Jerzy Osowski

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania alternariozy ziemniaka

Ziemn. Pol. 2023, 2: 8-13, il., abstr., streszcz., bibliogr.

Streszczenie

Alternarioza ziemniaka jest uważana za drugą najgroźniejszą chorobę okresu wegetacji po zarazie. Jej skuteczne zwalczanie wymaga integrowanego podejścia do ochrony z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod. Jednak ze względu na policykliczność sprawcy stosowanie dostępnych fungicydów jest obecnie najważniejszą metodą. Do zwalczania alternariozy w sezonie 2023 zarejestrowanych jest 10 substancji czynnych należących do 6 grup chemicznych.

Słowa kluczowe: Alternaria alternata, Alternaria solani, alternarioza ziemniaka, fungicydy, ochrona chemiczna

Fungicides registered for controlling early blight on potatoes

Abstract

Potato early blight is considered the second most dangerous disease of the vegetation period after late blight. Its effective control requires an integrated approach to protection using all available methods. However, due to the culprit’s polycyclic nature, using available fungicides is currently the most critical method. Ten active substances from six chemical groups are registered to combat early blight in the 2023 season.

Keywords: Alternaria alternata, Alternaria solani, chemical control, fungicides, potato early blight

Jerzy Osowski

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania zarazy ziemniaka

Ziemn. Pol. 2023, 2: 17-23, il., abstr., streszcz., bibliogr.

Streszczenie

Zaraza ziemniaka zaliczana jest do chorób o znaczeniu gospodarczym. Ze względu na możliwości sprawcy (organizm grzybopodobny Phytophthora infestans) do skutecznego ograniczania choroby wskazane jest wykorzystanie wszystkich dostępnych metod ze szczególnym uwzględnieniem metody chemicznej, czyli cyklicznych zabiegów nalistnych jednym z zarejestrowanych fungicydów. W sezonie wegetacyjnym 2023 r. do zwalczania zarazy zarejestrowanych jest 15 substancji czynnych należących do 15 grup chemicznych. 

Słowa kluczowe: fungicydy, ochrona, P. infestans, substancje aktywne, zaraza ziemniaka 

Fungicides registered for controlling late blight on potatoes 

Abstract

Potato late blight caused by the fungus-like organism Phytophthora infestans is one of the diseases of the highest economic importance. P. infestans has extraordinary outbreak potential due to its aggressiveness, fast changes in the amount of infectious material and its fast accumulation (polycyclic nature), and the ability to overcome plant resistance. Therefore, to fight the pathogen, agrotechnical treatments are not sufficient, and the primary control includes protective treatments performed periodically, i.e., every seven to ten days. In the growing season of 2023, fifteen active substances belonging to fifteen chemical groups are registered to control late blight.

Keywords: active substances, control, fungicides, late blight, P. infestans 

Janusz Urbanowicz

Zalecenia dotyczące zwalczania chwastów w ziemniaku 

Ziemn. Pol. 2023, 2: 3-8, il., abstr., streszcz., bibliogr. 

Streszczenie

Herbicydy w ziemniaku można stosować w terminie przed- i powschodowym. Do zwalczania chwastów w roku 2023 zarejestrowanych jest 129 środków (opartych na 19 substancjach czynnych): 71 do stosowania przed wschodami ziemniaków (11 s. cz.) i 58 do stosowania po wschodach (3 s. cz.), w tym 35 graminicydów (5 s. cz.). Wybór konkretnego herbicydu powinien być podyktowany aktualnym stanem i stopniem zachwaszczenia plantacji, co daje gwarancję jego wysokiej skuteczności chwastobójczej i, dodatkowo, nie doprowadza do powstania zjawisk niepożądanych (kumulacja chwastów, wytworzenie odporności, fitotoksyczna reakcja). Bardzo ważna jest faza rozwojowa zwalczanych gatunków (młodsze osobniki należy eliminować niższymi, a starsze wyższymi zalecanymi dawkami). 

Słowa kluczowe: chwasty, fitotoksyczność, herbicydy, substancja czynna, ziemniak

Recommendations for weeed control in potato 

Abstract

Potato herbicides can be applied pre- and post-emergence. 129 agents (based on 19 active substances) are registered for weed control in 2023: 71 for use before emergence of potatoes (11 p.p.) and 58 for post-emergence application (3 p.p.), including 35 graminicides (5 p.p.). The choice of a specific herbicide should be dictated by the current state and degree of weed infestation of the plantation, which guarantees its high herbicidal effectiveness and, additionally, will not lead to undesirable phenomena (accumulation of weeds, development of resistance, phytotoxic reaction). The development phase of the target species is very important (younger individuals are eliminated by lower doses and older ones by higher recommended doses).

Keywords: active substance, herbicides, phytotoxicity, potato, weeds

Janusz Urbanowicz

Zalecenia dotyczące zwalczania stonki ziemniaczanej 

Ziemn. Pol. 2023, 2: 14-17, il., zbstr., streszcz., bibliogr.

Streszczenie

W roku obecnym zarejestrowanych jest 79 insektycydów nalistnych należących do 5  grup chemicznych. Substancje czynne (8) w nich zawarte różnią się mechanizmem działania, których znajomość ułatwi skuteczną ochronę plantacji w zależności od nasilenia występowania szkodnika oraz warunków pogodowych. Znaczenie stonki ziemniaczanej jest nadal duże, głównie z powodu rozdrobnienia upraw (w przydomowych ogródkach itp.) oraz zmian klimatycznych, które wpływają na lokalnie dużą liczebność populacji i możliwość występowania kilku pokoleń szkodnika w ciągu wegetacji. 

Słowa kluczowe: insektycydy, stonka ziemniaczana, substancja czynna, ziemniak, zwalczanie

Recommendations concerning the control of Colorado potato beetle 

Abstract

In the current year, seventy-nine foliar insecticides belonging to five chemical groups are registered. The eight active substances contained in them differ in the mechanism of action, the knowledge of which will facilitate adequate protection of the plantation depending on the severity of the pest and weather conditions. The importance of the Colorado potato beetle is still high, mainly due to the fragmentation of crops (in home gardens, etc.) and climate changes, which affect the locally large population and the possibility of several generations of pests during the growing season.

Keywords: active substance, Colorado potato beetle, control, insecticides, potato

Janusz Urbanowicz

Zalecenia dotyczące zwalczania stonki ziemniaczanej 

Ziemn. Pol. 2023, 2: 14-17, il., zbstr., streszcz., bibliogr.

Streszczenie

W roku obecnym zarejestrowanych jest 79 insektycydów nalistnych należących do 5  grup chemicznych. Substancje czynne (8) w nich zawarte różnią się mechanizmem działania, których znajomość ułatwi skuteczną ochronę plantacji w zależności od nasilenia występowania szkodnika oraz warunków pogodowych. Znaczenie stonki ziemniaczanej jest nadal duże, głównie z powodu rozdrobnienia upraw (w przydomowych ogródkach itp.) oraz zmian klimatycznych, które wpływają na lokalnie dużą liczebność populacji i możliwość występowania kilku pokoleń szkodnika w ciągu wegetacji. 

Słowa kluczowe: insektycydy, stonka ziemniaczana, substancja czynna, ziemniak, zwalczanie

Recommendations concerning the control of Colorado potato beetle 

Abstract

In the current year, seventy-nine foliar insecticides belonging to five chemical groups are registered. The eight active substances contained in them differ in the mechanism of action, the knowledge of which will facilitate adequate protection of the plantation depending on the severity of the pest and weather conditions. The importance of the Colorado potato beetle is still high, mainly due to the fragmentation of crops (in home gardens, etc.) and climate changes, which affect the locally large population and the possibility of several generations of pests during the growing season.

Keywords: active substance, Colorado potato beetle, control, insecticides, potato