróbel S. 2009. The retention of PVY in the stylet of Myzus persicae Sulz. after the application of mineral oil on potato plants. Plant Breeding and Seed Science 60: 4–12.
 • Wróbel S. 2009. Wpływ różnych form materiałów nasiennych ziemniaka rozmnażanych w warunkach polowych na dynamikę zasiedlenia roślin przez mszyce. Progress in Plant Protection 49 (2): 585–588.
 • Wróbel S., Robak B. 2009. Reakcja nowych odmian ziemniaka na przerywanie okresu spoczynku. Ziemniak Polski 1: 11–13.

2008

 • Jabłoński K. 2008. Nowe elementy produkcji ziemniaków. Ziemn. Pol. 1: 30-36.
 • Jabłoński K. 2008. Florowitem można nawozić ziemniaki. Ziemn. Pol. 2: 14-18.
 • Jabłoński K. 2008. Nowoczesne maszyny do zbioru ziemniaków. Ziemn. Pol. 3: 35-39.
 • Jabłoński K. 2008. Wpływ nawożenia azotem na plon i jakość bulw oraz współczynnik rozmnażania nowych odmian ziemniaków jadalnych. [W:] Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 530: 217-224.
 • Jabłoński K. 2008. Wpływ nawożenia azotem nowych odmian skrobiowych ziemniaków na plon, współczynnik rozmnażania i trwałość przechowalniczą. (W:) Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konf. nauk.-szkol., Kołobrzeg, 3-4 kwietnia. IHAR ZNiOZ Bonin: 92-95.
 • Kostiw M., Robak B. 2008 Skład gatunkowy, termin migracji i dynamika liczebności mszyc „nieziemniaczanych” w uprawie ziemniaka w różnych rejonach kraju. Progress in Plant Protection 48 (2): 881-888.
 • Kostiw M., Robak B. 2008. Presja mszyc, wektorów wirusów, w uprawach ziemniaka w 2008 roku. ZNiOZ. Ziemn. Pol. 4: 25-28.
 • Wróbel S. 2008. Dynamika występowania mszyc w warunkach naturalnych po zastosowaniu różnych substancji olejowych. Progress in Plant Protection 48(4): 1383–1387.
 • Wróbel S. 2008. Najnowsze zmiany w przepisach. Ziemniak Polski 3: 18–21.
 • Wróbel S. 2008. Produkcja nasienna. (W:) Produkcja nasienna i przechowalnictwo ziemniaków. Wieś Jutra. Warszawa: 40–62.
 • Wróbel S. 2008. Rola odmian zagranicznych w nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce. Ziemniak Polski 4: 29–36.
 • Wróbel S. 2008. Specyfika produkcji sadzeniaków.(W:) Ziemniaki nowe perspektywy. Biznes Press. Warszawa: 50–53.
 • Wróbel S. 2008. Wczesne przerywanie okresu spoczynku bulw w aspekcie szybkiej diagnostyki wirusowej nowych odmian ziemniaka. Progress in Plant Protection 48 (2): 552–555.

2007

 • Chotkowski J., Wróbel S., Rembeza J., Lenartowicz T. 2007. Polski Katalog Odmian Ziemniaka 2007. Wieś Jutra, Warszawa: 301 s. (3-języczny, również w wersji angielskiej i rosyjskiej)
 • Wróbel S. 2007. Effect of a mineral oil on Muzus persicae capability to spread of PVY and PVM to successive potato plants. Journal of Plant Protection Research 47 (4): 383–390.
 • Wróbel S. 2007. Reakcja nowych odmian ziemniaka na przerywanie okresu spoczynku na potrzeby próby oczkowej. Ziemniak Polski 4: 18–20.
 • Wróbel S. 2007. Reakcja roślin ziemniaka na glifosat zastosowany do desykacji naci. Progress in Plant Protection 47 (3): 316 –320.
 • Wróbel S. 2007. Ziemniak – najnowsze regulacje prawne. Ziemniak Polski 4: 12–18.
 • Wróbel S., Turska E. 2007. Wpływ lokalizacji źródeł wirusów w warunkach naturalnych na rozprzestrzenianie się PVY i PLRV. Progress in Plant Protection 47 (2): 371–374.
 • Wróbel S., Urbanowicz J. 2007. Reakcja 9 odmian ziemniaka na adiuwanty mineralne i roślinne. Progress in Plant Protection 47 (2): 375–379.

2006

 • Chotkowski J., Wróbel S. 2006. Tendencje w strukturze odmianowej produkcji sadzeniaków ziemniaka w Polsce w latach 1991-2005. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 511, cz.II: 459–468.
 • Chotkowski J., Wróbel S. 2009. Postęp biologiczny i technologiczny na XVI Krajowych Dniach Ziemniaka w Sielinku. Ziemniak Polski 4: 42–45.
 • Wróbel S. 2006. Czy glifosat można stosować do desykacji plantacji ziemniaka? Ziemniak Polski 3: 23–25.
 • Wróbel S. 2006. Ocena wpływu podkiełkowywania sadzeniaków ziemniaka w ochronie bulw przed porażeniem wirusami Y i M. Progress in Plant Protection 46 (2): 1176–1180.
 • Wróbel S. 2006. Produkcja nasienna. (W:) Produkcja ziemniaków. Wieś Jutra. Warszawa: 109–131.
 • Wróbel S. 2006. Rola oleju mineralnego w ochronie ziemniaka przed mszycami i porażeniem wirusami. Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura5 (1): 83–92.
 • Wróbel S. 2006. Wpływ oleju mineralnego na liczebność bakterii i grzybów w glebie. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis s. Agricultura 248 (101): 351–358.
 • Wróbel S. 2006. Wpływ podkiełkowywania sadzeniaków na plon oraz porażenie bulw ospowatością i parchem zwykłym. Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura5 (1): 93–101.
 • Wróbel S. 2006. Wpływ wczesnego niszczenia naci ziemniaka trzema różnymi metodami na zdrowotność plonu. Progress in Plant Protection 46 (2): 1181–1185.

2005

 • Jabłoński K. 2005. Technologie produkcji roślinnej. Ziemniaki. Praca zbiorowa pod redakcją J. Chotkowskiego. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych . Wyd. Wieś Jutra: 280-301.
 • Jabłoński K. 2005. Znaczenie wielkości sadzeniaka i zagęszczenia plantacji w reprodukcji odmian: Balbina, Danusia i Rumpel. (W:) Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konf. nauk.-szkol., Kołobrzeg, 10-11 marca. IHAR ZNiOZ Bonin: 56-60.
 • Jabłoński K. 2005. Wpływ nawożenia azotem na plon nowych odmian skrobiowych ziemniaka i porażenie roślin zarazą oraz na niektóre cechy jakości. (W:) Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konf. nauk.-szkol., Kołobrzeg, 10-11 marca. IHAR ZNiOZ Bonin: 95-98.
 • Jabłoński K. 2005. Wpływ nawożenia azotowego jadalnych odmian ziemniaków: Zebra, Zeus i Żagiel na porażenie parchem i wady ukryte. Progress in Plant Protection 45 (2): 719-721.
 • Kostiw M., Robak B. 2005. Gatunki mszyc nieżyjące na ziemniaku liczniej występujące w uprawie ziemniaka w latach 2001-2003 w dwóch miejscowościach. Konferencja Naukowa „Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka”, Materiały konferencyjne, Kołobrzeg 10-11.03: 67-72.
 • Kostiw M., Robak B. 2005. Ocena zagrożenia plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y i liściozwoju w 2005 roku. Ziemn. Pol. 4: 3-7.
 • Kostiw M., RobakB. 2005. Gatunki mszyc nieżyjące na ziemniaku liczniej występujące w uprawie ziemniaka w latach 2001-2003 w dwóch miejscowościach. Konferencja Naukowa „Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka”, Materiały konferencyjne, Kołobrzeg 10-11.03: 67-72.
 • Urbanowicz J., Wróbel S. 2005. Reakcja roślin ziemniaka odmiany Mila na wybrane adiuwanty stosowane w ochronie plantacji nasiennych. Komunikat. Biuletyn IHAR 237/238: 109–113.
 • Wróbel S. 2005. Nowe regulacje prawne w uprawie ziemniaka. Ziemniak Polski 1: 8–11.
 • Wróbel S. 2005. Optymalizacja metod agrotechnicznych w ochronie ziemniaka przed PVY. Biuletyn IHAR 237/238: 123–131.
 • Wróbel S. 2005. Wpływ różnych metod niszczenia naci ziemniaka średnio wczesnych odmian ziemniaka na plantacjach nasiennych na tempo zasychania naci i plon bulw. Biuletyn IHAR 237/238: 115–122.
 • Wróbel S., Turska E. 2005. Nowe odmiany ziemniaka w produkcji nasiennej. Biuletyn IHAR 237/238: 93–98.
 • Wróbel S., Urbanowicz J. 2005. Wyniki wstępnych badań nad wykorzystaniem adiuwantów w ochronie plantacji nasiennych ziemniaka. Progress in Plant Protection 45 (2): 1211–1214.

Najskuteczniejszym sposobem wdrażania wyników badań rolniczych do praktyki są publikacje popularnonaukowe i szkolenia.

 • Możliwości wykorzystania oleju mineralnego i jego rola w ochronie plantacji nasiennych ziemniaka przed porażeniem wirusami

Upowszechnianie wyników badań wpłynęło na wzrost świadomości wielu producentów nasiennych o istotnej roli olejów w ograniczaniu szerzenia się wirusa Y. Jest to obecnie najskuteczniejszy sposób ograniczania porażenia tym wirusem. W zasadzie wszystkie hodowle ziemniaka w Polsce oraz wielu dużych producentów nasiennych wykorzystuje w ochronie przed PVY oleje mineralne. Ich zużycie na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrosło kilkukrotnie.

 • Ocena wpływu wybranych zabiegów agrotechnicznych w produkcji nasiennej ziemniaka na porażenie bulw wirusami Y i M

Wykazano, że zalecane wcześniej podkiełkowywanie sadzeniaków w obecnych warunkach nie przynosi właściwie żadnych efektów w ograniczaniu porażenia bulw wirusami. Natomiast systematyczne stosowanie oleju mineralnego oraz odpowiedni dobór metody niszczenia naci może ograniczyć porażenie nawet o 80%. Upowszechnienie wyników badań przyczyniło się do coraz częstszego stosowania takiego układu w praktyce, co w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę technologii nasiennej obniżając w ten sposób straty wynikające z trudności ochrony odmian bardzo podatnych, w szczególności zagranicznych.

 • Badania nad możliwością wykorzystania adiuwantów w ochronie plantacji nasiennych ziemniaka przed porażeniem wirusami

Wieloletnie badania pozwoliły wytypować 3 perspektywiczne substancje olejowe (Ikar 95 EC, Olemix 84 EC i Olejan 85 EC), które testowano ostatecznie w warunkach produkcyjnych. Obecnie najczęściej stosowanym między innymi przez polskie hodowle ziemniaka (HZ Zamarte, PMHZ Strzekęcin), jak i hodowle zagraniczne w Polsce (HZPC, Agrico, Solana) jest Olemix 84 EC, który jest najtańszym i bardzo skutecznym olejem mineralnym, dodatkowo stosowanym w dawce o połowę niższej niż wcześniej zalecany Sunspray 850 EC.

 • Określenie optymalnego czasu rozpoczęcia próby oczkowej dla nowo zarejestrowanych odmian ziemniaka

Rozpoczęte w roku 2004 badania z zakresu oceny nowych odmian ziemniaka pod kątem możliwości przerywania ich spoczynku zaraz po zbiorze, były odpowiedzią na zapotrzebowanie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na tego rodzaju informacje. Określenie dla poszczególnych odmian optymalnego terminu rozpoczęcia badań weryfikacyjnych, pozwala w praktyce na lepszą organizację prac poprzez ustalenie właściwej ich kolejności. Ocena pozwala ponadto wyodrębnić odmiany o zdecydowanie dłuższym spoczynku, dla których należy przesunąć termin próby oczkowej lub zastosować inną bardziej skuteczną metodę jego przerywania.

 • Ocena możliwości wykorzystania glifosatu do desykacji plantacji ziemniaka

W latach 2004-2005 w warunkach polowych oceniono wpływ glifosatu (substancja aktywna środka Roundup 360 SL, bardzo popularnego herbicydu nieselektywnego) zastosowanego do desykacji naci ziemniaka. Mimo że Roundup jest powszechnie stosowany w rolnictwie do odchwaszczania nieużytków rolnych, sadów i ściernisk po zbiorze zbóż, a nawet zwalczania chwastów w początkowym okresie, od posadzenia do wschodów ziemniaka, nie powinien on być wykorzystywany do desykacji roślin ziemniaka zarówno na plantacjach nasiennych, jak i towarowych (jadalnych, skrobiowych). Bardzo silne ograniczenie wzrostu kiełków i ich degeneracja oraz późniejsze wschody po jego zastosowaniu wskazywały na zaleganie pozostałości glifosatu w bulwach. Nawet nieodpowiednia aplikacja przed wschodami ziemniaków może w niekorzystnych warunkach powodować braki wschodów. Straty z tego tytułu są nieodwracalne.

 • Diagnostyka porażenia sadzeniaków ziemniaka wirusami (PVY, PVM, PVS, PVA, PVX, PLRV, TRV) w próbie oczkowej przy wykorzystaniu testu DAS ELISA.
 • Charakterystyka odmian pod kątem trudności przerywania spoczynku bulw zaraz po zbiorze oraz ich trudności w produkcji nasiennej.
 • Pomoc w postępowaniach reklamacyjnych dotyczących produkcji ziemniaka.
 • Ocena skuteczności insektycydów (mszyce), desykantów, olejów mineralnych oraz innych środków w ograniczaniu szerzenia się wirusów oraz ich wpływu na plon i jakość bulw.
 • Doradztwo z zakresu nasiennictwa ziemniaka
 • Ocena wpływu nawozów mineralnych (stosowanych doglebowo i dolistnie) na plon i jakość zbieranych bulw.

Nasze pracownie

Pracownia Diagnostyki
Molekularnej i Biochemii

Pracownia Nasiennictwa
Ziemniaka

Pracownia Zasobów
Genowych i Kultur in Vitro

Pracownia
Ochrony Ziemniaka