Piotr Barbaś

Przegląd urządzeń i regulatorów wzrostu do zamgławiania przechowalni ziemniaków

Ziemn. Pol. 2021, 3: 29-32, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Scharakteryzowano regulatory wzrostu 1,4 Sight, Argos, Biox-M i Rastrein, a także urządzenia Elektrofog, Synofog, Halofog, Powerfogger P60, Resonator HotFog RLVM A3 i Restrain. Najkrótszy czas zamgławiania uzyskano przy użyciu 1,4 Sight, a następnie Biox-M i Argos. Urządzenie Halofog wymaga kompresora o dużej wydajności, cena zestawu z kompresorem jest wysoka, ok. 50-60 tys. zł. Synofog jest również drogi, jego masa jest duża (160 kg), ale wytwarza najmniejszą kroplę, ok. 1 μ. Resonator HotFog RLVM A3 z kolei ma niską moc przyłączeniową (2,1 kW) i zasilanie 230 V. Powstająca kropla jest dość mała (1-8 μ), co umożliwia stosunkowo dobre rozprowadzenie mgły w przechowalni. Urządzenie nie jest ciężkie, a jego cena jest dość przystępna.

Słowa kluczowe: przechowywanie, regulatory wzrostu, zamgławianie, ziemniak

Overview of growth regulators and devices for their application by fogging in potato storage

Abstract

The paper provides information about growth regulators: 1.4 Sight, Argos, Biox-M, and Rastrein, and fogging devices: Elektrofog, Synofog, Halofog, Powerfogger P60, Resonator HotFog RLVM A3 and Restrain devices. 1.4 Sight achieved the fastest fogging time and was followed by Biox-M and Argos. The Halofog device requires a high-performance compressor. The price of a set with a compressor is high, approx. 50-60 thousand PLN. The Synophog is also expensive and heavy (160 kg) but produces the smallest drop, approx. 1 μ. On the other hand, the Resonator HotFog RLVM A3 has a low connection power (2.1 kW) and a 230 V power supply. The resulting droplet was quite small (1-8 µ), enabling a relatively good fog distribution in the storage room. Therefore, the device is not heavy, and its price is quite affordable.

Keywords: fogging, growth regulators, potato, storage 

 

Marta Grabska, Katarzyna Filipowicz

Skrobiowy festiwal ziemniaka

Ziemn. Pol. 2021, 3: 9-11, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Torpeda – odmiana skrobiowa średnio wczesna, okres wegetacji ok. 113 dni, zawartość skrobi 17,8%. Bulwy duże, okrągłe, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Plon ogólny wg danych COBORU 46,4 t/ha. Wysoko odporna na wirus Y oraz parch, odporna na raka patotyp 1(D1) i mątwika ziemniaczanego Ro1, średnio odporna na zarazę. Kotwica – skrobiowa średnio wczesna (111 dni wegetacji), zawartość skrobi 19,8%. Bulwy okrągłe do okrągłoowalnych, miąższ jasnożółty, typ kulinarny BC. Plon ogólny ok. 37,1 t/ha. Odznacza się dużą odpornością na parch oraz wirus Y, jest wysoko odporna na raka patotyp 1(D1) i mątwika Ro1, średnio odporna na zarazę. Fala – skrobiowa wczesna, okres wegetacji ok. 100 dni. Bulwy owalne, średniej wielkości, miąższ jasnożółty. Mimo swojej wczesności odznacza się wysoką zawartością skrobi, średnio 20,3%. Średnio odporna na zarazę, wysoko odporna na wirus Y, odporna na raka patotyp 1(D1), parch i mątwika Ro1. Fala wyróżnia się barwą kwiatów; są one ciemnofioletowe z jasnofioletowymi końcami.

Słowa kluczowe: charakterystyka, odmiany skrobiowe, ziemniak

Starch potato festival 

Abstract

Torpeda – medium-early starch variety, vegetation period approx. 113 days, starch content 17.8%. Large, round tubers, yellow skin, light yellow flesh. Total yield according to COBORU 46.4 t/ha. Highly resistant to PVY and scab, resistant to Synchytrium endobioticum pathotype 1(D1) and Globodera rostochiensis pathotype Ro1, moderately resistant to late blight. Kotwica – medium early starch (111 days of vegetation), starch content 19.8%. Round to round-oval tubers, light yellow flesh, culinary type BC. The total yield is about 37.1 t/ha. It is highly resistant to scab and PVY, highly resistant to S. endobioticum pathotype 1 (D1) and G. rostochiensis pathotype Ro1, moderately resistant to late blight. Fala – early starchy, vegetation period approx. 100 days. Oval, medium-sized tubers, light yellow flesh. Despite its earliness, it has a high starch content, on average 20.3%. Moderately resistant to late blight, highly resistant to PVY, resistant to S. endobioticum pathotype 1(D1), scab, and G. rostochiensis pathotype Ro1. The color of the flowers distinguishes this cultivar. They are dark purple with light purple ends.

Keywords: characteristics, potato, starch varieties 

 

Małgorzata Łabańska

Wykorzystanie elektronicznego języka do analizy żywności 

Ziemn. Pol. 2021, 3: 33-39, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Od wielu lat poszukiwane są nowe narzędzia analityczne, które pozwolą na szybszą, bardziej wydajną oraz tańszą analizę produktów spożywczych, za pomocą której w prosty sposób, dzięki pojedynczemu badaniu, możliwe jest otrzymanie wielu informacji o badanej próbce. Takimi urządzeniami są elektroniczne języki, które poprzez połączenie wielu czujników o częściowej selektywności z blokiem rozpoznawania obrazu pozwalają na uzyskanie ogólnej informacji o próbce, tzw. obrazu chemicznego. Praca przedstawia pokrótce historię powstania elektronicznego języka, jego budowę oraz przykładowe zastosowania do analizy produktów spożywczych. 

Słowa kluczowe: analiza żywności, elektroniczny język, matryca czujnikowa

Application of the electronic tongue for the food analysis

Abstract 

For many years, new analytical tools have been developed to enable a faster, more efficient and less expensive analysis of food products, whereby a great deal of information about the sample is obtained easily through a single test. Such devices are electronic sensing devices which, by combining an array of partial selective sensors with a pattern recognition block, provide an overall chemical image of the sample. This paper briefly describes the history of the development of the electronic tongue, its construction and example applications for food analysis. 

Keywords: electronic tongue, food analysis, sensor array 

 

Krzysztof Treder, Agata Kaczmarek, Janina Butrymowicz

Od laboratorium do zdrowego sadzeniaka – raport z realizacji projektu FITOEXPORT w oddziale IHAR-PIB w Boninie

Ziemn. Pol. 2021, 3: 3-8, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Oddział IHAR-PIB w Boninie jest członkiem konsorcjum realizującego projekt FITOEXPORT finansowany przez NCBiR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Zadanie wykonywane w Boninie ma na celu opracowanie i wdrożenie w laboratoriach PIORiN multipleksowego testu RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania wirusów Y, L, M, S, A, X oraz wiroida PSTVd. Taki test opracowano w fazie badawczej projektu, a obecnie trwają prace nad jego adaptacją do wykrywania patogenów na masową skalę w celu usprawnienia urzędowej certyfikacji sadzeniaków ziemniaka przez PIORiN.

Słowa kluczowe: certyfikacja sadzeniaków, multipleks RT-qPCR, wirusy ziemniaka 

From the laboratory to healthy seed tubers– report on the implementation of the project FITOEXPORT in the Bonin Research Center of IHAR-PIB

Abstract

IHAR-PIB Branch in Bonin is a consortium member implementing the FITOEXPORT project financed under the 1st GOSPOSTRATEG competition by NCBiR. The task performed in Bonin is aimed at developing and implementing a multiplex RT-PCR test in real-time for the detection of Y, L, M, S, A, X viruses and PSTVd viroid in the laboratories of PIORiN. Such an assay was developed in research phase of the project, and implementation work is currently underway in Phase B to adapt the assay for large-scale pathogen detection. After implementation, the test will improve the official certification of seed potatoes by PIORiN.

Keywords: potato viruses, RT-qPCR multiplex, seed potato certification

 

Janusz Urbanowicz

Niszczenie naci na plantacji ziemniaka

Ziemn. Pol. 2021, 3: 23-27, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Niszczenie naci to zabieg, który przygotowuje plantację do zbioru i zabezpiecza bulwy przed porażeniem wirusami, rizoktoniozą, alternariozą i zarazą ziemniaka. Na plantacjach nasiennych zabieg nazywany jest wczesnym niszczeniem naci, gdyż wykonuje się go jeszcze w pełni wegetacji, a jego głównym celem jest ochrona bulw przed infekcjami wirusowymi. Nać można niszczyć trzema metodami: mechaniczną, chemiczną i mechaniczno-chemiczną. Najkorzystniejszą jest mechaniczno-chemiczna, która zapewnia równomierne zasychanie naci, nie powodując jej odrostów. 

Słowa kluczowe: desykacja, niszczenie naci, ziemniak

Haulm destruction on potato plantation

Abstract

Haulm destruction is a procedure that prepares the plantation for harvesting and protects tubers against viruses, black scurf, early and late potato blights. In seed plantations, the treatment is called early haulm destruction because the plant is still fully vegetative. The main purpose of the treatment is to protect tubers against viral infections. The haulm can be destroyed by three methods: mechanical, chemical and mechanical-chemical. The most advantageous is the combined treatment, as it ensures even drying of the haulm without regrowths.

Keywords: desiccation, haul destruction, potato

 

Janusz Urbanowicz

XXVIII Krajowe Dni Ziemniaka i targi Potato Poland 2021

Ziemn. Pol. 2021, 3: 39-45, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Impreza odbyła się w miejscowości Charbrowo (pow. lęborski, woj. pomorskie) w dniach 20-22 sierpnia 2021 r. Wzięły w niej udział firmy hodowlane, nasienne, chemiczne oraz produkujące maszyny do uprawy i zbioru ziemniaków. Podczas trzech dni można było zobaczyć pracę maszyn w polu, zapoznać się z ofertą  producentów ziemniaków i innych środków produkcji (nawozy, środki ochrony roślin). Odbyły się również konferencje: „Ziemniak i morze możliwości” oraz „Powrót na światowe rynki”. Nie zabrakło także pokazów kulinarnych („Młody polski ziemniak”) i konkursu na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka. Konkurs jakości kulinarnej wygrała odmiana Astana, a kolejne miejsca zajęły Otolia i Pogoria. 

Słowa kluczowe: Krajowe Dni Ziemniaka

XXVIII National Potato Days and Potato Poland 2021 fair 

Abstract

The event was held in the town of Charbrowo (Lębork district, Pomeranian Province) on August 20-22, 2021. It was attended by breeding, seed, chemical companies, and producers of potato growing and harvesting equipment. During three days, participants watched the work of machines in the field, learned the cultivars of potatoes presented by attending breeding companies, and got acquainted with other products (fertilizers, plant protection chemicals). The practical demonstrations were accompanied by conferences: „Potato and a Sea of Opportunities” and „Return to World Markets.” The event also included culinary shows („Young Polish Potato”) and a competition for the tastiest potato cultivar. The cv. Astana won the last contest and was followed by Otolia and Pogoria.

Keywords: National Potato Days