Usługi

 • Identyfikacja odmian ziemniaka za pomocą elektroforezy natywnej białek soku bulw ziemniaka. Identyfikacja pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie tożsamości badanych bulw poprzez porównanie z odmianami wzorcowymi.
 • Wykrywanie wirusów ziemniaka (PVY, PVM, PLRV, PVS, PVX) i wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka(PSTVd) za pomocą metod molekularnych (RT-PCR, RT-LAMP).
 • Diagnostyka porażenia bulw bakteriami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
 • Wytwarzanie kropek kwantowych koloidów metali (złota, srebra, platyny i miedzi) oraz ich wykorzystanie w diagnostyce patogenów ziemniaka.
 • Ocena porażenia sadzeniaków wirusami (PVY, PVM, PVS, PVX, PVA, PLRV, TRV) w próbie oczkowej przy wykorzystaniu testu DAS ELISA.
 • Mikrorozmnażanie roślin.
 • Uwalnianie rodów, odmian ziemniaka od chorób wirusowych.
 • Utrzymywanie rodów i odmian ziemniaka w Banku Genów in Vitro.
 • Testowanie środków ochrony roślin (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu, desykanty) na potrzeby badań rejestracyjnych (Certyfikat GIORiN).
 • Badania polowe i laboratoryjne związane z plonowaniem i zdrowotnością bulw ziemniaka (nawożenie doglebowe, dolistne, zabiegi agrotechniczne itp.).
 • Ekspertyzy i pomoc w postępowaniach reklamacyjnych dotyczących produkcji ziemniaka.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu produkcji i ochrony ziemniaka
 • Prowadzenie urzędowych szkoleń dla pracowników PIORIN z zakresu oceny polowej materiału siewnego oraz z zakresu oceny cech zewnętrznych partii sadzeniaków ziemniaka i pobierania prób sadzeniaków do oceny zdrowotności (jedyny uprawniony do tego ośrodek w Polsce)
 • Możliwość odbywania praktyk studenckich oraz staży dla absolwentów kierunków o profilu biotechnologicznym, biologicznym i rolniczym.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie jest jednostka
uprawnioną do przeprowadzenia szkoleń, kończących się egzaminem i otrzymaniem takiej akredytacji.

Nasze pracownie

Pracownia Diagnostyki
Molekularnej i Biochemii

Pracownia Nasiennictwa
Ziemniaka

Pracownia Zasobów
Genowych i Kultur in Vitro

Pracownia
Ochrony Ziemniaka