Tomasz Erlichowski (Tłum.)

AGRICO B.V. prezentuje dziewięć nowych odmian ziemniaka na dorocznych Dniach Otwartych

Ziemn. Pol. 2022, 4: 47-49, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

W dniach 10 i 11 listopada br. firma Agrico zorganizowała doroczny pokaz odmian i rodów hodowli w stacji Agrico Research w Bant k. Emmeloord. Z programu hodowlanego, który koncentruje się głównie na zrównoważonym rozwoju, w tym roku do holenderskiej listy odmian dodano 9 nowych: Agostino, Armedi, Aztec Gold, Fyone, Napoleon, Nirvana, Salvera, Stacey oraz SW 10-8218 (dotychczas jeszcze bez nazwy). Każdego roku Agrico wybiera kilka odmian, które zasługują na szczególną uwagę. Te wyróżniające się to młode, innowacyjne odmiany, które obecnie szturmem zdobywają rynek. W tym roku w centrum uwagi były Palace i Levante.

Słowa kluczowe: Agrico stacja badawczo-hodowlana w Bant, wystawa odmian i rodów hodowlanych 2022, ziemniak

AGRICO B.V. presents nine new potato cultivars at the annual Variety Show 

Abstract

On 10 and 11 November, Agrico B.V. held its annual variety and seedling show at Agrico Research in Bant. During the show no fewer than nine new varieties were presented to visitors. As many as 9 newly registered potato varieties were presented on the variety list. From the breeding programme, which mainly focuses on sustainability, this year no fewer than nine new varieties have been added to the Dutch. New registered variety list in 2022 year: Agostino, Armedi, Aztec Gold, Fyone, Napoleon, Nirvana, Salvera, Stacey, SW 10-8218 (clonal line). Each year, Agrico selects a number of varieties that warrant extra attention. These spotlight varieties are young, innovative varieties, that are currently taking the market by storm. This year, Palace and Levante are the spotlight varieties. 

Keywords: Agrico Research in Bant, potato, variety and seedling show 2022

 

Tadeusz Gawlik

Ziemniaczane odkrycia

Ziemn. Pol. 2022, 4: 50-53, il.

Potato discoveries 

Dorota Michałowska

Bulbes – Festiwal Ziemniaka, 21-23 października, Centrum Kultury Jidysz

Ziemn. Pol. 2022, 4: 46-47, il. 

Bulbes Potato Festival October 21-23, Yiddish Cultural Center

Dorota Michałowska, Dominika Białoskórska, Bartosz Płóciennik

Banki genów jako forma zwiększania różnorodności biologicznej w rolnictwie

Ziemn. Pol. 2022, 4: 8-17, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Ochrona ex situ zasobów genetycznych roślin rozpoczęła się w połowie XX wieku jako reakcja na utratę bioróżnorodności w rolnictwie spowodowaną zastępowaniem starych odmian (landraces), dobrze przystosowanych do miejscowych warunków, przez odmiany nowoczesne, wysoko wydajne. Najważniejsze cele prowadzenia kolekcji roślin użytkowych, w tym ziemniaka, to: zachowanie zasobów genowych poprzez przechowywanie, charakterystykę i ewaluację na potrzeby hodowli, prac badawczych oraz dla programów restytucji i odtwarzania.

Słowa kluczowe: bank genów, bioróżnorodność, ex situ, kolekcja, ziemniak

Gene banks as a form of increasing biodiversity in agriculture

Abstract

Ex situ conservation of plant genetic resources began in the mid twentieth century as a response to the loss of biodiversity in agriculture caused by the replacement of old varieties (landraces), well adapted to local conditions, with modern, high-yielding cultivars. The most important goals of collecting valuable plants, including potatoes, are the preservation of genetic resources through storage, characterization, and evaluation for breeding, research, and restitution, and restoration programs.

Keywords: biodiversity, collection, ex situ, gene bank, potato

 

Jerzy Osowski

Parch zwykły ziemniaka – objawy, profilaktyka występowania i zwalczanie

Ziemn. Pol. 2022, 4: il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Parch zwykły powodowany przez bakterie z rodzaju Streptomyces jest jedną z głównych chorób skórki bulw, które powodują straty o znaczeniu ekonomicznym. Wiedza o chorobie i jej sprawcach poszerzyła się znacznie w ostatnich latach, pozwalając na dokładniejsze poznanie warunków sprzyjających jej rozwojowi i mechanizmów patogeniczności. Najskuteczniejszym sposobem zwalczania parcha zwykłego jest uprawa odmian odpornych, ale pomimo dużych sukcesów w hodowli odpornościowej nie udało się jeszcze wyhodować odmian całkowicie odpornych. W oczekiwaniu na nowe sposoby zmniejszania szkodliwości choroby należy wykorzystywać dostępne obecnie zabiegi: dobór odmian w miarę odpornych, utrzymywanie odpowiedniego pH gleby, unikanie uprawy na glebach lekkich, uprawa ziemniaków po 4-5-letniej przerwie, zmianowanie i stosowanie nawozów zielonych (gryka, gorczyca, owies, proso), stosowanie nawozów zakwaszających glebę oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu makro- i mikroelementów, utrzymywanie odpowiedniego poziomu nawilgocenia gleby, szczególnie w okresie wiązania bulw. 

Słowa kluczowe: bakterie, choroba, parch zwykły, Streptomyces sp., ziemniak, zwalczanie

Potato common scab – symptoms, prophylaxis, occurrence and control

Abstract

The common scab caused by bacteria of the genus Streptomyces is one of the significant diseases of tuber skin and causes losses of economic importance. Knowledge about the disease and its perpetrators has expanded significantly in recent years, allowing for a more detailed understanding of the conditions conducive to its development and the mechanisms of pathogenicity. The most effective way to control common scab is to cultivate resistant varieties. However, despite great successes in resistance breeding, it has not yet been possible to grow fully resistant varieties. Therefore, while waiting for new methods of reducing the harmfulness of the disease, the currently available treatments should be used: selection of relatively resistant varieties, maintaining an appropriate soil pH, avoiding cultivation in light soils, growing potatoes in the same fields once in 4-5 years, alternating and applying green fertilizers (buckwheat, mustard, oats, millet), the use of fertilizers acidifying the soil and maintaining an appropriate level of macro and microelements, maintaining a proper level of soil moisture, especially during tuber set.

Keywords: bacteria, control, disease, potato, Streptomyces sp. 

 

Kamilla Sadowska

Dynamika i liczebność mszyc w boninie w 2022 roku

Ziemn. Pol. 2022, 4: 3-8, il., bibliogr., abstr., streszcz. 

Streszczenie

Mszyce odławiano w Boninie od II dekady maja do III dekady sierpnia do żółtych naczyń ustawionych na tzw. poletku mszycowym. Termin pojawu pierwszych osobników mszyc nieziemniaczanych był wcześniejszy niż ziemniaczanych. Najliczniejsze naloty przypadały na II dekadę czerwca oraz III dekadę lipca.

Słowa kluczowe: dynamika pojawu, liczebność mszyc, nasiennictwo, ziemniak

Dynamics and numbers of aphids in Bonin in 2022

Abstract

The aphids were sampled in Bonin from the second decade of May to the third decade of August using yellow traps placed on the so-called aphid plot. The appearance date of the first specimens of nonpotato aphids was earlier than that of potato aphids. The most numerous raids were in the second decade of June and the third decade of July.

Keywords: aphid number, outbreak dynamics, potato, seed production 

 

Cezary Trawczyński

Organiczne i mineralne nawożenie ziemniaka w integrowanym systemie produkcji

Ziemn. Pol. 2022, 4: 17-29, il., bibliogr., abstr., streszcz. 

Streszczenie

Jednym z głównych elementów agrotechniki w aspekcie wielkości uzyskiwanego plonu i jakości bulw ziemniaka jest nawożenie. Z uwagi na dość długi okres pobierania składników pokarmowych przez ziemniak, jak również znaczną w porównaniu z innymi gatunkami roślin rolniczych masę wytwarzanego plonu, należy dążyć do możliwie optymalnego zaopatrzenia go w składniki mineralne w ciągu całego okresu wegetacji. Równie ważne jest podstawowe nawożenie przed sadzeniem bulw, jak i uzupełniające, stosowane w okresie wegetacji. Kompleksowe, pełne zaopatrzenie w składniki pokarmowe przekłada się bezpośrednio na wzrost plonu i jakość bulw. Omówiono główne zasady dotyczące nawożenia ziemniaka, rodzaje nawozów, wielkości dawek składników i terminy ich stosowania.

Słowa kluczowe: dawka składnika, rodzaj nawozu, system integrowany, termin stosowania, ziemniak

Organic and mineral fertilization of potato in an integrated production system

Abstract

One of the main elements of agricultural technology in terms of the yield and quality of potato tubers is fertilization. Due to the relatively long period of nutrient uptake by potato, as well as the significant mass of the produced crop compared to other types of agricultural plants, it is necessary to strive for an optimal supply of minerals throughout the growing season. The basic fertilization performed before planting the tubers is equally important as the supplementary fertilization applied during the growing season of the potato plants. A comprehensive and complete supply of nutrients directly translates into an increase in yield and quality. The article discusses the main principles of fertilization of potato grown in the integrated production system, related to the type of fertilizers, the size of the component doses, and the date of their application. 

Keywords: application date, ingredient dose, integrated system, potato, type of fertilizer

 

Krystyna Zarzyńska

Długość spoczynku bulw nowych odmian ziemniaka – ważna informacja przed przechowywaniem

Ziemn. Pol. 2022, 4: 41-46, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Przebadano 13 odmian ziemniaka pod względem długości okresu spoczynku. Jest to ważna cecha, decydująca w dużej mierze o przechowywalności bulw. Spośród badanych odmian 8 należało do grupy bardzo wczesnych i wczesnych i 5 do średnio wczesnych. Krótkim spoczynkiem charakteryzowało się 7 odmian, średnim 4 (Magnolia, Pogoria, Bohun, Mazur), a długim tylko 2 (Ismena i Otolia). Długość spoczynku nie była ściśle związana długością okresu wegetacji poszczególnych odmian. Stwierdzono duże zróżnicowanie długości spoczynku bulw w latach badań. W roku 2022 na przeważającym obszarze Polski panowały wysokie temperatury i niedobory opadów, więc okres spoczynku bulw będzie skrócony, dlatego też rolnicy, którzy uprawiają ziemniaki na zaopatrzenie zimowe i wiosenne, powinni wybierać odmiany o średnim i długim okresie spoczynku.

Słowa kluczowe: odmiana, przechowywanie, spoczynek, ziemniak 

Dormancy duration of new potato varieties – important information before storage

Abstract

In the studies carried out at the Department of Potato Agronomy in Jadwisin, 13 potato cultivars were tested in terms of the duration of the dormancy period. This is an important feature that largely determines the storageability of tubers. Among the examined cultivars, eight were very early and early, and five were medium early. Seven cultivars exhibited short dormancy, four medium and only two had long dormancy. The duration of dormancy was not closely related to earliness. A significant variation in the duration of tubers dormancy was found in the study years. Because this year in most of Poland, high temperatures and insufficient rainfall prevail, the dormancy period of tubers will be reduced. Therefore, farmers who grow potatoes for winter and spring supplies should choose cultivars with a medium and long dormancy.

Keywords: cultivar, dormancy, potato, storage

Krystyna Zarzyńska

Długość spoczynku bulw nowych odmian ziemniaka – ważna informacja przed przechowywaniem

Ziemn. Pol. 2022, 4: 41-46, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Przebadano 13 odmian ziemniaka pod względem długości okresu spoczynku. Jest to ważna cecha, decydująca w dużej mierze o przechowywalności bulw. Spośród badanych odmian 8 należało do grupy bardzo wczesnych i wczesnych i 5 do średnio wczesnych. Krótkim spoczynkiem charakteryzowało się 7 odmian, średnim 4 (Magnolia, Pogoria, Bohun, Mazur), a długim tylko 2 (Ismena i Otolia). Długość spoczynku nie była ściśle związana długością okresu wegetacji poszczególnych odmian. Stwierdzono duże zróżnicowanie długości spoczynku bulw w latach badań. W roku 2022 na przeważającym obszarze Polski panowały wysokie temperatury i niedobory opadów, więc okres spoczynku bulw będzie skrócony, dlatego też rolnicy, którzy uprawiają ziemniaki na zaopatrzenie zimowe i wiosenne, powinni wybierać odmiany o średnim i długim okresie spoczynku.

Słowa kluczowe: odmiana, przechowywanie, spoczynek, ziemniak 

Dormancy duration of new potato varieties – important information before storage

Abstract

In the studies carried out at the Department of Potato Agronomy in Jadwisin, 13 potato cultivars were tested in terms of the duration of the dormancy period. This is an important feature that largely determines the storageability of tubers. Among the examined cultivars, eight were very early and early, and five were medium early. Seven cultivars exhibited short dormancy, four medium and only two had long dormancy. The duration of dormancy was not closely related to earliness. A significant variation in the duration of tubers dormancy was found in the study years. Because this year in most of Poland, high temperatures and insufficient rainfall prevail, the dormancy period of tubers will be reduced. Therefore, farmers who grow potatoes for winter and spring supplies should choose cultivars with a medium and long dormancy.

Keywords: cultivar, dormancy, potato, storage