Jerzy Osowski

Wady wewnętrzne bulw – przyczyny występowania, objawy, sposoby ograniczania

Ziemn. Pol. 2021, 4: 33-40, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Rdzawa plamistość miąższu oraz brunatna pustowatość bulw, obniżające jakość frytek i chipsów, występują coraz częściej wskutek zmian klimatu (fale upałów, susze, intensywne opady). Nie wywołują epidemii, ale uszkodzenia przez nie powodowane są na tyle duże, że nabierają znaczenia ekonomicznego. Często konsekwencją występowania wad wewnętrznych są także zaburzenia związane z nierównomiernym gromadzeniem skrobi, dodatkowo eliminując możliwość wykorzystania bulw w tym kierunku.

Słowa kluczowe: abiotyczne czynniki chorobotwórcze, brunatna pustowatość bulw, rdzawa plamistość, wady wewnętrzne, ziemniak

Internal tuber defects – causes of occurrence, symptoms, means of limiting

Abstract

Rust spot and hollow heart with internal browning are common tuber flesh defects that currently occur more often due to climate changes (heat waves, drought, heavy rainfall). These damages significantly reduce the quality of french fries and chips. As biological factors do not induce them, they do not cause epidemics. However, their more increasing occurrence makes them economically very significant. In addition, internal defects often cause uneven starch accumulation, which eliminates the possibility of using tubers as a source of this industrial polysaccharide.

Keywords: abiotic pathogens, hollow heart with internal browning, internal defects, potato, rust spot 

Jerzy Osowski, Janusz Urbanowicz

Wzrost znaczenia niektórych chorób wirusowych i grzybowych wskutek zmian klimatu

Ziemn. Pol. 2021, 4: 25-33, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Wzrost znaczenia wirusa Y jest wiązany głównie ze zmianą jego biologii, licznymi szczepami (rekombinacjami, mutacjami) wskutek zmian pogodowych oraz szybkim przemieszczaniem się go w okresie wiosennym za pośrednictwem licznie występujących mszyc nieziemniaczanych (wektorów wirusów), które przy wcześnie rozpoczynającej się gorącej wiośnie zaczynają się nagle uskrzydlać i poszukiwać w przestrzeni rolniczej żywicieli pośrednich. Wzrost znaczenia chorób grzybowych, w tym wodnej zgnilizny przyranowej (Pythium sp.) oraz geotrychozy ziemniaka (Geotrichum candida) jest także związany ze sprzyjającymi infekcji warunkami pogodowymi – gorącym latem z lokalnie występującymi okresami ulewnych deszczów. Choroby te nie dają objawów diagnostycznych na roślinach w czasie wegetacji. Do zainfekowania bulw dochodzi najczęściej w trakcie zbioru, a potem następuje lawinowy rozwój chorób w nieodpowiednich warunkach w przechowalni. Wzrasta również znaczenie antraknozy ziemniaka (Colletotrichum coccodes), która kiedyś uważana była za sporadycznie spotykaną i nie miała znaczenia gospodarczgo. Ostatnio wskutek zmian pogodowych powoduje ona czasami bardzo duże straty w uprawie. Wynika stąd potrzeba przyjrzenia się tym chorobom, oceny zagrożenia, umiejętnego zdiagnozowania i wprowadzenia trafnych zabiegów agrotechnicznych i ochronnych na plantacjach ziemniaka. 

Słowa kluczowe: antraknoza ziemniaka Colletotrichum coccodes, choroby ziemniaka, geotrychoza ziemniaka Geotrichum candidum, wirus Y, wodna zgnilizna przyranowa Pythium sp. 

The importance of certain viral and fungal diseases due to climate changesi

Abstract

The increased importance of the potato virus Y is mainly associated with the change in its biology – the emergence of multiple new strains (recombinations, mutations) due to weather changes. Moreover, early hot spring is a cause of the faster appearance of numerous aphids species, which did not feed on potatoes in the past. However, they mature to winged form before their crops appear and look for intermediate hosts in the agricultural space. Therefore, they feed on young potato plants and transmit the virus early in the season.The growing importance of fungal diseases, including watery wound rot (Pythium sp.), and rubbery rot (Geotrichum candidum), is also associated with favorable weather conditions – hot summer with local periods of heavy rains. These diseases do not show diagnostic symptoms on plants during vegetation. Tubers are often infected during harvesting, followed by an outbreak of the disease in inappropriate storage conditions. The importance of the black dot of potatoes (Colletotrichum coccodes), once considered sporadic and not very harmful, is also growing. Recently, this disease sometimes caused considerable losses in cultivation due to weather changes. Hence the need to take a closer look at these diseases, assess the risk, competent diagnose and introduce appropriate agrotechnical and protective measures on potato plantations.

Keywords: a black dot of potato, Colletotrichum coccodes, Geotrichum candidum, potato diseases, potato virus Y, Pythium sp., rubbery rot, watery wound rot 

Milena Pietraszko

Opłacalność stosowania fungicydów w ochronie ziemniaka przed zarazą i alternariozą

Ziemn. Pol. 2021, 4: 3-9, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Doświadczenie na roślinach czterech średnio wczesnych jadalnych odmian ziemniaka (Oberon, Malaga, Jurata i Ametyst) o różnej odporności na P. infestans obejmowało dwa obiekty: kontrolny – bez stosowania fungicydów oraz z zastosowaniem ochrony, w której wykonano 3-5 zabiegów chemicznych. Na obiekcie chronionym uzyskano wzrost plonu bulw o 20,4%, a wartość produkcji uratowanej wyniosła średnio 4181,8 zł/ha. W latach badań, w których warunki meteorologiczne sprzyjały rozwojowi zarazy ziemniaka i alternariozy, stwierdzono wysoką opłacalność stosowania fungicydów. Wykonany zabieg ochrony stanowił 2,5-4,0% wartości plonu uzyskanego z 1 ha.

Słowa kluczowe: ochrona roślin, wskaźniki ekonomiczne, ziemniak 

Profitability of fungicides application in control of potato late and early blight

Abstract

The experiments on plants of four medium-early edible potato cultivars (Oberon, Malaga, Jurata, and Ametyst) with different resistance to Phytophthora infestans included two objects: no fungicides and plots sprayed 3-5 times with fungicides. On protected fields, tubers’ yield upraised by 20.4%. In consequence, the profit from the saved production amounted to an average of PLN 4181.8 / ha. Very high profitability of using fungicides was found in the years of research, in which meteorological conditions favored the development of potato late and early blight. The cost of chemical treatment accounted for 2.5-4.0% of the yield value obtained from 1 ha.

Keywords: economic indicators, plant protection, potato

Kamilla Sadowska, Agata M. Kaczmarek

Dynamika liczebności mszyc w 2021 roku

Ziemn. Pol. 2021, 4: 18-22, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Monitoring mszyc prowadzono od II dekady maja do końca sierpnia. Mszyce odławiano za pomocą żółtych szalek w 3 miejscowościach: Bonin, Szyldak i Czernikowo. We wszystkich miejscowościach mszyce nieziemniaczane nalatywały wcześniej niż ziemniaczane. Najliczniejsze naloty przypadły na III dekadę czerwca oraz II dekadę lipca, co mogło być spowodowane mroźną i śnieżną zimą i później rozpoczynającą się wiosną. 

Słowa kluczowe: dynamika pojawu, mszyce, nasiennictwo, ziemniak

Dynamics of the number of aphids in 2021

Abstract

Aphid monitoring was carried out from the middle ten days of May to the end of August. Aphids were caught using yellow plates in three places: Bonin, Szyldak, and Czernikowo. In all localities, non-potato aphids appeared earlier than potato aphids. The most numerous raids of aphids were in the last ten days of June and the middle ten days of July. This late peak could have been caused by a cold and snowy winter and later spring.

Keywords: aphids, outbreak dynamics, potato, seed production 

Beata Tatarowska, Jarosław Plich, Bogdan Flis

ECOBREED – zwiększenie wydajności i konkurencyjności ekologicznej hodowli roślin

Ziemn. Pol. 2021, 4: 9-17, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Oddział IHAR-PIB w Młochowie jest uczestnikiem projektu pt. Zwiększenie wydajności i konkurencyjności ekologicznej hodowli roślin (akronim ECOBREED) realizowanego w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. Projekt jest koordynowany przez Słoweński Instytut Rolnictwa i realizowany we współpracy z 24 organizacjami partnerskimi reprezentującymi 15 krajów. Projekt ECOBREED ma na celu poprawę dostępności na rynku nasion i odmian przeznaczonych do produkcji ekologicznej i niskonakładowej. Badaniami w projekcie objęte są cztery gatunki roślin uprawnych, wybrane ze względu na ich potencjalny wkład w zwiększenie konkurencyjności sektora ekologicznego, tj. pszenica zwyczajna, ziemniak, soja i gryka. W ramach projektu opracowane zostaną (a) metody, strategie i infrastruktura hodowli ekologicznej, (b) odmiany o podwyższonej odporności na stres biotyczny i większej wydajności oraz (c) ulepszone metody produkcji ekologicznej nasion. 

Słowa kluczowe: ekologia, hodowla, odporność, ziemniak

Increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors

Abstract

IHAR-PIB in Młochów is a participant of European project ECOBREED: Increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors (acronym ECOBREED), funded by Horizon 2020 programme. The project is coordinated by the Agricultural Institute of Slovenia and carried out in collaboration with 24 partner organizations representing 15 countries. ECOBREED will improve the availability of seed and cultivars suitable for organic and low- input production. Activities will focus on four crop species, selected for their potential contribution to increase competitiveness of the organic sector, 

i.e. common wheat, potato, soybean and common buckwheat. The project will develop (a) methods, strategies and infrastructures for organic breeding, (b) cultivars with improved biotic stress resistance, resource use efficiency and quality and (c) improved methods for the production of high quality organic seed. 

Keywords: breeding, ecology, potato, resistance

Beata Wasilewska-Nascimento

Niedoceniony potencjał grzybów owadobójczych w uprawie ziemniaka

Ziemn. Pol. 2021, 4: 40-47, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Grzyby owadobójcze z łatwością porażają larwalne stadia rozwojowe owadów żerujące w glebie oraz te, które schodzą do gleby w celu przepoczwarczenia czy przezimowania. Wirulencja tych grzybów może być z powodzeniem wykorzystana w biologicznej walce ze szkodnikami ziemniaka. Zapewnienie odpowiedniego siedliska patogenom w pobliżu pól uprawnych zwiększa szanse wystąpienia masowych chorób szkodników w warunkach naturalnych. Na bazie rodzimych szczepów powstają komercyjne preparaty stosowane w integrowanej ochronie roślin oraz uprawie ekologicznej. 

Słowa kluczowe: Beauveria bassiana, drutowce, Metarhizium anisopliae, pędraki, stonka ziemniaczana 

The underestimated potential of entomopathogenic fungi in potato cultivation

Abstract

Entomopathogenic fungi easily attack the developmental stages of insects that feed in the soil and those that bury themselves in the soil to pupate or to overwinter. The virulence of these fungi can be successfully used in the biological control against potato pests. Providing a suitable habitat for pathogens in the vicinity of farmlands increases the chances of mass disease occurrence in pests in natural conditions. Native strains are utilized in the development of commercial solutions that are used in integrated pest management and organic farming. 

Keywords: Beauveria bassiana, Colorado potato beetle, grubs, Metarhizium anisopliae, wireworms