Tomasz Lenartowicz, Magdalena Grudzińska

Nowe odmiany ziemniaka 2022

Ziemn. Pol. 2022, 2: 3-9, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Lenka – b. wczesna, jadalna (HZ Zamarte). Typ konsumpcyjny B-BC, smak dobry, bulwy średniej wielkości, o regularnym kształcie, okrągłoowalne, oczka płytkie, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Po 24 godzinach od ugotowania nie wykazują skłonności do ciemnienia miąższu. Odporna na wirus Y (7) i dość podatna na zarazę ziemniaka (3). Zalecana głównie do uprawy na wczesny zbiór; Meluzyna średnio wczesna, jadalna (HZ Zamarte). Typ kulinarny B-AB, smak przeciętny, bulwy średniej wielkości, o regularnym kształcie, oczka płytkie, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Potencjał plonowania średni. Odporna na wirus Y, dość podatna zarazę ziemniaka; Karat średnio wczesna, skrobiowa (PMHZ Strzekęcino). Skrobiowość średnio 19,9%, plon skrobi w dwuletnich badaniach ponad 88 dt z ha, bulwy okrągłoowalne, skórka jasnobeżowa, miąższ jasnożółty. Wysoko odporna na wirus Y i średnio na zarazę ziemniaka.

Słowa kluczowe: charakterystyka odmian, ziemniak

New potato cultivars 2022

Abstract

Lenka – very early, edible (HZ Zamarte). Consumption type B-BC, good taste, medium-sized tubers, regular shape, round-oval, shallow eyes, yellow skin, light yellow flesh. The flesh does not tend to darken up to 24 hours after cooking. Cv. is resistant to PVY (7) but quite susceptible to late blight (3). Recommended mainly for early harvest; Meluzyna – medium early, edible (HZ Zamarte). Culinary type B-AB, average taste, medium-sized tubers, regular shape, shallow eyes, yellow skin, light yellow flesh. The yielding potential is average. Resistant to PVY but susceptible to late blight; Carat – medium early, starchy (PMHZ Strzekęcino). Average starch content 19.9%, starch yield in two-year studies over 88 dt per ha, round-oval tubers, light beige skin, light yellow flesh. Highly resistant to PVY and moderate to potato late blight.

Keywords: potato, variety characteristics 

Karol Majchrowski

Technologia DSG Ziemniak. Sprawdź, jak uwolnić potencjał ziemniaka

Ziemn. Pol. 2022, 2: 19-22, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Technologia Don’t Stop Growing została opracowana przez firmy Osadkowski i Cosmocel. Składa się z kilku produktów mających na celu wsparcie roślin na najważniejszych etapach wegetacji, co bezpośrednio wpływa na plon i zdrowotność bulw. Maksymalizuje wykorzystanie składników pokarmowych i wody, pozwala roślinom zachować lepszy wigor w stresowych warunkach. W doświadczeniu przeprowadzonym w 2021 r. w oddziale IHAR-PIB w Boninie, na jadalnej odmianie Jelly, porównano technologię DSG Ziemniak ze standardowym programem nawożenia i ochrony. W kombinacji z zastosowaniem DSG zwyżka plonu w stosunku do kombinacji bez tej technologii wyniosła 21,5% Tutaj też uzyskano najwyższą – blisko 98-proc. – zdrowotność bulw. W kombinacji 1. (bez zaprawiania sadzeniaków + standardowa ochrona) porażenie rizoktoniozą wyniosło aż 36%, czyli przy poziomie plonowania 46,4 t/ha ponad 16,5 t/ha bulw było porażonych – to duża strata, która odbija się na rachunku ekonomicznym. W kombinacji 2. (zaprawianie + standardowa ochrona) porażenie przy plonie 51,7 t/ha wyniosło blisko 4,4 t/ha, a porażenie w kombinacji z technologią DSG – nieco ponad 0,7 t/ha. 

Słowa kluczowe: technologia Don’t Stop Growing, ziemniak

Potato DSG technology. Check, how to unlock the potato’s potential 

Abstract

Osadkowski and Cosmocel developed the „Don’t Stop growing” technology. It consists of several products to support plants at the essential stages of vegetation, directly affecting yield and tuber health. Consequently, it maximizes nutrients and water, allowing plants to maintain better vigor in stressful conditions. The Bonin Research Center (part of the IHAR-PIB) compared the DSG Potato technology with a standard fertilization and pest control program in the experiment conducted in 2021 on the edible Jelly variety. Compared to other treatments, the DSG technology resulted in the highest by 21,3% and healthiest (98%) yield. On the other hand, in the treatment without seed potato dressing but with a standard control, black scurf affected 36% of the harvest. For 46.4 t/ha, this percentage means over 16.5 t/ha of infected tubers. Such loss is significant and seriously impacts the profit. In the second combination (seed tuber treatment followed by standard control), the infestation at the yield of 51.7 t/ha was nearly 4.4 t/ha, and the infestation in combination with the DSG technology was lowest – slightly over 0.7 t/ha. 

Keywords: Don’t Stop Growing technology, potato

Jerzy Osowski

Środki ochrony roślin do wiosennego i jesiennego zaprawiania bulw ziemniaka

Ziemn. Pol. 2022, 2: 22-25, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Zaprawianie bulw wiosną jest jedną z głównych metod ograniczania chorób skórki (rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty) i opóźniania wschodów roślin. Zabieg stosowany jest także jesienią i jego zadaniem jest ograniczenie strat przechowywanego plonu wskutek rozwoju np. suchej zgnilizny bulw. Do zaprawiania jest obecnie zarejestrowanych 6 substancji aktywnych pochodzenia chemicznego oraz 2 rodzaje bakterii. Zabieg można wykonywać różnymi metodami: zaprawianie bulw w trakcie sadzenia, metodą ULV, na sucho oraz za pomocą oprysku w bruzdę.

Słowa kluczowe: parch srebrzysty, rizoktonioza, sucha zgnilizna bulw, zaprawianie, ziemniak

Plant protection products for spring and fall potato tuber treatment

Abstract

Spring seed tubers treatment is one of the main methods to control skin diseases (silver scab, Rhizoctonia canker, and black scurf of potato) and late plant emergence. In addition, to limit the losses due to storage diseases such as dry rot, tubers can also be treated after harvest during the fall. Currently, six active chemicals and two types of bacterial preparations are registered. The tubers can be treated by various means: during planting, by ULV method, dry treatment, and spray into the furrow.

Keywords: silver scab, Rhizoctonia canker, and black scurf, tuber dry rot, tuber treatment, potato

Jerzy Osowski

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania zarazy i alternariozy ziemniaka

Ziemn. Pol. 2022, 2: 39-45, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie 

Ochrona chemiczna jest ważnym elementem w strategii ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą i alternariozą. Do zwalczania zarazy zarejestrowanych jest obecnie 16 substancji aktywnych, które różnią się mobilnością (układowe, wgłębne, powierzchniowe) i działaniem na patogen (profilaktyczne, lecznicze, wyniszczające). Ochrona przeciwko alternariozie oparta jest na 8 substancjach aktywnych należących do 7 grup chemicznych. Właściwy dobór środków ochrony roślin, uwzględniający ich sposób przemieszczania się oraz mechanizm działania na sprawców, poprzedzony prawidłową agrotechniką, gwarantuje skuteczne ograniczenie strat w sezonie wegetacyjnym. 

Słowa kluczowe alternarioza, fungicydy, ochrona, substancja aktywna, zaraza ziemniaka

Fungicides registered to control late and early blight of potato

Abstract

Chemical control is essential to protect the potato plantation against late and early blight. Currently, sixteen active ingredients are registered to control the late blight. They differ in mobility in the plant (systemic, translaminar, and contact) and how they act on the pathogen (prophylactic, curative, debilitating). Control of early blight involves eight active ingredients spanning seven chemical groups. Proper selection of plant protection products, taking into account their way of movement and the mechanism of action on pests, preceded by appropriate agrotechnical, guarantees an effective reduction of losses during the growing season.

Keywords: active ingredients, control, early and late potato blight, fungicides

Anna Piotrzkowska, Aleksandra Bech

Nowe odmiany ziemniaka Hodowli Ziemniaka Zamarte

Ziemn. Pol. 2022, 2: 10-14, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

HZ Zamarte jest czołowym hodowcą ziemniaka w Polsce, a jej odmiany zyskały uznanie nie tylko producentów, ale również konsumentów i przetwórców. W ciągu ponad 75 lat działalności powstało tu 114 odmian. Obecnie w ofercie Hodowli Ziemniaka Zamarte znajduje się 30 odmian z przeznaczeniem na wszystkie kierunki użytkowania (jadalne, przemysł skrobiowy, frytki i uprawy ekologiczne). Odmianami o największym udziale w rynku są Denar i Lord. Najnowsze to: Surmia – bardzo wczesna jadalna do uprawy pod przykryciami; Werbena – bardzo wczesna jadalna, o wyrównanych, kształtnych i smacznych bulwach; Piwonia – bardzo wczesna jadalna, plon handlowy uzyskuje już po 40 dniach od wschodów; Provita – wczesna jadalna, o fioletowym miąższu (truflowa); Astana – średnio wczesna jadalna, o znakomitym smaku. 

Słowa kluczowe: charakterystyka, odmiany ziemniaka

New potato cultivars from Zamarte Potato Breeding Company

Abstract

HZ Zamarte is a leading potato grower in Poland, and its cultivars have gained recognition not only from producers but also from consumers and processors. Over seventy-five years of operation, one hundred fourteen cultivars have been developed here. Zamarte offers thirty cultivars intended for all directions of use (edible, starch industry, french fries, and organic farming). The cultivars Denar and Lord have the highest market share. The newest are respectively: Surmia – very early, edible, to be grown under cover; Werbena – very early, edible, with even, shapely and tasty tubers; Piwonia – very early, edible, produces commercial yield already 40 days after emergence; Provita – early edible, with purple flesh (truffle); Astana – medium-early, edible, with an excellent taste.

Keywords: characteristics, potato cultivars

Agnieszka Przewodowska, Monika Dalewska, Małgorzata Silska, Sławomira Turczynowicz

Hodowla zachowawcza ziemniaka w Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka w Strzekęcinie

Ziemn. Pol. 2022, 2: 15-19, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Każdego roku materiałem wyjściowym do produkcji mikro- i minibulw są rośliny z Banku Genów Ziemniaka prowadzonego w oddziale IHAR-PIB w Boninie. W laboratorium kultur tkankowych in vitro stosuje się metodę jednowęzłowych pędów; uzyskane fragmenty pędu zawierające po jednym węźle umieszcza się na pożywce, a po 3-4 tyg. wzrostu w fitotronach kultury są cyklicznie pasażowane aż do uzyskania pożądanej liczby egzemplarzy. Produktem docelowym mikrorozmnażania in vitro są wytworzone mikrobulwy. Podkiełkowane mikrobulwy, czyli miniaturowe sadzeniaki, wysadzane są w skrzynkach z substratem torfowym, który ze względów fitosanitarnych oraz bezpieczeństwa odmianowego wykorzystywany jest jednorazowo. Skrzynki umieszcza się wiosną w szklarniach i tunelach foliowych z kontrolowanym systemem nawadniania. Plon zebrany z roślin w tunelach foliowych – minibulwy – w kolejnym roku wysadzany jest na poletka hodowli zachowawczej. Produkcja nastawiona jest na maksymalny udział w plonie minibulw o średnicy powyżej 1 cm. Materiał sadzeniakowy jest dzielony na frakcje i przechowywany do wiosny w kontrolowanych warunkach termicznych. W kolejnym roku minibulwy po podkiełkowaniu wysadzane są na polach hodowlanych w czterech oddziałach Spółki PMHZ jako materiał przedbazowy do produkcji nasiennej. 

Słowa kluczowe: hodowla zachowawcza, in vitro, mikrorozmnażanie, produkcja minibulw, ziemniak

Conservative breeding of the potato in Pomorsko-Mazurska Breeding Company in Strzekęcino

Abstract

Every year, the starting material for the production of micro-and mini-tubers are plants from the Potato Genes Bank held at the Bonin Research Center, part of the Plant Breeding and Acclimatization Institute. In vitro tissue culture laboratory uses single-node shoots method to propagate these plants. First, the obtained shoot fragments containing one node each are placed on the medium. Then, after 3-4 weeks in growth rooms, the grown plantlets are cut again to one-node shoots. This propagation repeats until the desired number of copies accumulates. However, the target products of this process are micro-tubers to serve as tiny seed tubers. They are pre-sprouted and planted in boxes with disposable peat substrate for phytosanitary reasons and varietal safety. The boxes are placed in greenhouses and foil tunnels with a spring-controlled irrigation system. The harvested yield (minitubers) is planted in conservation farming plots in the following year. The production maximizes the share of mini-tubers with a diameter of more than 1 cm in the yield. Seed material is divided into fractions and stored until spring under controlled thermal conditions. In the following year, mini-tubers are planted in breeding fields in four divisions of PMHZ as pre-basic material for seed production.

Keywords: conservative breeding, in vitro, micro-propagation, potato, production of mini-tubers

Janusz Urbanowicz

Herbicydy do zwalczania chwastów w ziemniaku

Ziemn. Pol. 2022, 2: 26-38, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Herbicydy można aplikować w terminie przed wschodami ziemniaków i po wschodach. Do zwalczania chwastów w 2022 r. zarejestrowanych jest 120 herbicydów (opartych na 17 substancjach czynnych): 62 do stosowania przedwschodowo (9 s. cz.) i 58 do stosowania po wschodach ziemniaka, a z nich 24 do zwalczania gatunków jedno- i dwuliściennych (3 s. cz.) oraz 34 graminicydy (5 s. cz.). O wyborze konkretnego herbicydu powinien decydować aktualny stan i stopień zachwaszczenia plantacji, co zapewni ich wysoką skuteczność chwastobójczą i nie doprowadzi do powstawania zjawisk niepożądanych, jak kumulacja chwastów, wytworzenie się odporności czy fitotoksyczna reakcja. Bardzo ważny jest również wiek zwalczanych gatunków, gdyż starsze  osobniki są eliminowane przez wyższe zalecane dawki. 

Słowa kluczowe: chwasty, fitotoksyczność, herbicydy, substancja czynna, ziemniak

Herbicides to control weeds in potato

Abstract

Herbicides can be applied before and after the emergence of potatoes. In 2022, one hundred twenty herbicides (based on 17 active ingredients) are registered for weed control. Sixty-two for pre-emergence use (9 active ingredients) and fifty-eight for use after potato emergence, of which 24 for the management of monocotyledonous and dicotyledonous species (3 active ingredients) and 34 graminicides (5active ingredients). The selection of a specific herbicide should be determined by the current condition and degree of weed infestation on the plantation, ensuring their high herbicidal effectiveness and not leading to undesirable phenomena such as weed accumulation and development of resistance to phytotoxic reaction. The age of the target species is also crucial, as the higher recommended doses eliminate older individuals.

Keywords: active substance, herbicides, phytotoxicity, potato, weeds

Janusz Urbanowicz

Insektycydy do zwalczania stonki ziemniaczanej

Ziemn. Pol. 2022, 2: 46-51, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

W bieżącym roku rejestr środków ochrony roślin zawiera 80 insektycydów do zwalczania stonki ziemniaczanej należących do 6  grup chemicznych. Substancje czynne (12) w nich zawarte różnią się mechanizmem działania, których znajomość ułatwia skuteczną ochronę plantacji w zależności od nasilenia występowania szkodnika oraz warunków pogodowych. Znaczenie stonki ziemniaczanej jest nadal duże, głównie z powodu rozdrobnienia upraw, a także zmian klimatycznych, które wpływają na lokalnie dużą liczebność populacji i możliwość występowania kilku pokoleń szkodnika w ciągu wegetacji. 

Słowa kluczowe: insektycydy, stonka ziemniaczana, substancja czynna, ziemniak

Insecticides to control potato beetle

Abstract

This year, the register of plant protection products contains eighty insecticides for the control of the Colorado beetle, belonging to six chemical groups. Their active ingredients (12) differ in mechanism of action, knowledge of which facilitates the adequate protection of plantations, depending on the intensity of the pest and weather conditions. Nevertheless, the importance of the Colorado potato beetle is still high, mainly due to the fragmentation of crops and climate change, which affects the locally high population size and the possibility of several generations of the pest during the growing season.

Keywords: active ingredience, Colorado potato beetle, insecticides, potato