Marta Grabska, Katarzyna Filipowicz, Agnieszka Przewodowska

Tajfun – hit Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka!!!

Ziemn. Pol. 2020, 3: 3-4, il., abstr., streszcz.

 

Streszczenie

Odmiana jadalna, średnio wczesna o okresie wegetacji ok. 138 dni, wyhodowana w 2004 r. Ma duże okrągłoowalne bulwy o żółtym miąższu i bardzo wysokich walorach smakowych.Typ kulinarny B-BC, a więc nadaje się do przyrządzania większości potraw. Ze względu na wyższą zawartość skrobi (16,9%) jest kwalifikowana również jako skrobiowa. Jest bardzo popularna w uprawie do przetwórstwa dla Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego. Daje wysoki plon handlowy, a plon ogólny może sięgać aż 52,5 t/ha. Bardzo dobrze toleruje suszę, ma niskie wymagania glebowe, jest średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną po wschodach ziemniaków. Ważną jej cechą jest wysoka odporność na wirusy i na mątwika ziemniaczanego. Wśród odmian PMHZ najlepiej radzi sobie z zarazą ziemniaka. 

Słowa kluczowe: charakterystyka, odmiana Tajfun, ziemniak

Cultivar Tajfun – a hit in Pomeranian-Masurian Potato Breeding!!!

 

Abstract

Tajfun is an edible, medium-early cultivar with a vegetation period of about 138 days, bred in 2004. It has large round-oval tubers with a yellow flesh and very high taste values. Culinary type B-BC, so it is suitable for preparing most dishes. Due to the higher starch content (16.9%), it is also classified as starchy. It is prevalent in cultivation for processing for Potato Industry Plants. It gives a high marketable yield, and the total harvest can reach as much as 52.5 t/ha. It tolerates drought very well, has low soil requirements, and is moderately sensitive to metribuzin applied after potato emergence. Its essential feature is high resistance to viruses and golden nematode. Among the varieties of PMHZ, it copes best with late blight.

Keywords: characteristics, cv Tajfun, potato

Dorota Michałowska

Wpływ preparatów do zwalczania zanieczyszczeń bakteryjnych na rośliny ziemniaka w kulturach in vitro

Ziemn. Pol. 2020, 3: 10-16, il., bibliogr., abstr., streszcz.

 

Streszczenie

Kultury in vitro umożliwiają produkcję dużej liczby roślin potomnych w krótkim czasie z niewielkiej ilości materiału biologicznego. Powielanie materiału roślinnego (mikrorozmnażanie) musi odbywać się z zachowaniem szczególnych warunków sterylności, zapewniających uzyskanie zdrowego materiału rozmnożeniowego. Bakterie endogenne, określane jako bakterie towarzyszące lub utajone (ang. covert), stanowią problem dla kultur in vitro niezależnie od gatunku rośliny. Włączenie do pożywek, w których rosną rośliny, związków bakteriobójczych i bakteriostatycznych musi być bezpieczne dla tkanek roślinnych i dlatego ważne są badania nad ich skutecznością i fitotoksycznością. W przeprowadzonych badaniach za najbardziej przydatne biocydy uznano Plant Preservative Mixture (PPM™) w stężeniu 0,4-0,5%, Pro-Clin300® 0,02-0,03% oraz podchloryn sodu (NaClO) 0,001%. CitroseptOrganic i azotan srebra (AgNOз) należy wykluczyć ze stosowania ze względu na fitotoksyczność oraz niekorzystny wpływ na rozwój pędów i korzeni mikrosadzonek ziemniaka, natomiast preparat Nitrofurazone – z powodu braku działania bakteriobójczego. 

Słowa kluczowe: bakterie endogenne, biocydy, in vitro, ziemniak

Impact of antibacterial preparations on potato plants in „in vitro” cultures 

 

Abstract

In vitro cultures enable the production of a large number of offspring plants in a short time from a small amount of biological material. Reproduction of plant material through micro-propagation must take place under sterile conditions that ensure obtaining healthy propagating material. Endogenous bacteria, referred to as companion or covert bacteria, are a problem for in vitro cultures regardless of plant species. The incorporated into the plant growth media bactericidal and bacteriostatic compounds must be safe for plant tissues, and therefore research on their effectiveness and phytotoxicity is essential. In the conducted studies, Plant Preservative Mixture (PPM™) at a concentration of 0.4-0.5%, ProC-lin300® 0.02-0.03%, and sodium hypochlorite (NaClO) 0.001% were the most useful biocides. CitroseptOrganic and silver nitrate (AgNOZ) should be excluded from the use due to phytotoxicity and adverse effect on the development of shoots and roots of potato micro-seedlings, while Nitrofurazone – due to the lack of bactericidal activity.

Keywords: biocides, endogenous bacteria, in vitro, potato

Jerzy Osowski

Szara pleśń na ziemniaku

Ziemn. Pol. 2020, 3: 21-29, il., bibliogr., abstr., streszcz.

 

Streszczenie

Jedną z licznych chorób atakujących rośliny i bulwy ziemniaka w sezonie wegetacyjnym i podczas przechowywania jest szara pleśń, której sprawcą jest grzyb Botrytis cinerea. Choroba nie ma znaczenia gospodarczego w ziemniaku, ale jest powszechna w jego uprawach. Objawy występują na liściach i łodygach, rzadziej na bulwach a ich podobieństwo do dwóch najgroźniejszych chorób ziemniaka (zaraza i alternarioza) często jest przyczyną mylnego ich rozpoznawania.

Słowa kluczowe: alternarioza, Botrytis cinerea, szara pleśń, zaraza ziemniaka

Gray mold on potato

 

Abstract

One of the many diseases that attacks potato plants and tubers during the growing season and storage is gray mold, caused by the fungus Botrytis cinerea. The disease is not of economic importance in potatoes but is widespread in its crops. Symptoms appear on leaves and stems, less often on tubers, and their resemblance to the two most dangerous potato diseases (late blight and early blight), often results in their misdiagnosis. 

Keywords: Botrytis cinerea, gray mold, potato early blight, potato late blight

Kamilla Sadowska, Agata M. Kaczmarek

Presja mszyc w 2020 roku. Komunikat

Ziemn. Pol. 2020, 3: 5-9, il., bibliogr., abstr., streszcz.

 

Streszczenie

Mszyce odławiano w 7 miejscowościach głównie w północnej Polsce. Wybierano je z żółtych naczyń co drugi dzień i oznaczano do gatunku w laboratorium w Boninie. Odłowy najwcześniej rozpoczęto 15.05. w Boninie i Szyldaku, najpóźniej w Czarnoszycach 29.05. We wszystkich miejscowościach mszyce nieziemniaczane nalatywały wcześniej niż ziemniaczane. Największą różnicę odnotowano w Szyldaku (21 dni) i w Boninie (17 dni), najmniejszą w Czernikowie – 2 dni. Najliczniejsze naloty mszyc przypadły na II i III dekadę czerwca, co mogło być spowodowane łagodną zimą i wcześnie rozpoczynającą się wiosną. Wczesne naloty mszyc sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa, ponieważ młode rośliny są bardziej podatne na choroby.

Słowa kluczowe: dynamika pojawu, mszyce nieziemniaczane, mszyce ziemniaczane, nasiennictwo 

 

Aphid pressure in 2020. The report

 

Abstract

Aphids were monitored in seven locations, mainly in northern Poland. They were collected from the yellow traps every other day and identified to species in the laboratory in Bonin. The earliest harvesting commenced on May 15th in Bonin and Szyldak, at the latest in Czarnoszyce on May 29th. In all locations, non-potato aphids appeared earlier than potato aphids. The most significant difference was recorded in Szyldak (21 days) and Bonin (17 days), the smallest in Czernikowo – 2 days. The most numerous invasions of aphids occurred in the second and third decades of June, which could have been caused by mild winter and untimely spring. Early raids of aphids promote the spread of the virus as young plants are more susceptible to disease.

Keywords: non-potato aphids, outbreak dynamics, potato aphids, seed production

Janusz Urbanowicz

Desykacja plantacji ziemniaka

Ziemn. Pol. 2020, 3: 16-21, il., bibliogr., abstr., streszcz.

 

Streszczenie

Desykacja, czyli zabieg niszczenia naci, przygotowuje plantację do zbioru oraz chroni bulwy przed porażeniem zarazą ziemniaka, rizoktoniozą i alternariozą, a na plantacjach nasiennych pełni rolę ochrony bulw przed infekcjami wirusowymi. Nać można niszczyć metodą mechaniczną, chemiczną i mechaniczno-chemiczną. Najkorzystniejsza jest mechaniczno-chemiczna, która zapewnia równomierne zasychanie naci, nie powodując jej odrostów. Obecnie zarejestrowane są cztery desykanty do stosowania w ziemniaku, oparte na trzech substancjach aktywnych. 

Słowa kluczowe: desykanty, niszczenie naci, ziemniak

Desiccation on potato plantations

 

Abstract

Desiccation, i.e., the destruction of the vines, prepares the plantation for harvest and protects the tubers against potato blight, black scurf, and early blight, and in seed plantations, also against viral infections. The destruction of haulm may be achieved by mechanical, chemical, and mechanical-chemical methods. The most advantageous is mechanical and chemical desiccation, ensuring even drying of the vines without regrowths. Currently, four desiccants based on three active substances are registered for use in potato.

Keywords: desiccants, potato, potato vine destruction