Oliwia Firlong, Katarzyna Bigus

Sezonowa zmienność biogenów we wczesnej odmianie ziemniaka Gala

Ziemn. Pol. 2023, 3: 20-23, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Celem badań przeprowadzonych w laboratorium gleboznawczym Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku było ustalenie zależności pomiędzy poziomem azotu i węgla w bulwach ziemniaka w zależności od terminu przechowywania oraz sposobu postępowania ze skórką. Badania przeprowadzono na bulwach wczesnej odmiany Gala z prób pobieranych raz na kwartał. Uzyskane wyniki są potwierdzeniem stanu wiedzy na temat zmian węgla i azotu w suchej masie bulw w sezonie przechowalniczym. Sposób postępowania ze skórką nie miał wyraźnego wpływu na zawartość węgla i azotu w bulwie.

Słowa kluczowe: azot, białko, pierwiastki biogenne, węgiel, ziemniak

Seasonal variability of biogenes in the early potato variety Gala

Abstract

The aim of the research conducted in the soil science laboratory of the University of Pomerania in Słupsk was to determine the relationship between nitrogen and carbon levels in potato tubers, depending on the shelf life and the way the skin is handled. The study was carried out on potato tubers of the early Gala variety from quarterly samples. The obtained results confirm the state of knowledge about the changes in carbon and nitrogen in the dry mass of tubers during the storage season. The treatment of the rind had no apparent effect on the carbon and nitrogen content of the tuber.

Keywords: biogenic elements, carbon, nitrogen, potato, protein 

Tomasz Erlichowski, Janusz Urbanowicz

Gospodarstwa o profilu nasiennym EKO-ROL sp. z o.o. i GR D. Syniec – strategia 

i nowoczesność w produkcji sadzeniaków

Ziemn. Pol. 2023, 3: 54-56 + II strona okładki, il.

Janusz Urbanowicz

XXX Krajowe Dni Ziemniaka – Potato Poland 2023

Ziemn. Pol. 2023, 3: 52-54 + IV str. okładki, il.

Streszczenie

XXX Krajowe Dni Ziemniaka – Potato Poland odbyły się w miejscowości Marianowo w woj. podlaskim w dniach 18-20 sierpnia 2023 r. Uczestnikami imprezy były firmy hodowlane, nasienne, chemiczne oraz produkujące maszyny do uprawy i zbioru ziemniaków. Każdy dzień targowy był skierowany do konkretnych odbiorców: 18.08. był „dniem biznesowym”, w którym odbywały się spotkania klientów kluczowych, 19.08. to główny dzień targowy, w czasie którego odbywały się konferencje i spotkania branży ziemniaczanej, a 20.08. – „dzień rodzinny” (spotkania z rolnikami i ich rodzinami). W ramach targów odbyły się również konferencje i panele dyskusyjne. Już tradycyjnie, przeprowadzony został konkurs kulinarny na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka, w którym wygrała Irga. 

Słowa kluczowe: Krajowe Dni Ziemniaka

XXX Domestic Potato Days and Potato Poland 2023

Abstract

The fair was held on August 18-20 this year in the town of Marianowo in the Podlaskie province. The event’s participants were breeding, seed, and chemical companies and companies producing machines for growing and harvesting potatoes. Each day of the fair was aimed at specific recipients: August 18th was a „business day” during which key customer meetings were held, August 19th – was the primary market day, during which conferences and meetings of the potato industry took place, and so-called family day – meetings with farmers and their families, was August 20th. As part of the fair, conferences and discussion panels were also held. In addition, traditionally, a culinary competition for the tastiest cultivar was conducted, in which the Irga variety won.

Keywords: Domestic Potato Days

 

Janusz Urbanowicz

Desykacja ziemniaka

Ziemn. Pol. 2023, 3: 7-11, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Desykacja, czyli niszczenie naci, przygotowuje plantację do zbioru, ale również jest uważana za ostatni zabieg ochronny, gdyż zabezpiecza bulwy przed zarazą. Na plantacjach nasiennych spełnia także inne zadania i nazywana jest zabiegiem wczesnego niszczenia naci, gdyż przeprowadzana jest jeszcze w pełni wegetacji. Głównym jej celem jest ochrona bulw przed infekcjami wirusowymi oraz uregulowanie kalibrażu. Nać można niszczyć trzema metodami: mechaniczną, chemiczną i mechaniczno-chemiczną. Najkorzystniejsza jest mechaniczno-chemiczna, która zapewnia szybkie rozdrobnienie rozwiniętej naci i dosuszenie łodyg, nie powodując jej odrostów. W roku 2023 w rejestrze znajdują się trzy desykanty przeznaczone do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, oparte na dwóch substancjach aktywnych (kwas nonanowy i karfentrazon etylu).

Słowa kluczowe: desykacja, karfentrazon etylu, kwas nonanowy, niszczenie naci, ziemniak

Potato haulm destruction

Abstract

Desiccation, i.e., destroying the leaves, prepares the plantation for harvesting, but it is also considered the last protective treatment, as it protects the tubers from late blight. On seed farms, it also performs other tasks and is called the treatment of early destruction of haulm because it is carried out in full vegetation. Its primary purpose is to protect the tubers against viral infections and regulate their size. Haulm can be destroyed by mechanical, chemical, and a combination of both methods. The last approach (mechanical-chemical method) is advantageous, ensuring quick fragmentation of the developed leaves and stem drying without causing regrowth. In 2023, there are three desiccants on the register for use by professional users based on two active substances (nonanoic acid and ethyl carfentrazone).

Keywords: desiccation, destruction of leaves, ethyl carfentrazone, nonanoic acid, potato

 

Krzysztof Treder, Janusz Urbanowicz, Jerzy Osowski, Dorota Michałowska, 

Anna Pawłowska, Jacek Panek, Magdalena Frąc, Mariusz Maciejczak, Joana Falcão Salles

Raport z realizacji międzynarodowego projektu potatoMETAbiome

Ziemn. Pol. 2023, 3: 3-7, bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

W latach 2019-2022 IHAR-PIB brał udział w realizacji międzynarodowego projektu o akronimie „potatoMETAbiome”. Projekt był realizowany przez konsorcjum złożone z partnerów naukowych z Niderlandów, Polski, Niemiec, Austrii, Francji i Irlandii. Jego celem była wstępna selekcja odmian posiadających cechy warunkujące rekrutację korzystnych mikroorganizmów glebowych, zdolnych do obniżenia wymagań pokarmowych ziemniaka oraz indukcji odporności na stresy biotyczne i tolerancji na stresy abiotyczne. W ramach IHAR-PIB doświadczenia prowadzono w oddziale w Boninie we współpracy z liderem polskiego konsorcjum – Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie – oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wyniki uzyskane w ramach projektu są obecnie analizowane i sukcesywnie publikowane. 

Słowa kluczowe: metabiom, mikroorganizmy glebowe, stres biotyczny i abiotyczny, ziemniak

Abstract

In 2019-2022, IHAR-PIB participated in an international project entitled „Harnessing the potato-microbiome interactions for development of sustainable breeding and production strategies” (acronym „potatoMETAbiome”). A consortium of scientific partners from the Netherlands, Poland, Germany, Austria, France, and Ireland implemented the project. The project aimed to initially select cultivars with traits facilitating the recruitment of beneficial soil microorganisms capable of reducing the nutritional requirements of potatoes and inducing resistance to biotic stresses and tolerance to abiotic stresses. As part of IHAR-PIB, experiments were carried out at the Bonin Branch in cooperation with the leader of the Polish consortium – the Institute of Agrophysics – Polish Academy of Sciences in Lublin and the Warsaw University of Life Sciences. The results obtained in the project are currently being analyzed and successively published.

Keywords: biotic and abiotic stress, metabiome, potato soil, microorganisms 

Streszczenia posterów zaprezentowanych na konferencji NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA – Mielno, 11-12 maja 2023

Ziemn. Pol. 2023, 3: 24-45, il.

Jerzy Osowski

Mechanizm wnikania i infekcji Phytophthora infestans

Ziemn. Pol. 2023, 3: 12-19, il., bibliogr., abste., streszcz.

Streszczenie

W procesie chorobowym infekcja jest bardzo ważnym etapem rozwoju choroby. Sposób wnikania do żywiciela różni się w zależności od sprawcy. Bierny sposób infekcji obserwowany jest w przypadku wiroidów, wirusów czy fitoplazm. Czynna infekcja jest obserwowana w przypadku grzybów, organizmów grzybopodobnych lub kiełków roślin. Dotychczas uważano, że infekcja odbywa się za pomocą tzw. struktur preinfekcyjnych (appressoria, hyfopodia, podkładki infekcyjne), które wymagały także generowania wysokiego ciśnienia osmotycznego (ok. 8 MPa). Doświadczenia przeprowadzone w Wageningen przez zespół fitopatologów, biologów i fizyków będących specjalistami w dziedzinie mechaniki wykazały, że w odróżnieniu od grzybów wnikanie P. infestans odbywa się bez użycia siły i przy minimalnym zużyciu energii. Mechanizm ten został nazwany „naifu” od nazwy japońskiego słowa oznaczającego nóż.

Słowa kluczowe: appressorium, choroba, mechanizm infekcji, zakażenie, zaraza ziemniaka 

Mechanism of entrance and infection of Phytophthora infestans 

Abstract

In the disease process, infection is a critical stage in developing the disease. The way pathogens enter the host varies depending on the offender. The passive entrance is observed in the case of viroids, viruses, or phytoplasmas. In opposition to these pathogens, fungi, fungus-like organisms, and plant sprouts actively enter their hosts. So far, the infection has been believed to occur via the so-called pre-infection structures (appressoria, hyphopodia, infection stromata), which generate high osmotic pressure (approx. 8 MPa) to brake the host surface. Experiments carried out in Wageningen by a team of phytopathologists, biologists, and mechanical physicists have shown that, unlike fungi, penetration of P. infestans takes place without force and with minimal energy consumption. This mechanism was named „naifu” from the Japanese word for knife.

Keywords: appressorium, disease, infection, mechanism of infection, potato late blight