Kwartalnik Ziemniak Polski

  • specjalistyczny, ogólnopolski kwartalnik dla branży ziemniaka
  • jest pismem naukowo-technicznym o charakterze doradczym
  • tematyka obejmuje wysoki poziom merytoryczny z zakresu ekonomii, ochrony,
  • przechowalnictwa, przetwórstwa, agrotechniki i pozostałych zagadnień dotyczących ziemniaka
  • ukazuje się od 1991 r., jest pismem recenzowanym i indeksowanym w bazach Agro, Index Copernicus i SIGŻ

Opłata na rok 2022 wynosi 55 zł (w tym 5% VAT).
Redakcja wyśle pierwszy numer wraz z fakturą
po dokonaniu wpłaty przelewem bankowym lub pocztowym na konto bankowe IHAR-PIB Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie SANTANDER BANK S.A. 3 O/Koszalin 36 1500 1096 1210 9002 5721 0000 z adnotacją „Prenumerata na rok 2022” oraz dokładnym adresem zwrotnym.

• reklama kolorowa na II, III i IV stronie – 2700 zł + VAT
• reklama kolorowa wewnątrz numeru – 2200 zł + VAT
• reklama czarno-biała A4 wewnątrz numeru – 1500 zł + VAT
• artykuł reklamowy wewnątrz numeru – 1500 zł/str. + VAT

Możliwe są indywidualne negocjacje cen reklam. Do zlecenia należy dołączyć upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu zleceniodawcy oraz numer NIP.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń reklamowych.

Autorzy są proszeni o sygnowanie swoich prac pełnym imieniem i nazwiskiem wraz ze stopniem lub tytułem naukowym, adresem e-mail i dokładnym adresem instytucji. Orientacyjna objętość artykułów wraz z tabelami, rysunkami i wykazem literatury – 4-8 stron A4.

Tekst w edytorze Word, zapisany jako plik DOC.; krój czcionki Arial CE, wielkość czcionki 11, podwójna interlinia, bez dzielenia wyrazów i wyrównania prawego marginesu. Prosimy o nienumerowanie stronic. Teksty należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem k.zalejko@ihar.edu.pl

Artykuły powinny mieć charakter naukowo-techniczny (przydatne dla praktyki gospodarczej), w związku z tym zalecane jest dołączanie materiału ilustracyjnego, w tym barwnych rysunków i fotografii. Pod tabelami należy obowiązkowo podawać źródło danych, a na końcu pracy kilka najważniejszych pozycji literatury.Do artykułu prosimy dołączyć krótkie (do 10 wierszy) streszczenie oraz kilka słów kluczowych, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej czasopisma www.ihar.edu.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowania redakcyjnego artykułów, zmiany tytułu i dokonywania skrótów w tekście, zgodnie z potrzebami pisma

Procedura recenzowania w kwartalniku Ziemniak Polski

Zapraszamy do pobrania plików

Ziemniak Polski

ważne linki:

Wydania