Agata Felczak

Analiza wybranych cech jakości bulw ziemniaka odmiany innovator składowanych w
różnych przechowalniach i przeznaczonych do przetwórstwa spożywczego

Ziemn. Pol. 2020, 4: 52-56, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie 

Badano wpływ parametrów mikroklimatu w przechowalni (temperatury, wilgotności względnej powietrza, stężenia dwutlenku węgla) na zmiany zawartości cukrów redukujących oraz zmianę indeksu koloru bulw odmiany Innovator w czasie długotrwałego przechowywania. Materiał pobrano z trzech niezależnych komór przechowalniczych w sezonie 2017/2018. W każdym z siedmiu terminów badań pobrano 20 zdrowych, losowo wybranych bulw. Stwierdzono, że warunki termiczno-wilgotnościowe w przechowalni odbiegały od wartości wymaganych przez technologa. Dla parametru, jakim jest temperatura produktu, odnotowano najwyższe odchylenie, a tym samym największy wpływ na niekorzystne zmiany cech jakości ziemniaków (zawartość cukrów redukujących i indeks koloru).

Słowa kluczowe: cukry redukujące, indeks koloru, mikroklimat, przechowywanie, ziemniak 

Analysis of selected quality traits of the innovator potato tubers stored in various stores and intended for food processing 

Abstract 

The research aimed to determine the influence of microclimate parameters in the storage room (temperature, relative air humidity, carbon dioxide concentration) on changes in the content of reducing sugars in potatoes during long-term storage. The material was taken from three independent storage chambers in 2017/2018. The tested variety was Innovator. In each of the seven test dates, 20 healthy, randomly selected tubers were collected. On the basis of the tests and measurements, it can be concluded that the thermal and humidity conditions in the storage room differed from the values required by the technologist. For the parameter which is the product temperature the highest deviation was recorded, and thus the greatest influence on the unfavorable changes in potato quality characteristics (the content of reducing sugars and color index).

Keywords: color index, content of reducing sugars, microclimate, potato, storage

Hanna Gawińska-Urbanowicz, Anna Pawłowska

Występowanie sprawców alternariozy w sezonach wegetacyjnych 2015-2020

Ziemn. Pol. 2020, 4: 40-46, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Od kilkunastu lat coraz większego znaczenia gospodarczego w uprawach ziemniaka nabierają grzyby Alternaria alternata i A. solani. W miarę rozwoju choroby stosunek ilościowy, w jakim występują oba gatunki, jest zmienny i zależy m.in. Od terminu i regionu występowania. Ocenę zmian sezonowych w składzie populacji tych grzybów w latach 2015-2020 przeprowadzono w Boninie na materiale zebranym z pułapek Burkarda, zlokalizowanych w sąsiedztwie plantacji ziemniaka. Natężenie zarodników konidialnych obu gatunków zarejestrowano między 3. Tygodniem lipca a 3. Tygodniem sierpnia oraz w 1. Tygodniu września. Gatunkiem dominującym był A. alternata. Występowanie gatunków Alternaria jest zmienne i zależy od warunków pogodowych i siedliskowych.

Słowa kluczowe: alternarioza, Burkard Manufakturing, gatunki Alternaria, stężenie zarodników, urządzenie pomiarowe, ziemniak

The occurrence of early blight culprit in the vegetation seasons 2015-2020

Abstract

For several years, the fungi Alternaria alternata and A. solani have gained economic importance in potato cultivation. As the disease develops, the quantitative ratio in which both species occur is variable and depends, among others, on the date and region of occurrence. Seasonal changes in the population of these two species were monitored in Bonin on material collected in 2015-2020 from Burkard traps located nearby to potato plantations. The intensity of conidia was recorded between the 3rd week of July and the 3rd week of August and the 1st week of September. The dominant species was A. alternata. The distribution of Alternaria species is variable and depends on weather and habitat conditions.

Keywords: Alternaria species, Burkard Manufacturing, early blight, measuring device, potato, spore concentration 

Patryk Hara

Wpływ stosowania biostymulatorów w warunkach kontrolowanych na wybrane cechy biochemiczne roślin ziemniaka

Ziemn. Pol. 2020, 4: 3-7, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie 

Badano wpływ traktowania roślin ziemniaka odmiany Bryza biostymulatorami na zawartość pigmentów roślinnych (chlorofil i karotenoidy) oraz proliny w liściach. Trzykrotna dolistna aplikacja preparatem Keplak SL wpłynęła na wzrost zawartości chlorofilu a i b odpowiednio o 14,96 i 6,59%. Z kolei traktowanie roślin ziemniaka biostymulatorem Aminoplant przyczyniło się do wzrostu koncentracji proliny względem kontroli o 22,22%. 

Słowa kluczowe: Aminoplant, biostymulatory, Kelpak SL, ziemniak 

Effect of the application of biostimulators under controlled conditions on selected biochemical characteristics of potato plants

Abstract

The study investigated the effect of treatment of potato plants of the cultivar Bryza with biostimulators on the content of plant pigments (chlorophyll and carotenoids) and proline in leaves. A three-fold foliar application of Keplak SL increased chlorophyll a and b content by 14.96% and 6.59%, respectively. On the other hand, the treatment of potato plants with Aminoplant biostimulator contributed to an elevated proline concentration comparing to control by 22.22%.

Keywords: Aminoplant, biostimulators, Kelpak SL, potato 

Renata Lebecka, Krystyna Michalak

Laboratoryjna ocena agresywności bakterii pektynolitycznych izolowanych z łodyg i bulw ziemniaka wykazujących objawy chorobowe

Ziemn. Pol. 2020, 4: 33-39, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

W oddziale IHAR-PIB w Młochowie prowadzona jest kolekcja bakterii pektynolitycznych wywołujących dwie choroby ziemniaka: czarną nóżkę i mokrą zgniliznę bulw. Izolaty bakterii o najwyższej agresywności wykorzystywane są w celach edukacyjnych, w naukowych badaniach genetycznych i pracach hodowlanych do oceny poziomu odporności na bakterie rodów hodowlanych i odmian ziemniaka. W latach 2013-2020 z różnych odmian ziemniaka wyizolowano i zidentyfikowano 24 izolaty należące do 4 różnych gatunków bakterii: 10 izolatów reprezentowało Pectobacterium carotovorum, 8 – P. brasiliense sp. nov., 3 – P. atrosepticum i 3 – P. parmentieri. Najwyższą agresywnością w temperaturze 30oC charakteryzowały się izolaty P. brasiliense i wzorcowy szczep Dickeya solani

Słowa kluczowe: agresywność bakterii, mokra zgnilizna bulw ziemniaka 

Laboratory assessment of aggressiveness of pectinolytic bacteria isolated from stems and potato tubers showing disease symptoms

Abstract

A collection of pectinolytic bacteria causing two potato diseases, blackleg and tuber soft rot is carried at the Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute (IHAR-PIB) in Młochów. Bacterial isolates with the highest aggressiveness are used for educational purposes, in scientific genetic research and breeding work to assess the level of resistance to bacteria in breeding lines and potato varieties. In the years 2013-2020, 24 isolates belonging to 4 different species were identified: 10 isolates of Pectobacterium carotovorum, 8 – P. brasiliense sp. nov., 3 – P. atrosepticum i 3 – P. parmentieri. The isolates of P. brasiliense and the model strain of D. solani were characterized by the highest aggressiveness at 30oC. 

Keywords: aggressiveness of bacteria, soft rot of potato tubers

Jerzy Osowski

Szkodniki ziemniaka – występowanie, objawy i zwalczanie

Ziemn. Pol. 2020, 4: 10-33, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Zachodzące od wielu lat w Polsce zmiany w strukturze produkcji roślinnej i wynikająca z nich niekorzystna struktura płodozmianowa (przewaga uprawy zbóż, wzrost areału uprawy kukurydzy w mo-nokulturze) mają obok zmian klimatycznych oraz uproszczeń w uprawie i agrotechnice duży wpływ na często masowe występowanie szkodników na plantacjach ziemniaka. Walka ze szkodnikami jest utrudniona ze względu na spóźnioną identyfikację, gdyż często ich larwy żerują po posadzeniu bulw, a zauważalne szkody są widoczne w trakcie zbioru. Dodatkowym elementem utrudniającym walkę ze szkodnikami jest brak środków chemicznych. W pracy przedstawiono opis szkodników, terminy ich występowania i sposoby ograniczania szkodliwości metodami zgodnymi z integrowaną ochroną plantacji ziemniaka.

Słowa kluczowe: błyszczka jarzynówka, drutowce, mszyce, nicienie, ochrona, pędraki, rolnice, stonka ziemniaczana, ziemniak

Potato pests – occurrence, symptoms, and control 

Abstract

The changes in the structure of the plant production that have been taking place in Poland for many years and the resulting unfavorable crop rotation structure (the advantage of cereal cultivation, an increase in the acreage of maize cultivation in monoculture), apart from climatic changes and simplifications in cultivation and agrotechnics, have a large impact on the frequent occurrence of pests on potato plantations. Pest control is difficult due to the late identification, as their larvae often feed after planting the tubers, and noticeable damage is visible during harvesting. An additional element that hinders the control of pests is the lack of control products. The paper presents a description of pests, their occurrence dates, and methods of reducing harmfulness with methods consistent with the integrated protection of potato plantations.

Keywords: agriculture, aphids, Colorado potato beetle, green beetle, larvae, nematodes, potato, protection, wireworm 

Katarzyna Salamońska, Dorota Szarek, Włodzimierz Przewodowski, Małgorzata Łabańska

Wpływ soku z bulw ziemniaka na czułość wykrywania kwarantannowych bakterii Ralstonia solanacearum (sprawcy brunatnej zgnilizny ziemniaka) klasycznym testem PCR

Ziemn. Pol. 2020, 4: 47-51, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Brunatna zgnilizna ziemniaka jest chorobą kwarantannową wymagającą czułej, szybkiej i specyficznej diagnostyki. Jedną z bardziej skutecznych metod wykrywania bakterii R. solanacearum jest molekularny test PCR. Przedstawiono metodę izolacji DNA, która umożliwia usunięcie inhibitorów polimerazy DNA znajdujących się m.in. w soku z bulw ziemniaka. Efektem obecności tych związków w badanej próbie DNA może być fałszywie negatywny wynik testu. Na podstawie otrzymanych rezultatów stwierdzono skuteczność opisanej metody izolacji DNA do wykrywania bakterii R. solanacearum. Uzyskano porównywalne wyniki klasycznego testu PCR z DNA izolowanego z bakterii zawieszonych w soku z bulw ziemniaka oraz z zawiesin w wodzie – bez inhibitorów reakcji PCR. Dzięki opracowanej metodyce izolacji DNA czułość testu PCR osiągnęła stosunkowo wysoki poziom wykrywania 5-15 komórek bakteryjnych w badanej próbie.

Słowa kluczowe: brunatna zgnilizna ziemniaka, diagnostyka, PCR, Ralstonia solanacearum, śluzak

Effect of potato tuber sap on the sensitivity of detection of quarantine bacteria Ralstonia solanacearum (the culprit of brown rot in potatoes) using the classic PCR test

Abstract

Brown rot of potato is a quarantine disease that requires sensitive, quick, and specific diagnostics. One of the most effective methods of detecting R. solanacearum is the molecular PCR test. The paper presents a DNA isolation method that enables the removal of DNA polymerase inhibitors occurring in plant extracts, including the sap from potato tubers. The presence of these compounds in the tested DNA sample may result in a false-negative diagnosis. The described method of DNA isolation was effective for the detection of R. solanacearum. The classic PCR test results with DNA isolated from bacteria suspended in potato tuber sap were comparable to those from controls suspended in water – without PCR inhibitors. Thanks to the developed method of DNA isolation, the sensitivity of the PCR test reached a relatively high level of detection of 5-15 bacterial cells in the tested sample.

Keywords: brown rot, diagnostics, PCR, Ralstonia solanacearum

Janusz Urbanowicz

XXVII Krajowe Dni Ziemniaka – Potato Poland 2020

Ziemn. Pol. 2020, 4: 57-59, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Tegoroczne Dni Ziemniaka odbyły się w Lubkowie (woj. dolnośląskie) w dniach 21-23 sierpnia. W imprezie wzięły udział firmy hodowlane, nasienne, chemiczne oraz produkujące maszyny do uprawy i zbioru ziemniaków. Podczas trzech dni można było zobaczyć pracę maszyn w polu, zapoznać się z ofertą  producentów ziemniaków i innych środków produkcji (nawozy, środki ochrony roślin). W programie targów były również konferencje „Kopalnia możliwości” i „Pełna moc ziemniaka – pasja – profesjonalizm – jakość”. Nie zabrakło także pokazów kulinarnych i konkursu na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka. Konkurs jakości kulinarnej wygrała odmiana Corinna, a kolejne miejsca zajęły Drop i Żagiel.

Słowa kluczowe: Krajowe Dni Ziemniaka

XXVII National Potato Days – Potato Poland 2020

Abstract

National Potato Days this year were held in Lubków (Lower Silesia province) on August 21-23. The event was attended by breeding, seed, and chemical companies and companies producing machines for growing and harvesting potatoes. During three days, visitors could get familiar with machines’ work in the field, with the offer of producers of potatoes and other production means (fertilizers, plant protection chemicals). The fair program also included two conferences: „Mine of Opportunities” and „Full Potato Power – Passion – Professionalism – Quality.” There were also culinary shows and a competition for the most delicious potato cultivars. In the culinary quality competition, the highest place was taken by cv. Corinna, followed by Drop and Żagiel.

Keywords: National Potato Days