Szkolenia

W związku z przyjęciem przez Polski Rząd projektu nowelizacji ustawy o nasiennictwie, który wdraża przepisy unijnych dyrektyw z 2014 r. od dnia 1 stycznia 2017 r, wprowadzone zostaną rozwiązania dostosowujące polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Projekt wprowadza możliwość dokonywania oceny cech zewnętrznych roślin przez akredytowanych kwalifikatorów.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie jest jednostka uprawnioną do przeprowadzenia szkoleń, kończących się egzaminem i otrzymaniem takiej akredytacji.

Oferta szkoleniowa na rok 2020

Akredytowany Kwalifikator

z zakresu oceny cech zewnętrznych bulw ziemniaka

5 marca 2020 | Szkolenie 1-dniowe

XXVII Krajowe Dni Ziemniaka/Potato Poland

Forma realizacji (np. szkolenie, konferencja naukowa, warsztaty, etc.) Targi Symbol: OBZ/11/2020
Organizator: IHAR-PIB Oddział w Boninie
Planowany termin (data, liczba godzin): 21 – 23 sierpnia 2020r.
Miejsce realizacji: Lubków
Kierownik merytoryczny: dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
Tematyka szkolenia (ujęta w punktach):

Tematyka szkolenia

 1. Prezentacja nowoczesnej technologii uprawy i konfekcjonowania ziemniaków.
 2. Konsultacje merytoryczne z zakresu ochrony upraw ziemniaka, chorób ziemniaka, w tym kwarantannowych i szkodników.
 3. Wystawa bulw odmian zarejestrowanych w Polsce wraz z profesjonalnym i wszechstronnym doradztwem na temat technologii uprawy, zbioru, przechowywania i kierunków użytkowania.
 4. Konkurs jakości kulinarnej jadalnych odmian ziemniaka.
 5. Promocyjny pokaz produktów ziemniaczanych, w tym produktów regionalnych.
 6. Przygotowanie i degustacja potraw z ziemniaków oraz fachowe konsultacje w tym zakresie.
 7. Prezentacja objawów chorób i szkodników ziemniaka.
 8. Prezentacja ofert sprzedaży sadzeniaków.
Osoba do kontaktu (adres e-mail, telefon, fax):

Krystyna Żalejko IHAR-PIB Bonin

zalejko@ziemniak-bonin.pl

tel: 94 342 30 31 (wew. 205)

Marta Grabska IHAR-PIB Bonin

grabska@ziemniak-bonin.pl

tel: 94 342 30 31 (wew. 268)

Włodzimierz Przewodowski Kierownik IHAR-PIB Bonin

w.przewodowski@ihar.edu.pl

tel: 94 342 30 31 (wew. 211)

Data: 15 lipca 2020

Szkolenie podstawowe z zakresu oceny cech zewnętrznych bulw ziemniaka

Forma realizacji (np. szkolenie, konferencja naukowa, warsztaty, etc.) 1-dniowe szkolenie dla akredytowanych kwalifikatorów
Organizator: IHAR-PIB Oddział w Boninie
Planowany termin (data, liczba godzin): Luty, marzec
Miejsce realizacji: IHAR-PIB Oddział w Boninie

Bonin 3, 76-009 Bonin

Kierownik merytoryczny: dr inż. Jerzy Osowski
Tematyka szkolenia (ujęta w punktach): TEMATYKA SZKOLENIA

 1. Zasady produkcji nasiennej ziemniaka – lokalizacja, zmianowanie, agrotechnika i przechowywanie sadzeniaków.
 2. Charakterystyka odmian z uwzględnieniem cech zewnętrznych bulw.
 3. Choroby ziemniaka, w tym objawy na bulwach, ich szkodliwość i rozpoznawanie oraz objawy wad fizjologicznych i uszkodzeń mechanicznych.
 4. Szkodniki glebowe, w tym objawy na bulwach ich szkodliwość i rozpoznawanie oraz wpływ na jakość sadzeniaków.
 5. Przepisy prawa nasiennego, wymagania w zakresie wytwarzania i jakości sadzeniaków ziemniaka, metodyk oceny cech zewnętrznych, wymagana dokumentacja.
 6. Wykonanie oceny cech zewnętrznych zgodnie z wymogami przepisów.
Osoba do kontaktu (adres e-mail, telefon, fax): Krystyna Żalejko IHAR-PIB Bonin 

zalejko@ziemniak-bonin.pl

tel: 94 342 30 31 (wew. 205); fax: 94 342 70 28

Data:  5 marzec 2020

Produkcja nasienna ziemniaka – ocena polowa materiału siewnego

Forma realizacji (np. szkolenie, konferencja naukowa, warsztaty, etc.) Szkolenie dla pracowników PIORiN
Organizator: IHAR-PIB Oddział w Boninie
Planowany termin (data, liczba godzin): Szkolenie 2-dniowe; czerwiec 2020
Miejsce realizacji: IHAR-PIB Oddział w Boninie

Bonin 3, 76-009 Bonin

Kierownik merytoryczny: dr inż. Jerzy Osowski
Tematyka szkolenia (ujęta w punktach): Część teoretyczna

 1. Produkcja nasienna ziemniaka i zachodzące w niej zmiany.
 2. Wirusy i ich wektory, występowanie, zachodzące zmiany.
 3. Diagnostyka patogenów.
 4. Ochrona plantacji nasiennych ziemniaka.
 5. Choroby i szkodniki, w tym kwarantannowe; występowanie sposoby zwalczania.
 6. Charakterystyka odmian ziemniaka i urzędowy opis.
 7. Prawodawstwo 

Część praktyczna (zajęcia na polu)

 1. Reakcja roślin ziemniaka na porażenie przez wirusy; wpływ odporności odmiany.
 2. Reakcja roślin ziemniaka na porażenie chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.
 3. Znaczenie czynników biotycznych i abiotycznych.
 4. Wpływ nawożenia azotem na wyrazistość symptomów porażenia roślin przez wirusy.
 5. Reakcja odmian na środki ochrony roślin.
 6. Występowanie szkodników ziemniaka i zachodzące zmiany. 
Osoba do kontaktu (adres e-mail, telefon, fax): Krystyna Żalejko IHAR-PIB Bonin 

zalejko@ziemniak-bonin.pl

tel: 94 342 30 31 (wew. 205); fax: 94 342 70 28

Data: 17-18 czerwiec 2020

Rozpoznawanie objawów chorób i szkodników na roślinach ziemniaka w okresie wegetacji

Forma realizacji (np. szkolenie, konferencja naukowa, warsztaty, etc.) Warsztaty szkoleniowe
Organizator: IHAR-PIB Oddział w Boninie
Planowany termin (data, liczba godzin): I połowa lipca; 1-dniowe warsztaty polowe
Miejsce realizacji: IHAR-PIB Oddział w Boninie

Bonin 3, 76-009 Bonin

Kierownik merytoryczny: dr inż. Jerzy Osowski
Tematyka szkolenia (ujęta w punktach): Tematyka szkolenia

 1. Identyfikacja szkodników i diagnostycznych objawów ich żerowania
 2. Identyfikacja objawów chorób grzybowych, ich podobieństwa i różnice.
 3. Identyfikacja objawów chorób bakteryjnych, ich podobieństwa i różnice.
 4. Metody ochrony przed chorobami i szkodnikami wraz z elementami zasad Integrowanej Ochrony Ziemniaka.
 5. Demonstracja w warunkach polowych objawów chorób i szkodników.
Osoba do kontaktu (adres e-mail, telefon, fax): Krystyna Żalejko IHAR-PIB Bonin 

zalejko@ziemniak-bonin.pl

tel: 94 342 30 31 (wew. 205); fax: 94 342 70 28

Data: 16 lipiec 2020

Produkcja nasienna ziemniaka – pobieranie prób bulw do badań laboratoryjnych i ocena cech zewnętrznych

Forma realizacji (np. szkolenie, konferencja naukowa, warsztaty, etc.) Szkolenie dla pracowników PIORiN
Organizator: IHAR-PIB Oddział w Boninie
Planowany termin (data, liczba godzin): 2-dniowe szkolenie; wrzesień 2020
Miejsce realizacji: IHAR-PIB Oddział w Boninie

Bonin 3, 76-009 Bonin

Kierownik merytoryczny: dr inż. Jerzy Osowski
Tematyka szkolenia (ujęta w punktach): Część teoretyczna

 1. Charakterystyka odmian ziemniaka, opis urzędowy.
 2. Zasady produkcji nasiennej ziemniaka – lokalizacja, zmianowanie, agrotechnika i przechowywanie sadzeniaków z elementami profilaktyki dotyczącej organizmów kwarantannowych.
 3. Choroby bulw i reakcja odmian, znaczenie czynników biotycznych i abiotycznych.
 4. Diagnostyka patogenów.
 5. Warunki stosowana uproszczonej oceny laboratoryjnej w nasiennictwie ziemniaka.
 6. Prawodawstwo.

Część praktyczna (pole, przechowalnia)

 1. Metodyka pobierania prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności sadzeniaków, zasady sortowania.
 2. Metodyka oceny cech zewnętrznych, dokumentacja dotycząca produkcji sadzeniaków, praktyczne wykonywanie oceny cech zewnętrznych.
 3. Prawodawstwo.
Osoba do kontaktu (adres e-mail, telefon, fax): Krystyna Żalejko IHAR-PIB Bonin 

zalejko@ziemniak-bonin.pl

tel: 94 342 30 31 (wew. 205); fax: 94 342 70 28

Data: 16 – 17 wrzesień 2020

Nasze pracownie

Pracownia Diagnostyki
Molekularnej i Biochemii

Pracownia Nasiennictwa
Ziemniaka

Pracownia Zasobów
Genowych i Kultur in Vitro

Pracownia
Ochrony Ziemniaka