Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka

organizator:

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie

11 – 13 maja 2016 r. Dźwirzyno k. Kołobrzegu

Główne bloki tematyczne

 • Ograniczanie zużycia pestycydów jako istotny element ochrony środowiska naturalnego w produkcji rolniczej
 • Produkcja i rynek nasienny ziemniaka – stan i perspektywy
 • Środki ochrony roślin, zmiany w rejestrze
 • Agrofagi ziemniaka i metody ich zwalczania
 • Diagnostyka patogenów – nowe metody, nowe możliwości
 • Przechowalnictwo i przetwórstwo ziemniaka
 • Nowości wśród odmian – biologiczny potencjał i wykorzystanie postępu biologicznego

Referaty wiodące

 • Obecny stan środowiska rolniczego po wprowadzeniu w roku 2014, zgodnie z wytycznymi UE, zasad integrowanej ochrony roślin
 • Możliwości zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego środkmi ochrony roślin poprzez wprowadzenie ekologicznego systemu uprawy ziemniaka
 • Ocena pozostałości środków ochrony roślin w glebie i produktach rolniczych jako element monitorowania stanu skażenia środowiska i bezpieczeństwa żywności
 • Wdrożenie integrowanych systemów ochrony ziemniaka przed najważniejszymi agrofagami i ich korzyści dla ekosystemów rolniczych
 • Ekonomiczne skutki zmniejszenia zużycia środków ochrony roślin w ochronie ziemniaka

Opłata konferencyjna

1000 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2016

1200 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu po 15 kwietnia 2016

130 zł + 23% VAT (dopłata do pokoju 1-osobowego za cały pobyt) Opłata obejmuje zakwaterowanie, uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, udział w spotkaniu towarzyskim, dodatkowe atrakcje

Opłatę w terminie podanym powyżej prosimy przelać na konto IHAR ZNiOZ w Boninie Bank Zachodni WBK SA III O/Koszalin 36 1500 1096 1210 9002 5721 0000 z dopiskiem „Konferencja”

Zgłaszanie udziału do konferencji

Uczestnicy chcący wystąpić z referatem lub posterem 1) do 31 marca 2016

Uczestnicy zgłaszający udział bez wystąpień i posterów do 15 kwietnia 2016 2)

Nadsyłanie streszczeń referatów lub posterów do 31 marca 2016 3)

1) Wymiary posteru: 116 cm wys. 96 cm szer.

2) Po tym terminie opłata wzrasta do 1200 zł + VAT

3) Liczba wystąpień jest ograniczona. Po tym terminie streszczenia referatów nie będą już przyjmowane.
Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania referatu jako posteru lub też na odwrót.

Streszczenia wystąpień oraz posterów będą recenzowane.
Zostaną one opublikowane w formie materiałów konferencyjnych.

Wymagania techniczne

 • objętość maksymalna do 2 stron A4 wraz ewent. tabelami i rysunkami;
 • marginesy 2,5 cm;
 • tekst w edytorze Word;
 • format DOC;
 • czcionka Times New Roman wielkość 12;
 • pojedyncza interlinia;
 • wcięcie akapitowe 0,5 cm;
 • rysunki i wykresy czarno-białe;
 • na pierwszej stronie pełne imiona i nazwisko autora wraz ze stopniem lub tytułem naukowym, nazwa i adres miejsca pracy oraz adres e-mail;
 • prace proszę przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem:

poczta@ziemniak-bonin.pl

Istnieje możliwość opublikowania rozszerzonych tekstów w kwartalniku Ziemniak Polski, w wersji popularnonaukowej – 4-8 stron maszynopisu z materiałem ilustracyjnym (5 punktów za publikację wg MNiSW) lub w Biuletynie IHAR-PIB – do 10 stron (6 punktów).

Zgłoszenia oraz streszczenia należy przesyłać na adres:

poczta@ziemniak-bonin.pl

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka

IHAR – PIB w Boninie, 76-009 Bonin k. Koszalina

Telefony kontaktowe:

(94) 342 30 31 w. 205 (Krystyna Żalejko)

(94) 342 30 31 w. 268 (Marta Grabska)

fax (94) 342 70 28

Miejsce konferencji

Luksusowy Hotel Senator ****

ul. Wyzwolenia 35, 78-131 Dźwirzyno

tel. (94) 35 49 514, fax (94) 35 49 445,

www.hotelsenator.pl

Dokumenty do pobrania