Paulina Dederko-Kantowicz, Włodzimierz Przewodowski

Warunki termiczno-wilgotnościowe w czasie przechowywania ziemniaków

Ziemn. Pol. 2021, 2: 47-52, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Ziemniak to jedna z najbardziej popularnych roślin uprawnych zarówno w Polsce, jak i na świecie, pełniących istotną rolę w żywieniu człowieka. Poza stanowiącą źródło energii skrobią ziemniaki bogate są w wiele cennych składników mineralnych (głównie potas i magnez), witamin (C, B6), a także w związki o właściwościach antyoksydacyjnych i prozdrowotnych (związki fenolowe – kwas chlorogenowy; glikoproteiny – patatyny; glikoalkaloidy), które mogą chronić organizm człowieka przed chorobami cywilizacyjnymi, jak cukrzyca, otyłość czy nowotwory. 

Słowa kluczowe: antyoksydanty, składniki mineralne, witaminy właściwości prozdrowotne, ziemniak 

Health-promoting proterties of potatoes

Abstract

Potatoes are one of the most commonly grown plants, both in Poland and in the world. They are playing an important role in human nutrition. Starch is a source of energy, but additionally, potatoes are rich in minerals (potassium and magnesium), vitamins (C, B6), and antioxidants. They also contain health-promoting components: phenolic compounds -– (e.g., chlorogenic acid) glycoproteins (e.g., patatins) glycoalkaloids). Therefore, a diet rich in potatoes can protect the human body against civilization diseases like diabetes, obesity, or cancers. 

Keywords: antioxindats, health-promoting properties, minerals; potato, vitamins

Jerzy Osowski

Choroby skórki. Parch srebrzysty ziemniaka (Helminthosporium solani) – objawy i zwalczanie

Ziemn. Pol. 2021, 2: 26-34, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Choroba występuje tylko na bulwach. W okresie wegetacji młode bulwy są infekowane przez odpadające z trzonków zarodniki uwalniane z zakażonych sadzeniaków. W czasie przechowywania, najczęściej w miejscu przyczepu bulwy do stolonu, pojawiają się pojedyncze plamy, początkowo jasnobrunatne, które powiększają się i w końcu mogą objąć znaczną część bulwy. Na bulwach o czerwonej skórce na skutek infekcji dochodzi do utraty pigmentu i powstają charakterystyczne odbarwione plamy. W miarę rozwoju plamy zmieniają zabarwienie na srebrzyste wskutek rozwarstwienia komórek i wypełnienia powstałych szczelin powietrzem. W wyniku silnego odparowania wody skórka kurczy się i wysycha, naskórek zaczyna się łuszczyć, pojawia się objaw określany jako „elephant ear texture skin” (skóra na uchu słonia). W czasie przechowywania, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności (powyżej 90%), na skórce porażonych bulw może wystąpić brunatnoczarny aksamitny nalot, który tworzą skupienia trzonków i zarodników konidialnych. Zwalczanie polega na stosowaniu w pierwszej kolejności metod niechemicznych (hodowlanych, zabiegów agrotechnicznych). Ze środków ochrony chemicznej w Polsce dopuszczone jest stosowanie imazalilu jesienią po zbiorze, a wiosną przed sadzeniem i w jego trakcie – mieszanin pencykuronu i protiokonazolu oraz penflufenu i protiokonazolu.

Słowa kluczowe: choroba skórki, Helminthosporium solani, zwalczanie, ziemniak

Skin diseases. Potato silver scurf (Helminthosporium solani) – symptoms and control 

Abstract

The disease occurs only on tubers. During the growing season, young tubers are infected by spores falling off the stalks released from the infected seed potatoes. During storage, single spots, initially light brown, appear at the place of attachment of the tuber to the stolon, which increases in size and eventually may cover a significant part of the tuber. As a result of infection, red-skinned tubers lose pigment and develop characteristic discolored spots. As the spots develop, they change their color to silvery due to cell delamination and filling the cracks with air. As a result of the strong evaporation of water, the skin shrinks and dries up, the epidermis starts to peel off, a symptom called „elephant ear texture skin” appears. During storage, especially in high humidity conditions (above 90%), a brown-black velvety coating may appear on the skin of infected tubers, which is formed by clusters of stalks and conidial spores. The control consists of non-chemical methods (breeding, agrotechnical procedures) in the first place. In Poland, it is allowed to use imazalil in the fall after harvesting. In the spring before and during planting, mixtures of pencycuron and prothioconazole and penflufen and prothioconazole are allowed.

Keywords: control, Helminthosporium solani, potato, skin disease 

Jerzy Osowski

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania alternariozy i zarazy ziemniaka – nowości i zmiany

Ziemn. Pol. 2021, 2: 34-46, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Chemiczna ochrona plantacji według założeń integrowanej ochrony roślin jest jednym z jej elementów i powinna być stosowana jako uzupełnienie pozostałych metod. W przypadku alternariozy i zarazy ziemniaka ze względu na znaczenie sprawców i ich możliwości rozprzestrzeniania się oraz wysokość strat stosowanie fungicydów jest głównym elementem ograniczania ich rozwoju. Właściwy dobór środków ochrony, uwzględniający ich sposób przemieszczania się oraz mechanizm działania, uzupełniony prawidłową agrotechniką, jest gwarancją skutecznego ograniczenia strat w czasie wegetacji ziemniaka. 

Słowa kluczowe: alternarioza, fungicydy, ochrona, odporność, zaraza ziemniaka

Fungicides registered to control early and late blight – news and changes

Abstract

Chemical protection of plantations according to the principles of Integrated Plant Protection is one of its elements and should be used as a supplement to other methods. In the early and late potato blight, fungicides are the main element limiting their development due to the importance of the perpetrators and their possible spread and the number of losses. Proper selection of protection measures, taking into account their way of movement and the operation mechanism, preceded by proper agricultural technology, guarantees an effective reduction of losses during potato vegetation.

Keywords: control, early blight, fungicides, late blight, potato, resistance

Kamilla Sadowska, Agata Kaczmarek

Przerywanie spoczynku bulw nowych odmian ziemniaka z krajowego rejestru

Ziemn. Pol. 2021, 2: 9-12, il., bibliogr., abstr., streszcz. 

Okres spoczynku jest jednym ze stadiów fizjologicznych bulw ziemniaka. Jego długość jest różna u różnych odmian. Bezpośrednio po zbiorze bulwy znajdują się w pierwszej fazie spoczynku, w której pomimo optymalnych warunków środowiskowych nie kiełkują, co uniemożliwia wykonanie zaraz po zbiorze tzw. próby oczkowej, która jest podstawą urzędowych badań zdrowotności sadzeniaków pod kątem wystąpienia wirusów ziemniaka. U większości z 28 odmian zbadanych w latach 2015-2020 możliwe było przerwanie spoczynku tuż po zbiorze, jednakże ważne jest, aby wskazać te, w przypadku których przerwanie zajmuje więcej czasu, co w przyszłości ułatwia urzędowe kontrole sadzeniaków. U 4 odmian (Markies, Skawa, Lilly i Gala) już 10-13 dni po zbiorze osiągnięto 86,7-81,3% skiełkowanych oczek w pierwszym roku obserwacji i 81,3-94% w drugim, a 2 – Ranomi i Ludmilla – w obu latach wymagały powtórzenia procesu przerywania spoczynku po 5 tygodniach. Dopiero wówczas wynik spełniał założone kryteria. Dlatego w ich wypadku zalecane jest odczekanie minimum 5 tygodni od zbioru do rozpoczęcia próby oczkowej.

Słowa kluczowe: kiełkowanie, PIORiN, spoczynek, wirusy, ziemniak

Breaking the tuber dormancy of new potato cultivars from the national register

Abstract

The dormancy is one of the physiological stages of potato tubers. Its length varies from one cultivar to another. Immediately after harvesting, the tubers are in the first phase of dormancy. Despite optimal environmental conditions, they do not germinate, making it impossible to perform the so-called grow-out test, which is the basis for official seed potato health certification for the occurrence of potato viruses. Most of the 28 cultivars tested in 2015-2020 were able to break dormancy shortly after harvest. However, it is important to identify those for which it takes longer to break, facilitating the official controls of seed potatoes in the future. For four cultivars (Markies, Skawa, Lilly, and Gala), 86.7-81.3% of eye-plugs sprouted already 10-13 days after harvest in the first year of observation, and 81.3-94% in the second year. In both years, two other cultivars (Ranomi and Ludmilla) required repeating the process of breaking the dormancy after 5 weeks to sprout effectively. Therefore, in their case, it is recommended to begin the grow-out test no sooner than 5 weeks after harvesting.

Keywords: dormancy, PIORiN, potato, sprouting, viruses 

Krzysztof Treder, Dorota Michałowska, Anna Pawłowska, Janusz Urbanowicz, Jacek Panek, Magdalena Frąc, Joana Falcao Salles

Międzynarodowy projekt potatoMETAbiome – opis wykonywanych prac

Ziemn. Pol. 2021, 2: 3-9, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Publikacja przedstawia raport ze stanu realizacji projektu międzynarodowego potatoMETAbiome przez zespół badawczy z oddziału IHAR-PIB w Boninie oraz Instytut Agrofizyki PAN w okresie 2019-2020. Opisano zakres prac wykonanych w celu selekcji odmian ziemniaka posiadających cechy korzystne do indukowania interakcji z mikroorganizmami glebowymi oraz ogólnie omówiono prace nad wpływem naturalnego mikrobiomu glebowego na reakcję odmian ziemniaka na stres biotyczny i abiotyczny. W bieżącym roku wykonane zostanie doświadczenie polowe, którego plon będzie analizowany w roku 2022. 

Słowa kluczowe: mikrobiom, potatoMETAbiome, ziemniak

International project potatoMETAbiome – description of the work performed

Abstract

The publication presents a report on implementing the international potatoMETAbiome project by the research team from the Bonin Research Center (part of Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Poland) and Institute of Agrophysics, PAS in the period 2019-2020. The paper describes the scope of work carried out to identify potato cultivars with microbiome interaction traits (MIT) favorable for inducing interactions with soil microorganisms and generally discusses the impact of the natural soil microbiome on the response of potato cultivars to biotic and abiotic stress. This year, a field experiment will be performed, the yield of which will be analyzed in 2022.

Keywords: microbiome, potatoMETAbiome, potato

Janusz Urbanowicz

Zwalczanie chwastów w ziemniaku za pomocą herbicydów

Ziemn. Pol. 2021, 2: 13-21, il., bibliogr., abstr. streszcz. 

Streszczenie

Herbicydy na plantacjach można aplikować w terminie przed wschodami i po wschodach ziemniaków. Do zwalczania chwastów w roku 2021 zarejestrowane są 93 herbicydy (oparte na 17 substancjach czynnych): 42 do stosowania przed wschodami (9 s. cz.) i 51 po wschodach ziemniaka (8 s. cz.), w tym 28 graminicydów. O wyborze konkretnego herbicydu powinien decydować aktualny stan i stopień zachwaszczenia plantacji, gdyż zapewni to jego wysoką skuteczność chwastobójczą i nie doprowadzi do powstawania zjawisk niepożądanych (kumulacji chwastów, wytworzenia się odporności, fitotoksycznej reakcji). Bardzo ważny jest także wiek zwalczanych gatunków (ozime czy jare), gdyż starsze osobniki są eliminowane przez wyższe z zalecanych dawek. 

Słowa kluczowe: chwasty, fitotoksyczność, herbicydy, substancja czynna, ziemniak

Control of weeds in potato with herbicides

Abstract

Herbicides on plantations can be applied before and after the emergence of potatoes. In 2021, 93 herbicides (based on 17 active substances) are registered for weed control: 42 for use before emergence (9 pp) and 51 after potato emergence (8 pp), including 28 graminicides. The selection of a specific herbicide should be determined by the current state and degree of plantation infestation. This will ensure its high herbicidal effectiveness and will not lead to undesirable effects (accumulation of weeds, development of resistance, phytotoxic reaction). The age of the target species (winter or spring) is also critical, as the recommended doses eliminate older individuals.

Keywords: active substance, herbicides, phytotoxicity, potato, weeds 

Janusz Urbanowicz

Zwalczanie stonki ziemniaczanej z użyciem insektycydów nalistnych

Ziemn. Pol. 2021, 2; 21-25, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Obecnie zarejestrowanych jest 76 insektycydów nalistnych należących do 6 grup chemicznych. Substancje czynne w nich zawarte (15) różnią się mechanizmem działania, a ich znajomość ułatwia skuteczną ochronę plantacji w zależności od nasilenia występowania szkodnika oraz warunków pogodowych. Znaczenie stonki ziemniaczanej jest lokalnie nadal bardzo duże, głównie z powodu rozdrobnienia upraw (w przydomowych ogródkach itp.) oraz zmian klimatycznych, które wpływają na dużą liczebność populacji i możliwość występowania kilku pokoleń szkodnika w ciągu wegetacji. 

Słowa kluczowe: insektycydy, stonka ziemniaczana, substancja czynna, ziemniak, zwalczanie

Control of Colorado beetle with potato insecticides

Abstract

Currently, 76 foliar insecticides belonging to 6 chemical groups are registered. They are based on 15 active substances, which differ in their mechanism of action. Knowledge of how they act facilitates the effective protection of plantations depending on the intensity of the pest and weather conditions. The importance of the Colorado potato beetle is still considerable locally, mainly due to the fragmentation of crops (in home gardens, etc.) and climate changes, which increased the population size and the created possibility of several generations of the pest during vegetation.

Keywords: active substance, Colorado potato beetle, control, insecticides, potato