Wojciech Nowacki
Polska branża ziemniaka w okresie pandemii COVID-19
Ziemn. Pol. 2020, 2: 3-8, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie
Przedstawiono skutki trwającej od kilku miesięcy pandemii koronawirusa w rolnictwie ze
szczególnym uwzględnieniem sektora ziemniaczanego w polsce i ue. Stwierdzono
zwiększone w tym okresie zakupy żywności, w tym także ziemniaków. Największe
konsekwencje pandemii obserwuje się w przetwórstwie spożywczym ziemniaka z uwagi na
zamknięcie gastronomii oraz ograniczenie w obrotach międzynarodowych produktami
żywnościowymi. Zaproponowano w ramach ue wprowadzenie finansowego programu
pomocowego dla sektora przetwórczego ziemniaka.
Słowa kluczowe: koronawirus, pandemia, produkcja, rynek, ziemniak

Polish potato sector during the COVID-19 pandemy

Abstract
The paper presents the effects of a coronavirus pandemic in agriculture lasting several
months, with particular emphasis on the potato sector in poland and the eu. Purchases of
food, including potatoes, increased during this period. The biggest consequences of the
pandemic concerned the potato food processing due to the closure of gastronomy and the
reduction in international trade in food products. Within the eu, it has been proposed to
introduce a financial aid program for the potato processing sector.
Keywords: coronavirus, market, pandemic, potato, production

Wojciech Nowacki

Przechowalnie ziemniaków, w których wcześniej stosowano inhibitor kiełkowania chloroprofam (CIPC), muszą być przed nowym sezonem 2020/21 wyczyszczone

Ziemn. Pol. 2020, 2: 43-51, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Przedstawiono problemy związane z wycofaniem substancji czynnej chloroprofam (CIPC), która była stosowana w przeszłości jako inhibitor kiełkowania bulw w czasie ich przechowywania. Od sezonu 2020/21 wszystkie przechowalnie w całej UE, w których wcześniej stosowano chloroprofam, muszą być bardzo dokładnie wyczyszczone z wszelkich pozostałości tej substancji. Niewykonanie tego zabiegu oraz brak jego udokumentowania uniemożliwi dalsze korzystanie z przechowalni, ponieważ nie zostanie zachowane bezpieczeństwo żywnościowe w obrocie przechowanym surowcem.

Słowa kluczowe: chloroprofam, czyszczenie, przechowalnia, ziemniak 

Potato storage rooms, in which were previously applied the sprouting inhibitor – chlorpropham (CIPC), must be cleaned before the new season 2020/21

Abstract

The paper presents problems with the withdrawal of the active substance chlorpropham (CIPC), which was used in the past as an inhibitor of tuber germination during potato storage. From the 2020/21 season, all storage facilities throughout the EU where chlorpropham was previously used must be thoroughly cleaned to eliminate residues of this substance. The failure to comply with this procedure and the absence of its confirmation in documents will prevent further use of the storage room on account of the lack of food safety in trading in such raw material. 

Keywords: chlorpropham, cleaning, potato, storage room 

Jerzy Osowski

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób ziemniaka

Ziemn. Pol. 2020, 2: 19-27, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Ochrona chemiczna jest najkosztowniejszą z metod stosowanych w integrowanej ochronie plantacji przed agrofagami. O jej skuteczności decyduje wiele czynników, z których najważniejsze to właściwy dobór środka ochrony roślin, uwzględniający jego sposób działania na sprawcę oraz mobilność, czyli zakres przemieszczania się substancji aktywnej fungicydu w roślinie lub na jej powierzchni, odpowiednia faza rozwoju roślin, warunki pogodowe, dawka środka oraz sposób wykonania zabiegu. Kolejnym ważnym elementem skutecznej ochrony jest także uwzględnianie w programach zabiegów ryzyka, jakie powoduje zbyt częste stosowanie po sobie tych samych substancji aktywnych lub należących do tych samych grup chemicznych. Przemienne stosowanie środków uzupełnione wiedzą o mechanizmach działania może być jednym z podstawowych elementów w strategii antyodpornościowej.

Słowa kluczowe: alternarioza, fungicydy, ochrona, odporność, substancja aktywna, zaraza ziemniaka, zaprawianie, ziemniak

Fungicides registered to control potato diseases

Abstract

Chemical protection is the most costly method used in integrated plantation protection against pests. Many factors determine its effectiveness. The proper selection of a plant protection product is the most important. The choice of the best one should include mode of action on the perpetrator, the preparation mobility (the extent of movement of the fungicide active substance in or on the plant), the appropriate phase of plant development, weather conditions, the dose of the agent, and last but not least – the method of performing the procedure. Another critical element of adequate protection is also taking into account the risk in treatment programs, caused by too frequent use of the same active substances or belonging to the same chemical groups. The alternating use of protection products supplemented with knowledge about how they work can be one of the essential elements in the anti-resistance strategy.

Keywords: active substance, fungicides, immunity, potato, potato early blight, potato late blight, protection, treatment 

Jerzy Osowski

Antraknoza – nowe dane o znanej chorobie roślin i bulw ziemniaka

Ziemn. Pol. 2020, 2: 28-42, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Antraknoza ma znaczenie gospodarcze i obok rizoktoniozy, parcha zwykłego oraz parcha srebrzystego jest najgroźniejszą chorobą skórki bulw. Jej rosnące znaczenie wynika nie tylko z powszechnego występowania w rejonach uprawy ziemniaka, ale także z wysokości powodowanych strat. Objawy mogą występować na wszystkich częściach rośliny i mogą być mylnie rozpoznawane jako powodowane przez Verticillium dahliae lub Rhizoctonia solani. Zwalczanie choroby jest utrudnione ze względu na dużą liczbę innych gospodarzy (chwastów), zachowanie zdolności do infekcji po wieloletnim okresie przetrwania w glebie oraz brak wyselekcjonowanych do zwalczania antraknozy środków ochrony roślin. 

Słowa kluczowe: antraknoza ziemniaka, Colletotrichum coccodes, objawy, zwalczanie 

Potato anthracnose – new data on the known disease of potato plants and tubers

Abstract

Anthracnose is of economic importance, and next to black scurf, common scab and silver scurf is the most dangerous disease of tuber skin. Its growing importance results not only from the widespread occurrence in potato growing areas but also from the number of losses caused. Symptoms can occur on all parts of the plant and maybe mistakenly recognized as being caused by Verticillium dahliae or Rhizoctonia solani. Control of the disease is difficult due to a large number of other hosts (weeds), retaining the ability to become infected after many years of survival in the soil, and the lack of anthracnose selected plant protection products.

Keywords: Colletotrichum coccodes, eradication, potato anthracnose, symptoms 

 

Agnieszka Przewodowska, Katarzyna Filipowicz, Marta Grabska

Ignacy – odmiana ziemniaka tolerująca suszę

Ziemn. Pol. 2020, 2: 9-10, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Odmiana wczesna jadalna, zarejestrowana w 2012 r. Ma duże, okrągłoowalne, kształtne bulwy o płytkich oczkach, żółtą skórkę i jasnożółty miąższ. Jest w typie kulinarnym B, ogólnoużytkowym. Jest odmianą uniwersalną o bardzo dobrym smaku, nadaje się i do gotowania, i do smażenia oraz na wszelkiego rodzaju kluski. Charakteryzuje się wysoką tolerancją na suszę i małymi wymaganiami glebowymi. Daje wysoki i wyrównany plon handlowy, nawet do 54 t/ha. Przydatna do mycia i pakowania. Odporna na wirusy i mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na parch zwykły, odporność na zarazę ziemniaka – 3 w skali 9-stopniowej. Trzykrotnie nagrodzona w konkursach na targach branżowych.

Słowa kluczowe: charakterystyka, odmiana Ignacy, ziemniak

Ignacy – a drought-tolerant potato variety

Abstract

Ignacy is an early edible cultivar, registered in 2012. Tubers are large, rounded, and shapely with shallow eyes, yellow skin and light yellow flesh – the culinary type B, dedicated to general use. The cultivar has an excellent taste, is suitable for cooking and frying, as well as for all kinds of noodles. It has high drought tolerance and low soil requirements. The crop is plentiful and even, up to 54 t/ha. Useful for washing and packaging. Resistant to viruses and potato cyst nematodes, highly resistant to common scab, resistance to late blight – 3 on a 9-point scale. The cultivar won three times awards in competitions at industry fairs.

Keywords: characteristics, Ignacy cv., potato

Janusz Urbanowicz

Herbicydy zarejestrowane do zwalczania chwastów w ziemniaku

Ziemn. Pol. 2020, 2: 11-14, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Chwasty na plantacjach można zwalczać zarówno przed wschodami, jak i po wschodach ziemniaka. Do zwalczania przed wschodami zarejestrowanych jest 45 herbicydów (opartych na 10 substancjach aktywnych), do zabiegów po wschodach 24 (3 substancje aktywne) i 25 graminicydów (5 substancji aktywnych). O wyborze konkretnego środka powinien decydować aktualny stan i stopień zachwaszczenia plantacji, co zapewni jego wysoką skuteczność i nie doprowadzi do powstawania zjawisk niepożądanych (kumulacja chwastów, wytworzenie odporności, fitotoksyczna reakcja). 

Słowa kluczowe: chwasty, herbicyd, substancja aktywna, zachwaszczenie, ziemniak

Herbicides registered for weed control in potatoes

Abstract

Weeds on plantations can be controlled both before and after the emergence of potato. Forty-five herbicides registered for control before appearance, are based on ten active compounds, for post-emergence treatments, there are twenty-four herbicides, based on three active substances. Finally, there are twenty-five graminicides based on five active compounds. The actual condition and degree of weed infestation should determine the choice of a particular product, which will ensure its high efficiency and will not lead to the formation of undesirable phenomena (accumulation of weeds, formation of resistance, phytotoxic reaction).

Keywords: active substance, herbicide, weed infestation, weeds, potato

 

Janusz Urbanowicz

Insektycydy zarejestrowane do zwalczania stonki ziemniaczanej

Ziemn. Pol. 2020, 2: 15-18, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Obecnie zarejestrowanych jest 65 insektycydów nalistnych należących do 6 grup chemicznych. Substancje aktywne w nich zawarte różnią się mechanizmem działania. Ich znajomość umożliwia skuteczną ochronę plantacji w zależności od nasilenia występowania szkodnika oraz warunków pogodowych. Znaczenie stonki ziemniaczanej jest nadal duże, głównie z powodu rozdrobnienia upraw i zmian klimatycznych, które wpływają na lokalnie dużą liczebność populacji. 

Słowa kluczowe: insektycydy, stonka ziemniaczana, substancja aktywna, ziemniak, zwalczanie

Insecticides registered to control colorado beetle

Abstract

There are currently registered sixty-five foliar-applied insecticides belonging to 6 chemical groups. The active substances contained in them differ in the mechanism of action. Their knowledge enables adequate protection of plantations depending on the severity of pest occurrence and weather conditions. The importance of Colorado potato beetle is still significant, mainly due to the fragmentation of crops and climate changes, which affect a large population size locally.

Keywords: active substance, Colorado potato beetle, control, insecticides, potato