Aleksandra Bech

Nowe, różnorodne odmiany z Hodowli Ziemniaka Zamarte

Ziemn. Pol. 2024, 2: 10-13, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Hodowla Ziemniaka Zamarte od prawie 80 lat wprowadza na rynek nowe odmiany. W bieżącym roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych wpisał do krajowego rejestru pięć nowych odmian pochodzących z Zamartego: Begonia – bardzo wczesna, Hajduk – wczesna, Cyranka – średnio wczesna, Olga – chipsowa, Tuluza – skrobiowa.

Słowa kluczowe: hodowla, postęp biologiczny, rejestracja odmian 2024, ziemniak 

New, diverse cultivars from Zamarte Potato Breeding Ltd.

Abstract

Potato Breeding Zamarte Ltd. has been introducing potato cultivars into the market for almost 80 years. This year, the Research Centre for Cultivar Testing registered five cultivars from Zamarte into the National Register: Begonia – very early, Hajduk – early, Cyranka – table potato, Olga – crisps, Tuluza – starch potato.

Keywords: biological progress, breeding, cultivar registration 2024, potato 

Tomasz Erlichowski

Zalecenia zwalczania mszyc w ziemniaku insektycydami zarejestrowanymi na rok 2024 ze szczególnym uwzględnieniem plantacji nasiennych

Ziemn. Pol. 2024, 2: 29-32, il, bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Mszyce jako szkodniki bezpośrednie rzadko zagrażają uprawom ziemniaka, ich najważniejsza, aczkolwiek negatywna rola związana jest głównie z przenoszeniem wirusów roślinnych  z chorych roślin (tzw. źródeł) na zdrowe w trakcie żeru i nakłuć tkanki liściowej oraz wiązek przewodzących. W 2024 r. zarejestrowanych jest 13 insektycydów nalistnych należących do 4 grup chemicznych. Substancje czynne w nich zawarte różnią się mechanizmem działania, a ich znajomość pozwoli dostosować ich użycie do specyficznych uwarunkowań temperatury oraz warunków pogodowych i ułatwi skuteczną ochronę plantacji w zależności od nasilenia występowania szkodnika. 

Słowa kluczowe: insektycydy, mszyce, substancja czynna, ziemniak, zwalczanie

Recommendations for controlling aphids in potato with insecticides registered for 2024, with particular consideration for seed plantations

Abstract

Aphids as direct pests (sucking sap, twisting leaves) pose little threat to potato crops; their most important, although negative, role is mainly related to the transfer of plant viruses and their transfer from diseased plants (so-called sources) to healthy ones during feeding and puncturing leaf tissue and conductive bundles. In 2024, 13 foliar insecticides belonging to 4 chemical groups are registered here. The active substances they contain differ in their mechanism of action, and knowing them will allow you to adjust their use to specific temperatures and weather conditions. It will facilitate adequate protection of the plantation depending on the severity of the pest.

Keywords: active ingredient, aphids, control, insecticides, potato

Tomasz Erlichowski

Zalecenia dotyczace zwalczania stonki ziemniaczanej insektycydami zarejestrowanymi na rok 2024

Ziemn. Pol. 2024, 2: 43-47, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

W roku obecnym zarejestrowanych jest 77 insektycydów nalistnych należących do 5  grup chemicznych. Substancje czynne (8) w nich zawarte różnią się mechanizmem działania, których znajomość pozwoli dostosować ich użycie w specyficznych uwarunkowaniach temperatury oraz warunkach pogodowych, a także ułatwi skuteczną ochronę plantacji w zależności od nasilenia występowania szkodnika. Znaczenie stonki ziemniaczanej jest nadal duże, głównie z powodu rozdrobnienia upraw (w przydomowych ogródkach itp.) oraz zmian klimatycznych, które wpływają na lokalnie dużą liczebność populacji i możliwość występowania kilku pokoleń szkodnika w ciągu sezonu wegetacyjnego. 

Słowa kluczowe: insektycydy, stonka ziemniaczana, substancja czynna, ziemniak, zwalczanie

Recommendations to control the colorado potato beetle with insecticides registered for 2024

Abstract

This year, 77 foliar insecticides belonging to 5 chemical groups are registered. The active substances (8) contained in them differ in their mechanism of action, knowledge of which will allow you to adjust their use in specific temperature and weather conditions and will also facilitate adequate protection of the plantation depending on the severity of the pest’s occurrence. The importance of the Colorado potato beetle is still high, mainly due to the fragmentation of crops (in home gardens, etc.) and climate changes, which affect the local population size and the possibility of several generations of pests occurring during the growing season.

Keywords: active substance, Colorado potato beetle, control, insecticides, potato 

Marta Grabska

Odmiany zarejestrowane w 2024 roku przez Pomorsko-Mazurską Hodowlę Ziemniaka sp. z o.o.

Streszczenie

Batory – średnio wczesna, skrobiowa, przybliżony czas wegetacji ok. 110 dni. Charakteryzuje się wysoką zawartością skrobi, na poziomie ok. 20,4%, oraz stabilnym plonem skrobi. Bulwy mają czerwoną skórkę, miąższ jest kremowy. Wyróżnia się wysoką odpornością na wirus Y oraz parch. Plon ogólny odmiany wg COBORU to 38,3t/ha. Jest średnio odporna na zarazę i odporna na raka ziemniaka patotyp 1(D1). Hestia – wczesna, jadalna (ok. 87 dni wegetacji). Charakteryzuje się intensywnym żółtym kolorem miąższu i płytkimi oczkami, typ kulinarny B, ogólnoużytkowy. Jest wysoko tolerancyjna na suszę. Plon odmiany wg danych COBORU to ok. 44 t/ha. Jest odporna na raka ziemniaka patotyp 1(D1), parch oraz mątwika ziemniaczanego Ro1. Ma wysoką trwałość przechowalniczą.

Słowa kluczowe: charakterystyka odmian, odmiana Batory, odmiana Hestia, ziemniak 

Cultivars registered in 2024 by Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o.

Abstract

Batory – medium early, starchy, approximate vegetation time approx. 110 days. It has a high starch content, approximately 20.4%, and a stable yield. The tubers have red skin, and the flesh is creamy. It is highly resistant to potato virus Y  and scab. The total yield of the variety, according to COBORU, is 38.3t/ha. It is moderately resistant to late blight and resistant to potato canker pathotype 1 (D1). Hestia – early, edible (approx. 87 days of vegetation). It is characterized by an intense yellow color of the flesh and shallow eyes, culinary type B, general purpose. It is highly drought tolerant. According to COBORU data, the yield is approximately 44 t/ha. It is resistant to potato wart pathotype 1 (D1), scab, and potato cyst nematode Ro1. Moreover, this cultivar has a high storage stability.

Keywords: Batory, cultivars characteristics, Hestia, potato

Wojciech Nowacki

Analiza wielkości produkcji nasiennej i struktury odmianowej ziemniaka w Polsce w ostatnich latach

Ziemn. Pol. 2024, 2: 3-9, il, bibliogr. abstr., streszcz.

Streszczenie

Przedstawiono aktualny stan korzystania z postępu biologicznego w produkcji ziemniaków w Polsce. Scharakteryzowano dość bogatą ofertę odmianową dla producentów proponowaną przez polskie i zagraniczne firmy hodowlane oraz zanalizowano krajowy rynek nasienny ostatnich lat. Użycie kwalifikowanych sadzeniaków nie przekracza obecnie 30% ogółu stosowanego materiału rozmnożeniowego, co jest niskim wskaźnikiem i poważnym mankamentem w zalecanej profesjonalnej produkcji ziemniaków. Wykazano, że konieczne są zmiany w systemie rekomendacji polecanych do uprawy odmian.

Słowa kluczowe: dobór odmian, firmy hodowlane, produkcja nasienna, ziemniak

Analysis of the size of seed production and the variety structure of potato in Poland in recent years

Abstract

The study presents the current state of use of biological progress in the Polish potato industry. A fairly rich cultivar offer dedicated to potato producers by Polish and foreign breeding companies was characterized and an analysis of the domestic seed market in recent years was made. It has been shown that the use of certified seed potatoes currently does not exceed 30% of the total propagating material used, which is a low indicator and a serious drawback in the recommended professional potato production. It was also shown that changes in the recommendation system for recommended cultivars are necessary.

Keywords: breeding companies, seed production, selection of cultivars, potato

Jerzy Osowski

Substancje aktywne zarejestrowane do jesiennego i wiosennego zaprawiania bulw

Ziemn. Pol. 2024, 2: 16-21, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Rizoktonioza jest jedną z chorób o znaczeniu gospodarczym, która powszechnie występuje w rejonach uprawy ziemniaka na całym świecie. Ograniczanie jej szkodliwości wymaga wykorzystania wszystkich dostępnych metod agrotechnicznych oraz zastosowania zaprawiania bulw jednym z zarejestrowanych środków ochrony roślin. Obecnie do zaprawiania wiosną zarejestrowane są 3 syntetyczne substancje czynne: azoksystrobina należąca do strobiluryn (Qol), flutolanil (fenylobenzamidy) i fluksapyroksad (karboksyamidy) z grupy SDHI oraz do zaprawiania jesienią jedna substancja – imazalil z grupy triazoli (DMI). Oprócz syntetycznych substancji czynnych do zwalczania rizoktoniozy są także zarejestrowane dwie substancje pochodzenia biologicznego – bakterie z rodzaju Pseudomonas i Bacillus.

Słowa kluczowe: ospowatość, próchnienie podstawy łodygi, substancje aktywne, zaprawy, ziemniak

Active substances registered for autumn and spring tuber treatment 

Abstract

Rhizoctonia solani causes black scurf on tubers and canker on stolons and stems, diseases of economic importance commonly occurring in potato-growing regions worldwide. Limiting its harmfulness requires using all available agrotechnical methods and tubers treatment with one of the registered plant protection products. Currently, three synthetic active substances are registered for spring treatment: azoxystrobin belonging to the strobilurins (Qol), flutolanil (phenylbenzamides), and fluxapyroxad (carboxamides) from the SDHI group, and one substance for autumn treatment – imazalil from the triazole group (DMI). In addition to synthetic active substances to control rhizoctoniosis, two substances of biological origin are also registered – bacteria of the genus Pseudomonas and Bacillus.

Keywords: active substances, black scurf, potato, Rhizoctonia canker, tuber treatment 

Jerzy Osowski

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania zarazy ziemniaka

Ziemn. Pol. 2024, 2: 32-38, il., bibliogr., aqbstr., streszcz.

Streszczenie

Zaraza ziemniaka zaliczana jest do chorób o znaczeniu gospodarczym. Ze względu na możliwości sprawcy (organizm grzybopodobny Phytophthora infestans) do skutecznego ograniczania choroby wskazane jest wykorzystanie wszystkich dostępnych metod zwalczania ze szczególnym uwzględnieniem metody chemicznej, czyli cyklicznych zabiegów nalistnych jednym z zarejestrowanych fungicydów. W sezonie wegetacyjnym 2024 do zwalczania zarazy jest zarejestrowanych 16 substancji czynnych należących do 15 grup chemicznych. 

Słowa kluczowe: fungicydy, ochrona, substancje czynne, zaraza ziemniaka

Fungicides registered to control potato late blight

Abstract

Potato late blight is classified as a disease of economic importance. Due to the ability of the perpetrator (fungus-like organism Phytophthora infestans) to effectively limit the disease, it is advisable to use all available control methods, with particular emphasis on the chemical method, i.e., cyclic foliar treatments with one of the registered fungicides. In the 2024 growing season, sixteen active substances belonging to fifteen chemical groups are registered to combat the blight.

Keywords: active substances, fungicides, potato late blight, protection 

Jerzy Osowski

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania alternariozy ziemniaka

Ziemn. Pol. 2024, 2: 38-42, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie 

Alternarioza ziemniaka jest uważana za drugą najgroźniejszą chorobę okresu wegetacji po zarazie. Jej skuteczne zwalczanie wymaga integrowanego podejścia do ochrony z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod. Jednak ze względu na policykliczność sprawcy (9-13 cykli rozwojowych w sezonie) stosowanie dostępnych fungicydów jest obecnie najważniejszą metodą ograniczania jej szkodliwości. Do zwalczania alternariozy w sezonie 2024 zarejestrowanych jest 10 substancji czynnych należących do 6 grup chemicznych.

Słowa kluczowe: Alternaria alternata, Alternaria solani, alternarioza ziemniaka, fungicydy, ochrona chemiczna

Fungicides registered to control potato early blight

Abstract

Potato early blight complex disease (EBCD) is considered the second most dangerous disease of the growing season after late blight. Its effective control requires an integrated approach using all available methods. However, due to the perpetrators’ ability to complete 9-13 life cycles per season, using available fungicides is currently the most important method of reducing their harmfulness. Ten active substances belonging to six chemical groups are registered to control EBCD in the 2024 season.

Keywords: Alternaria alternata, Alternaria solani, chemical protection, fungicides, potato early blight complex disease (EBCD) 

Janusz Urbanowicz

Zwalczanie chwastów w ziemniaku za pomocą herbicydów

Ziemn. Pol. 2024, 2: 21-29, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Herbicydy w ziemniaku można stosować w terminie przed- i powschodowym. Do zwalczania chwastów w roku 2024 zarejestrowane są 152 herbicydy (oparte na 17 substancjach czynnych), w tym: 79 do przedwschodowej aplikacji (9 s. cz.) i 73 do stosowania po wschodach ziemniaka (3 s. cz.), a wśród nich 48 to graminicydy (5 s. cz.). Wybór konkretnego herbicydu powinien być podyktowany aktualnym zachwaszczeniem plantacji, co zapewni jego wysoką skuteczność chwastobójczą i, dodatkowo, nie doprowadzi do powstawania kumulacji chwastów, wytworzenia odporności lub fitotoksycznej reakcji. Bardzo ważna jest faza rozwojowa zwalczanych gatunków (na młodsze osobniki należy stosować niższe z zalecanych dawek, a na starsze – wyższe). 

Słowa kluczowe: chwasty, fitotoksyczność, herbicydy, substancja czynna, ziemniak

Weed control in potato by herbicides

Abstract

Herbicides in potatoes can be used pre- and post-emergence. There are 152 herbicides registered for weed control in 2024 (based on 17 active substances), including 79 for pre-emergence application (9 parts) and 73 for use after potato emergence (3 parts). Among them, 48 are graminicides (5 parts). The choice of a specific herbicide should be dictated by the current weed infestation of the plantation, which will ensure its high herbicidal effectiveness and, additionally, will not lead to the accumulation of weeds, resistance, or phytotoxic reactions. The developmental phase of the species being controlled is critical (lower recommended doses should be used for younger individuals and higher recommended doses for older ones).

Keywords: active substance, herbicides, phytotoxicity, potato, weeds