Dorota Michałowska, Oksana Olejnik, Katarzyna Salamońska, Danuta Sekrecka
Termoterapia jako metoda eliminowania wirusów S i M z roślin ziemniaka w kulturach in vitro
Ziemn. Pol. 2019, 4:11-14, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Wirusy S i M stanowią duże zagrożenie w hodowli ziemniaka, gdyż liczba chorych roślin wzrasta w kolejnych pokoleniach bulw w wyniku rozmnażania wegetatywnego. Termoterapia połączona z hodowlą tkanek merystematycznych to jedna z metod eliminowania wirusów z roślin in vitro ziemniaka. Polega ona na traktowaniu wysoką temperaturą (33-45 o C) roślin lub eksplantatów. W wyniku działania podwyższonej temperatury następuje aktywacja genów wyciszających wirus.

Słowa kluczowe: in vitro, merystem, termoterapia, wirusy ziemniaka, ziemniak

Thermotherapy – a method of eliminating S and M viruses from potato plants in in vitro cultures

Abstract

Potato virus S and potato virus M both pose a significant threat in potato culture, as the number of diseased plants increases in successive tuber generations as a result of vegetative reproduction. Thermotherapy, combined with the cultivation of meristems, is one of the most widely used methods of eliminating viruses from potato plants in vitro. It involves treating plants or explants with high temperature (33-45oC). As a result of the increased temperature, the virus silencing genes are activated.

Keywords: in vitro, meristem, potato, potato virus, thermotherapy

Patryk Hara
Możliwość wykorzystania ekstraktu z Artemisia vulgaris L. przerywaniu spoczynku bulw ziemniaka
Ziemn. Pol. 2019, 4: 14-18, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Badano możliwość stosowania wywaru z suszonych ziół Artemisia vulgaris L. jako naturalnego preparatu przerywającego spoczynek bulw odmian Irys i Tajfun. Moczeniewycinków bulw z jednym oczkiem w ekstrakcie szybciej je pobudzało do kiełkowania w porównaniu z próbą kontrolną (moczenie w wodzie destylowanej). Intensywność kiełkowania bulw badanych odmian także była większa. Po 13 dniach od założenia doświadczenia średnia długość kiełków na bulwach odmiany Tajfun traktowanych wywarem z A. vulgaris L. wynosiła 11,24 mm, podczas gdy moczenie oczek w wodzie destylowanej pozwoliło na uzyskanie kiełków o średniej długości 7,27 mm.

Słowa kluczowe: Artemisia vulgaris L., ekstrakt roślinny, przerwanie spoczynku, ziemniak

Possibility of using Artemisia vulgaris L. extract to break dormancy in potato tubers

Abstract

A decoction of dried herbs of Artemisia vulgaris L. was tested as a natural preparation breaking the dormancy of potato tubers. As a model, the dormant tubers of cultivars Irys and Tajfun were investigated. Soaking tuber eye-plugs in the extract stimulated faster sprouting when compared to the control (soaking in distilled water). The sprouting intensity of tubers of the examined cultivars was also higher. For cv Tajfun, 13 days after treatment, the average length of sprouts was 11.24 mm, while the control sprouts had an average length equal to 7.27 mm.

Keywords: Artemisia vulgaris L., dormancy, plant extract, potato

Marta Grabska, Katarzyna Filipowicz
Ponadczasowa czterdziestolatka. Bryza
Ziemn. Pol. 2019, 4: 19-20

Streszczenie

Zarejestrowana w 1976 r. jako odmiana średnio późna (148 dni wegetacji). Ma duże okrągłe bulwy o charakterystycznych głębokich oczkach, typ kulinarny BC, zawartość skrobi ok. 15%, miąższ żółty, po ugotowaniu rozsypuje się i jest wyraźnie mączysty, walory smakowe – bardzo wysokie. Odmiana bardzo plenna, zbiory mogą sięgać do 42,6 t/ha. Kwiaty są jasnofioletowe, bulwy mają grubszą skórkę, bardzo dobrze nadają się do długiego przechowywania. Bryza ma niskie wymagania glebowe, tzn. że urośnie na glebie każdej klasy. Jest odporna na wirusy, ale ma niższą odporność na parch zwykły i zarazę ziemniaka.
Tego typu ziemniaki idealnie nadają się jako dodatek do obiadu, również w postaci purée, a także na kopytka.

Słowa kluczowe: odmiana Bryza, charakterystyka, ziemniak

Timeless forty-year-old. Bryza

Abstract

Registered in 1976 as a medium late variety (148 vegetation days). It has large round tubers with characteristic deep eyes, culinary type BC, the starch content of approx. 15%, yellow flesh, when cooked, it disintegrates and is floury, the taste values are very high. The very fertile cultivar, the yield can reach up to 42.6 t / ha. The flowers are light purple, and the tubers have thicker skin, they are very well suited for extended storage. The cv Bryza has low soil requirements, i.e., it will grow on any soil. It is resistant to viruses but has lower resistance to scab and potato late blight. The cv Bryza is ideal as an addition to dinner, both as mashed potatoes and also for potato dumplings.

Keywords: characteristics, cultivar Bryza, potato

Marek Musielak
Susza 2019 a plantacje ziemniaków
Ziemn. Pol. 2019, 4: 21-23, abstr., streszcz.

Streszczenie

Średnia wartość klimatycznego bilansu wodnego dla Polski, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, w okresie od 20.06. do 21.08. była ujemna i wynosiła -106 mm. Największy deficyt wody, podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Na dużym obszarze kraju notowany był niedobór wody od -110 do -159 mm. Na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim deficyt wody był najmniejszy, od poniżej -50 do -99 mm. Susza była notowana we wszystkich monitorowanych w tym okresie uprawach, w tym ziemniaka. Plantacje odmian wczesnych i niektórych średnio wczesnych uległy procesowi samozasuszenia i późniejsze opady nie miały już wpływu na plon. Odmiany średnio wczesne po zakończeniu wegetacji też nie mogły już wykorzystać późniejszych opadów do powiększenia plonu. W praktyce brakuje wymiernych narzędzi do weryfikacji stref zagrożenia suszą oraz do oceny wpływu stresu wodnego na rzeczywiste straty plonu. Podstawową potrzebą w tym kontekście jest wdrażany od 2008 r. system monitoringu wilgotności gleby, który będzie narzędziem wspierającym monitoring suszy rolniczej i weryfikującym prognozowane straty plonów.

Słowa kluczowe: straty suszowe, susza rolnicza, ziemniak

The drought in 2019 and potato plantations

Abstract

The average value of the climatic water balance for Poland, based on which drought risk assessment is made, in the period from 20 June until 21 August was negative and equaled to -106 mm. The most significant water deficit, similarly to previous reporting periods, was recorded in the Lubuskie Lake District. In a large area of ​​the country, there was a water shortage from -110 to -159 mm. In the south of Poland and the Masurian Lake District, the water deficit was the lowest, from below -50 to -99 mm. The drought was recorded in all crops monitored during this period, including potato. Plantations of early and some medium
early cultivars underwent a self-drying process, and subsequent rainfall did not affect the yield. Medium-early varieties after the end of vegetation could no longer use the later rainfall to increase the yield. In practice, there are no measurable tools to verify drought risk zones and to assess the impact of water stress on actual crop losses. The primary need in this context is the soil moisture monitoring system implemented since 2008, which will be a tool supporting the monitoring of agricultural drought and verifying the forecast crop losses.

Keywords: agricultural drought, drought losses, potato

Beata Wasilewska-Nascimento, Joanna Jankowska, Dominika Boguszewska-Mańkowska
Czy ziemniaki mogą rosnąć w powietrzu?
Ziemn. Pol. 2019, 4: 24-30, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

System aeroponiczny (uprawa bez gleby, w środowisku powietrznym) jest uważany za przyszłościową metodę uprawy roślin w aspekcie bezpieczeństwa żywności i zrównoważonego rozwoju. Komercyjna produkcja sadzeniaków ziemniaka w tej technologii rozwija się m.in. w Chinach i Indiach. W Polsce nie wprowadzono dotychczas aeroponiki do praktyki hodowlanej. Współczesne konstrukcje aeroponiczne do produkcji minibulw funkcjonują w warunkach kontrolowanych i składają się najczęściej z komory aeroponicznej, instalacji do podawania i gromadzenia pożywki oraz systemu wspomagającego i
zabezpieczającego pracę zamgławiaczy. Taka produkcja zapewnia wysoki współczynnik rozmnażania, zbiór kilka razy w sezonie wegetacyjnym i materiał wolny od patogenów. Aeroponika umożliwia produkcję sadzeniaków na terenach nieprzydatnych rolniczo i w warunkach klimatycznych niesprzyjających tradycyjnej uprawie ziemniaków. Jest też testowana pod kątem wykorzystania w czasie załogowych lotów kosmicznych ze względu na przestrzenną elastyczność struktur aeroponicznych i znaczną oszczędność wody.

Słowa kluczowe: aeroponika, minibulwy, sadzeniaki, ziemniak

Can potatoes grow in the air?

Abstract

The aeroponic system (cultivation without soil, in the air) is considered to be a forward- looking method of plant cultivation in terms of food safety and sustainable development. Commercial production of seed potatoes in this technology is developing, among others in China and India. In Poland, aeroponics has not yet been introduced to the breeding practice. Modern aeroponic constructions for the production of minitubers operate under controlled conditions. They usually consist of an aeroponic chamber, installations for feeding and collecting nutrients as well as a system supporting and protecting fogging devices. Such production ensures a high reproduction rate, harvest several times during the growing season and pathogen-free material. Aeroponics enables the multiplication of seed potatoes in areas unsuitable for agriculture and in climatic conditions not favorable for traditional potato cultivation. It is also tested for use during human-crewed space flights due to the spatial flexibility of aeroponic structures and significant water savings.

Keywords: aeroponics, minitubers, potato, seed potatoes

Jerzy Osowski
Wodna zgnilizna przyranowa – choroba powodująca mokre gnicie bulw
Ziemn. Pol. 2019, 4: 30-36, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Sprawcami są organizmy grzybopodobne z rodzaju Pythium i typu Oomycota. Znaczenie tej choroby wzrasta w związku z obserwowanymi zmianami klimatu (długotrwałe susze, gwałtowne deszcze oraz wyższe temperatury powietrza). Choroba występuje tylko na bulwach ziemniaka, a jej rozwojowi sprzyjają nie tylko warunki atmosferyczne, ale także wszelkiego rodzaju uszkodzenia skórki bulw, do których dochodzi najczęściej na skutek błędów popełnianych podczas zbioru oraz przygotowywania bulw do przechowywania. Objawy choroby są często mylnie rozpoznawane jako mokra zgnilizna bulw powodowana przez sprawców bakteryjnych.

Słowa kluczowe: Pythium spp., wodna zgnilizna przyranowa, ziemniak

Pythium leak – a disease-causing the wet tuber rot

Abstract

The culprits are fungal-like organisms of the genus Pythium and the type Oomycota. The importance of this disease increases due to the observed climate change (prolonged drought, heavy rains, and higher air temperatures). The disease occurs only on potato tubers. Its development is favored not only by atmospheric conditions but also by all types of damage to the skin of tubers. These damages most often occur as a result of errors made during harvesting and preparation of tubers for storage. Symptoms of the disease are often mistakenly recognized as wet tuber rot caused by bacterial culprits.

Keywords: potato, Pythium spp., Pythium leak

Hanna Gawińska-Urbanowicz, Anna Pawłowska, Jerzy Osowski
Wykorzystanie testu PCR w monitorowaniu populacji Alternaria w uprawie ziemniaka
Ziemn. Pol. 2019, 4: 36-41, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Sprawcy alternariozy ziemniaka, Alternaria solani i A. alternata, od kilkunastu lat mają wpływ na zdrowotność upraw zarówno towarowych, jak i nasiennych. W miarę rozwoju choroby stosunek ilościowy, w jakim występują oba gatunki, zmienia się i zależy m.in. od terminu i regionu występowania. Ocenę zmian sezonowych w składzie populacji grzybów w latach 2016-2018 przeprowadzono w Boninie na materiale pozyskanym z cotygodniowych ekspertyz chorych liści naturalnie zainfekowanych patogenami z rodzaju Alternaria. Największy wysyp zarodników konidialnych zarejestrowano w lipcu i sierpniu. W zebranej populacji dominowały zarodniki A. alternata. Monitorowanie stanu zagrożenia alternariozą na plantacji ziemniaka w doświadczeniach laboratoryjnych prowadzono metodą molekularną (test PCR) oraz mikroskopową, analizując wyrosłe kultury patogenów.

Słowa kluczowe: Alternaria alternata, Alternaria solani, alternarioza, metoda mikroskopowa, odmiany, reakcja łańcuchowa polimerazy, PCR, ziemniak

The use of the PCR test in monitoring the Alternaria population in potato crops

Abstract

The perpetrators of potato early blight, Alternaria solani, and A. alternata have had an impact on the health of both commodity and seed crops for several years. As the disease develops, the quantitative ratio in which both species occur varies and depends, among others, by date and region of occurrence. The assessment of seasonal changes in the composition of the mushroom population in the years 2016-2018 was carried out in Bonin on material obtained from the weekly expertise of diseased leaves naturally infected with pathogens of the genus Alternaria. The largest outbreak of conidial spores was recorded in July and August. Spores of A. alternata dominated in the collected population. The threat of early blight on potato plantations was monitored by molecular (PCR) and microscopic methods, as well as microbiologically by analyzing the grown cultures of field-collected pathogens.

Keywords: Alternaria alternata, Alternaria solani, cultivars, early blight, microscopic method, polymerase chain reaction, PCR, potato

Mateusz Mielczarek, Krzysztof Treder
24. coroczne spotkanie Towarzystwa RNA – Kraków, 11-16 czerwca 2019
Ziemn. Pol. 2019, 4: 41-44, abstr., streszcz.

Streszczenie

Spotkanie było w dziedzinie nauk biologicznych jedną z najważniejszych konferencji naukowych w Polsce i na świecie. Zaprezentowano najnowsze wyniki badań nad biologią molekularną RNA, prowadzonych przez najlepsze zespoły naukowe na świecie, wpływające także na rolnictwo, oraz nakreślono kierunki, w jakich będzie rozwijała się ta dziedzina nauki. Wyniki badań nad różnymi RNA roślin mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa. Zrozumienie, w jaki sposób nawet pojedyncze mutacje w sekwencji RNA czy poziom produkcji poszczególnych klas RNA wpływają na rośliny uprawne, umożliwi świadome sterowanie tymi procesami. Możliwość celowej regulacji stężenia klas RNA, ich represji lub indukcji pozwoli na zwiększanie plonu oraz odporności roślin uprawnych na stresy wywoływane przez środowisko i patogeny bez konieczności wprowadzania bezpośrednich modyfikacji genetycznych w genomy roślin. Osiąganie tych samych efektów, które umożliwiają rośliny GMO, bez ich tworzenia, będzie akceptowalne społecznie i może stać się ważnym narzędziem w utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu zachodzących zmian klimatu.

Słowa kluczowe: dojrzewanie RNA, edycja RNA, ekspresja, transkrypcja, translacja

24th annual meeting of the RNA Society

Abstract

This meeting was one of the most important scientific conferences in Poland and the world in the field of biological sciences. The best scientific teams presented the latest results of research conducted n the world on RNA molecular biology, which also affects agriculture. Also, the most prominent scientists outlined the directions in which this field of science will develop. The results of research on various RNA species in plants are crucial for the development of modern agriculture. Understanding how even single mutations in the RNA sequence or the level of production of individual RNA classes affect crops will facilitate conscious control of these processes. The possibility of deliberate regulation of the concentration of different RNA classes, their repression or induction will increase the yield and resistance of crop plants to stress caused by the environment and pathogens without the need to introduce direct genetic modifications in the genomes of plants. Achieving the same effects that allow GMO plants, without creating them, will be socially acceptable and can become an essential tool in maintaining food security in the face of climate change.

Keywords: expression, RNA editing, RNA maturation, transcription, translation

Agata M. Kaczmarek
17. sympozjum Sekcji Wirusologicznej EAPR i 10. spotkanie organizacji PVYwide.
Sprawozdanie Ziemn. Pol. 2019, 4: 45-48, il., bibliogr., abstr., streszcz

Streszczenie

Sympozjum odbyło się w dniach 18-21 czerwca 2019 r. w Laulasmaa w Estonii i było współorganizowane przez Sekcję Wirusologiczną Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Ziemniakiem (ang. European Associacion of Potato Research, EAPR) oraz PVYwide – organizację skupiającą naukowców badających wirus Y ziemniaka. Konferencja poświęcona była wirusom ziemniaka, ze szczególnym uwzględnieniem wirusa Y. Przestawione prezentacje oraz postery skupiały się na badaniach odporności ziemniaka na wirusy, interakcji pomiędzy rośliną ziemniaka a wirusem, epidemiologii, diagnostyce i monitoringu wirusów oraz dotyczyły nowych legislacji fitosanitarnych.

Słowa kluczowe: PVY, sadzeniaki, wirusy ziemniaka

The report from the joined meeting of EAPR Virusological Section and PVYwide organization

Abstract

The symposium was held on June 18-21, 2019, in Laulasmaa, Estonia. It was co-organized by the Virological Section of the European Association for Potato Research (EAPR) and PVYwide organization grouping scientists researching the potato Y virus. The conference was devoted to potato viruses, with particular emphasis on the Y virus. Presentations and posters focused on potato resistance to viruses, the interaction between the potato plant and the virus, epidemiology, viral diagnostics and monitoring, and concerned new phytosanitary legislation.

Keywords: potato viruses, PVY, seed potatoes

Marta Grabska
XXVI Krajowe Dni Ziemniaka – Potato Poland 2019
Ziemn. Pol. 2019, 4: 49-51, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Targi odbyły się w dniach 23-25 sierpnia w Siemiątkach k. Nidzicy, w woj. warmińsko- mazurskim. Ich współorganizatorami byli oddział IHAR-PiB w Boninie i Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna Nidzica. W imprezie wzięło udział 120 wystawców. Firmy nasienne zaprezentowały m.in. polowe kolekcje swoich odmian, firmy chemiczne – poletka z różnymi systemami nawożenia i programami ochrony. W ciągu 3 dni targów codziennie o ustalonej porze odbywały się pokazy pracy maszyn, w tym kopania, sortowania, przeładunku, uprawy, odkamieniania, sadzenia, redlenia. W programie targów były również konferencje „Żagiel i Wiatr” oraz „Doświadczenie – Współpraca – Skuteczność”. Na uroczystej gali minister rolnictwa i rozwoju wsi wręczył nagrody za szczególny wkład w rozwój polskiej branży ziemniaczanej, za innowacyjny produkt KDZ 2019, a także Liderom Agrobiznesu Warmii i Mazur. W konkursie na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka I miejsce zdobyła Baltic Rose (firma Norika), II miejsce Madeira (Europlant), III – Stokrotka (PMHZ Strzekęcino).

Słowa kluczowe: Krajowe Dni Ziemniaka

XXVI National Potato Days – Potato Poland 2019

Abstract

The fair was held on August 23-25 in Siemiątki near Nidzica, in the province of Warmia- Mazury. Their co-organizers were the Bonin Research Center (IHAR-PIB), and Agricultural Production Farm Centrala Nasienna Nidzica. One hundred twenty exhibitors took part in the event. Among others, seed companies presented field collections of their cultivars, chemical companies – plots with various fertilization systems and protection programs. During the three days of the fair, heavy agricultural equipment shows, including digging, sorting, reloading, cultivating, descaling, planting, and deflating, were held daily at the set time. The program of the fair also included the conferences „Sail and Wind” and „Experience – Cooperation – Effectiveness”. At the ceremonial gala, the Minister of Agriculture and Rural Development presented awards for exceptional contribution to the development of the Polish potato-based industry, for the innovative product KDZ 2019, as well as the Leaders of Agribusiness of Warmia and Mazury. In the competition for the tastiest potato variety, the first place went to Baltic Rose (Norika company), the second place to Madeira (Europlant), the third to Stokrotka (PMHZ Strzekęcino).

Keywords: National Potato Days