Tomasz Erlichowski, Stanisław Kuduk, Patryk Kozłowski

Gospodarstwo Rolne Stanisław Kuduk – pasja i nowoczesność z ugruntowaną pozycją w produkcji ziemniaków na rynku dolnośląskim

Ziemn. Pol. 2022, 3: 32-36, il.

Agricultural Farm Stanisław Kuduk – passion and modernity with an established position in potato production in the lower silesian market

Małgorzata Łabańska

Wykrywanie infekcji grzybowej poprzez analizę związków chemicznych uwalnianych przez materiał roślinny

Ziemn. Pol. 2022, 3: 28-31, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Celem stażu naukowego na Uniwersytecie Warwick (Wielka Brytania) była detekcja chorób roślin w czasie ich przechowywania na podstawie analizy lotnych związków organicznych i nieorganicznych za pomocą elektronicznego nosa, GC-IMS oraz konwencjonalnej metody GC-MS. W czasie stażu został zrealizowany 6-miesięczny projekt badawczy we współpracy z prof. Jamesem Covingtonem oraz prof. Johnem Clarksonem. Przeprowadzono szereg doświadczeń, w których udowodniono możliwość zastosowania elektronicznego nosa oraz metody GC-IMS do wykrywania infekcji cebuli zwyczajnej wywołanych dwoma patogenami grzybowymi (Fusarium oxysporum f. sp. cepae oraz Sclerotium cepivorum), a także do monitorowania przebiegu infekcji u różnych roślin należących do tej samej rodziny (czosnek, cebula zwyczajna, szalotka, cebula czerwona). Wykorzystując metodę GC-MS, udało się zidentyfikować z dużym prawdopodobieństwem lotne związki, które uwalniane są naturalnie przez rośliny, a także te związane z infekcjami grzybowymi.

Słowa kluczowe: biała zgnilizna, cebula, elektroniczny nos, fuzaryjna zgnilizna cebuli, infekcje grzybowe 

Detection of the fungal infections by the analysis of volatiles released by crops

Abstract

The aim of the fellowship completed at Warwick University (United Kingdom) was to detect the storage diseases of plants based on the analysis of volatile organic and inorganic compounds using an electronic nose, GC-IMS, and the conventional method GC-MS. During the fellowship, a 6-month research project was carried out in collaboration with Prof. James Covington and Prof. John Clarkson. The results of experiments have proved the ability of an electronic nose and GC-IMS to detect fungal infections of onion bulbs caused by two fungal pathogens (Fusarium oxysporum f. sp. cepae and Sclerotium cepivorum), as well as to track diseases progression in different plants from the same family (garlic, brown onion, shallots, red onion). Furthermore, the GC-MS analysis facilitated the identification of volatile compounds that the plants release due to their biological activity and those related to fungal infections.

Keywords: electronic nose, fungal infections, fusarium basal rot, onion, white rot disease

Dorota Michałowska

Wizyta studyjna w Banku Genów w Crop Research Institute (CRI) w Pradze

Ziemn. Pol. 2022, 3: 9-12, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

W Czechach, podobnie jak w Polsce, zasoby genowe są uznawane za ważny aspekt zachowania bioróżnorodności przyrodniczej. Narodowy Bank Genów, mający na celu ochronę prawie 50 tys. roślinnych zasobów genetycznych (PGR), rozpoczął swoją działalność w 1988 r. Pełni rolę koordynującą w ramach Krajowego Programu Ochrony i Użytkowania Roślinnych Zasobów Genetycznych i Agrobioróżnorodności. CRI jest bankiem genów o szerokiej działalności; zasoby roślin użytkowych gromadzone są w postaci zarówno nasion, tkanek, roślin in vitro, krioprezerwacji, jak i kolekcji polowej. Od kilku lat opracowywane są i wdrażane procedury związane z kriozabezpieczeniem. Obecnie w ciekłym azocie zdeponowano 58 obiektów ziemniaka, 40 obiektów chmielu, 125 obiektów czosnku, 17 obiektów jabłoni i 34 obiekty truskawki. Kriozabezpieczanie to wciąż nowa metoda, która wymaga specjalistycznej wiedzy, sprzętu i personelu.

Słowa kluczowe: Crop Research Institute (CRI) w Pradze, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG), projekt AGROBANK

Study visit at the Gene Bank at Crop Research Institute (CRI) in Prague

Abstract

Similarly to Poland, genetic resources are considered an essential aspect of preserving natural biodiversity in the Czech Republic. To protect nearly 50,000 plant genetic resources (PGR), National Gene Bank started its activity in 1988 at CRI. It coordinates actions under the National Program for the Protection and Use of Plant Genetic Resources and Agri-biodiversity. CRI holds a gene bank with extensive activity; it collects plant crops in different forms: seeds, tissues, in vitro plants, cryopreservation, and field collections. For several years, scientists working at CRI have developed and implemented procedures related to cryoprotection. The CRI currently holds part of accessions deposited in liquid nitrogen, including 58 potatoes, 40 hops, 125 garlic, 17 apples, and 34 strawberries. However, cryoprotection is still a new method that requires specialist knowledge, equipment, and personnel.

Keywords: AGROBANK project, Crop Research Institute (CRI) in Prague, National Center of Genetic Plant Resources (NCGPR) 

Jerzy Osowski

Składniki pokarmowe – rola w roślinie ziemniaka i objawy ich niedoboru

Ziemn. Pol. 2022, 3: 13-22, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie 

Rośliny do prawidłowego rozwoju i przebiegu procesów życiowych potrzebują określonych składników pokarmowych. Ich prawidłowe zbilansowanie pozwala na uzyskanie wysokich plonów dobrej jakości. Braki składników pokarmowych obniżają ich wielkość i jakość. Niedobór składników pokarmowych wynika z występowania niekorzystnych warunków glebowo-klimatycznych (uprawa na glebach lekkich lub nadmiernie wilgotnych o niewłaściwym odczynie, gwałtowne opady i długotrwałe susze, wysokie temperatury, nawożenie nieuwzględniające potrzeb uprawianej odmiany i kierunku jej użytkowania). Objawy niedoboru są charakterystyczne dla każdego z pierwiastków. Wizualna ocena stanu odżywienia roślin daje producentowi informację o przyczynie braku określonych składników pokarmowych, która pozwala na ich szybkie uzupełnienie. Przedstawione w pracy najczęściej występujące objawy niedoboru pierwiastków mogą pomóc producentom w prawidłowym rozpoznawaniu ich przyczyn.

Słowa kluczowe: makroelementy, mikroelementy, objawy niedoboru, ziemniak 

Nutrients – role in the potato plant and symptoms of their deficiency

Abstract

Plants need specific nutrients for proper development and life processes — their right balance guarantee high yields of good quality. Conversely, deficiency of chemical elements reduces yield size and quality. The shortage of nutrients results from unfavorable soil and climatic conditions (cultivation on light or excessively humid soils with inappropriate pH, torrential rainfall, prolonged droughts, high temperatures, fertilization, disregarding the needs of the cultivar and the direction of its use). The symptoms of deficiency are characteristic for each particular element. Visual assessment of plants gives the producer information about the lack of certain nutrients, facilitating their quick replenishment. The most common symptoms of element deficiency presented in the paper may help producers correctly recognize their causes.

Keywords: deficiency symptoms, macronutrients, micronutrients, potato

Krzysztof Treder, Agata Kaczmarek, Agnieszka Mocka, Marek Woźny, Anna Pawłowska, Milena Sagan, Anna Rosińska, Justyna Pięcińska, Janina Butrymowicz

Zastosowanie metody multipleks real-time PCR szansą na usprawnienie oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka w świetle wyników projektu FITOEXPORT

Ziemn. Pol. 2022, 3: 3-8, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Zespół z oddziału IHAR-PIB w Boninie brał udział w realizacji projektu FITOEXPORT kierowanego przez dr Janinę Butrymowicz z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN). Celem badań realizowanych przez zespół było opracowanie multimetody pozwalającej na jednoczesne wykrywanie w próbkach pobranych z bulwy sześciu wirusów ziemniaka (PVY, PLRV, PVM, PVS, PVA i PVS) oraz wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd). Do wykrywania stosowano test molekularny RT-PCR w czasie rzeczywistym opracowany w fazie A projektu. Bieżąca publikacja omawia wyniki prac wdrożeniowych przeprowadzonych w fazie B projektu. 

Słowa kluczowe: certyfikacja sadzeniaków, test RT-PCR w czasie rzeczywistym, wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka, wirusy jakościowe ziemniaka

New multiplex real-time PCR assay as an opportunity to improve certification of potato seed tubers in the light of the fitoexport project results

Abstract

The team from the IHAR-PIB Division in Bonin participated in the consortium project FITOEXPORT led by dr Janina Butrymowicz from the State Plant Health and Seed Inspection Service. The aim of the research carried out by the team was to develop a multi-method facilitating the simultaneous detection of six potato viruses (PVY, PLRV, PVM, PVS, PVA, and PVX) and potato spindle tuber viroid (PSTVd) in samples collected from the tuber. To achieve this goal, the team developed a real-time RT-PCR in Phase A of the project. The current publication discusses the results obtained in phase B as part of the implementation work.

Keywords: potato spindle tuber viroid, qualitative potato viruses, real-time RT-PCR test, seed potato certification 

 

Janusz Urbanowicz

Desykacja plantacji ziemniaka

Ziemn. Pol. 2022, 3: 23-27, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Desykacja (niszczenie naci) jest to zabieg, który nie tylko przygotowuje plantację do zbioru, ale również zabezpiecza bulwy przed zarazą ziemniaka i innymi chorobami. Na plantacjach nasiennych wykonuje się go jeszcze w pełni wegetacji i dlatego nazywany jest wczesnym niszczeniem naci. Podstawowym jego celem jest ochrona bulw przed infekcjami wirusowymi. Nać można niszczyć trzema metodami: mechaniczną, chemiczną i mechaniczno-chemiczną. Najkorzystniejsza jest mechaniczno-chemiczna, która zapewnia równomierne zasychanie naci, nie powodując jej odrostów. Obecnie dostępne są trzy desykanty oparte na dwóch substancjach aktywnych (kwas nonanowy i karfentrazon etylu).

Słowa kluczowe: desykacja, karfentrazon etylu,  kwas nonanowy, niszczenie naci, ziemniak

Topkilling of the potato plantation

Abstract

Topkilling (vine/haulm desiccation ) is a procedure that not only prepares the plantation for harvesting but also protects tubers against potato late blight and other diseases. In seed plantations, the treatment is performed when plants are still in full vegetation. Therefore, it is called early vine desiccation. Its primary purpose is to protect tubers from viral infections. The haulm can be destroyed by mechanical, chemical, and combination of both methods. The last one is the most advantageous, ensuring even dry the haulm without regrowths. Three desiccants currently on the market are based on two active substances (nonanoic acid and ethyl carfentrazone).

Keywords: desiccation, ethyl carfentrazone, nonanoic acid, potato, topkilling 

Janusz Urbanowicz

XXIX Krajowe Dni Ziemniaka i Targi Potato Poland 2022

Ziemn. Pol. 2022, 3: 38-40 + IV str. okładki

Streszczenie

Targi odbyły się w w dniach 19-21 sierpnia br. w miejscowości Zamarte w woj. kujawsko-pomorskim. Impreza była również okazją do uczczenia 75-lecia Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o. o. – Grupa IHAR. Tradycyjnie uczestnikami wydarzeń były firmy hodowlane, nasienne, chemiczne oraz produkujące maszyny do uprawy i zbioru ziemniaków. Każdy dzień targowy był skierowany do konkretnych odbiorców: 19.08. był „dniem biznesowym”, w którym odbywały się spotkania klientów kluczowych, 20.08. – to główny dzień targowy, w czasie którego odbywały się konferencje i spotkania branży ziemniaczanej, a 21.08. – to tzw. dzień rodzinny (spotkania z rolnikami i ich rodzinami). W ramach targów odbyły się również konferencje i panele dyskusyjne. Tradycyjnie już przeprowadzono konkurs kulinarny na najsmaczniejszą odmianę, w którym wygrała odmiana Hetman. 

Słowa kluczowe: Krajowe Dni Ziemniaka

XXIX Domestic Potato Days and Potato Poland 2022

Abstract

The fair was held on August 19-21 this year in the town of Zamarte in the Kuyavian-Pomeranian province. The event was also an occasion to celebrate the 75th anniversary of Zamarte Potato Breeding – IHAR Group. Traditionally, the event’s participants were breeding, seed, and chemical companies and companies producing machines for growing and harvesting potatoes. Each day of the fair was aimed at specific recipients: August 19th was a „business day” during which key customer meetings were held, August 20th – was the primary market day, during which conferences and meetings of the potato industry took place, and so-called family day – meetings with farmers and their families, was August 21st. As part of the fair, conferences and discussion panels were also held. In addition, traditionally, a culinary competition for the tastiest cultivar was conducted, in which the Hetman variety won.

Keywords: Domestic Potato Days