Aleksandra Bech

Nowe odmiany o kremowym miąższu oraz wczesna odmiana skrobiowa odporna na mątwika agresywnego z Hodowli Ziemniaka Zamarte

Ziemn. Pol. 2023, 1: 3-6, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Hodowla Ziemniaka Zamarte w swojej ofercie odmianowej posiada 25 odmian jadalnych, 8 skrobiowych oraz jedną frytkową. Nowe odmiany odznaczają się wysokimi walorami smakowymi i użytkowymi. W bieżącym roku do krajowego rejestru COBORU wpisał dwie odmiany: Rima – jadalna, średnio wczesna, o kremowym miąższu, nieciemniejąca po ugotowaniu, typ kulinarny B-BC oraz Zeta – średnio wczesna, skrobiowa, o długości wegetacji porównywalnej z odmianami wczesnymi; średnia zawartość skrobi 19,4%; jej niezaprzeczalnym atutem jest odporność na mątwika agresywnego Pa3.

Słowa kluczowe: hodowla, odmiana Rima, odmiana Zeta, postęp biologiczny, ziemniak 

New cultivars with creamy flesh and early starchy cultivar resistant to golden potato cyst nematode from Potato Breeding Zamarte Ltd.

Abstract

Potato Breeding Zamarte Ltd. offers 25 table cultivars, eight starch cultivars, and one French fries cultivar. The new cultivars are characterized by high taste and utility qualities. Two cultivars have been entered into the National Register this year. The first, ‘Rima’, is a table, medium-early cultivar with creamy flesh. It does not darken after cooking. Culinary type B, i.e., general to slightly floury. The second registered cultivar is Zeta. It belongs to the medium-early, starchy type, but the number of days of vegetation is comparable to early cultivars. The average starch content is 19.4%, and its undeniable advantage is high resistance to aggressive cyst nematode Pa3, grade 6.

Keywords: biological progress, breeding, cv. Rima, cv. Zeta, potato

Marta Grabska

Nowości w przemyśle skrobiowym zarejestrowane w 2023 roku przez PMHZ Strzekęcino

Ziemn. Pol. 2023, 1: 6-8, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Brylant – odmiana wczesna, okres wegetacji 94 dni. Plon skrobi powyżej wzorca dla tej grupy wczesności, zawartość skrobi ok. 20,4%. Miąższ biały, plon bulw ok. 35 t/ha. Bardzo dobrze się przechowuje, jest wysoko odporna na wirusy oraz parch, bardzo tolerancyjna na suszę. Ma fioletowe kwiaty, kwitnie obficie. Nadaje się do przerobu na frytki i chipsy; Sempre – średnio wczesna (108 dni wegetacji). Miąższ jasnożółty. Potencjalne plonowanie na poziomie 44 t/ha. Daje duży plon skrobi, zawartość skrobi na poziomie 19%. Wysoko odporna na wirusy, zwłaszcza na Y, oraz na parch. Wykazuje dużą tolerancję na suszę. Średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo. Kwitnie obficie na różowo; Gladius – średnio wczesna, okres wegetacji 109 dni. Barwa miąższu kremowa, zawartość skrobi – 19,2%. Daje wysoki plon skrobi oraz plon ogólny (ok. 43 t/ha). Ma wysoką trwałość przechowalniczą i dużą tolerancję na suszę. Bardzo wysoko odporna na wirusy, zwłaszcza na Y. Średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo.

Słowa kluczowe: charakterystyka, odmiany ziemniaka

Novelties in the starch industry registered in 2023 by PMHZ Strzekęcino

Abstract

Cultivar Brylant – early, vegetation period 94 days. The cultivar yields starch above the standard for this group of earliness, with a starch content of about 20.4%. White flesh, tuber yield approx. 35 t/ha. It stores exceptionally well, is highly resistant to scabs and viruses, and is drought tolerant. It has purple flowers and blooms profusely. Suitable for processing into french fries and chips. Cultivar Sempre – medium early (108 days of vegetation). Light yellow flesh. Potential yield of 44 t/ha. It gives a large starch yield with a starch content of 19%. Highly resistant to viruses, especially Y, and scabs. It shows high tolerance to drought. Intermediate sensitive to post-emergence metribuzin. Blooms are profusely pink. Cultivar Gladius – medium early, vegetation period 109 days. Creamy flesh color, starch content – 19.2%. It gives a high starch yield and total yield (about 43 t/ha). It has high storage stability and high drought tolerance. Very highly resistant to viruses, especially to Y. Intermediate resistant to post-emergence metribuzin.

Keywords: characteristics, potato varieties

 

Jerzy Osowski

Fungicydy do wiosennego zaprawiania bulw

Ziemn. Pol. 2023, 1: 33-37, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Rizoktonioza jest jedną z chorób o znaczeniu gospodarczym, która powszechnie występuje w rejonach uprawy ziemniaka na całym świecie. Ograniczanie jej szkodliwości wymaga wykorzystania wszystkich dostępnych metod agrotechnicznych oraz zaprawianie bulw jednym z zarejestrowanych środków ochrony. Obecnie do zaprawiania zarejestrowane są 3 syntetyczne substancje czynne: azo-ksystrobina należąca do strobiluryn (Qol) oraz flutolanil (fenylobenzamidy) i fluksapyroksad (karboksyamidy) z grupy SDHI. Oprócz syntetycznych substancji czynnych do zwalczania rizoktoniozy są także zarejestrowane dwie substancje czynne pochodzenia biologicznego – bakterie z rodzaju Pseudomonas i Bacillus.

Słowa kluczowe: gnicie kiełków, grzyb, ospowatość bulw, Rhizoctonia solani, zaprawianie, ziemniak

Fungicides for spring tuber treatment

Abstract

Black scurf is one of the diseases of economic importance common in potato-growing regions worldwide. Reducing its harmfulness requires all available agrotechnical methods and treating the tubers with one of the registered protection agents. Currently, three synthetic active substances are registered for treatment: azoxystrobin belonging to the strobilurins (Qol) and flutolanil (phenyl benzamides), and fluxapyroxad (carboxamides) from the SDHI group. In addition to synthetic active substances to control black scurf, two active substances of biological origin are registered – bacteria of the genus Pseudomonas and Bacillus.

Keywords: dressing, fungus, potato, Rhizoctonia solani, sprout rot, tuber pox 

Cezary Trawczyński, Milena Pietraszko

Zasady doboru i charakterystyka wybranych odmian ziemniaka dla systemu produkcji ekologicznej

Ziemn. Pol. 2023, 1: 8-14, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

W latach 2021-2022 prowadzono doświadczenia polowe, których celem była ocena przydatności i rekomendacja rolnikom wybranych odmian do uprawy w systemie ekologicznym. Wykonano je w 6 lokalizacjach dysponujących certyfikowanymi polami ekologicznymi: Jadwisin (woj. mazowieckie), Krzyżewo (podlaskie), Lućmierz (łódzkie), Osiny (lubelskie), Tarnów (dolnośląskie) i Węgrzce (małopolskie). Oceniono 10 odmian: Pogoria, Surmia, Tonacja (bardzo wczesne) Arizona, Lilly (wczesne) oraz Connect, Irmina, Mariola, Red Lady i Soraya (średnio wczesne). Zgodnie z omówionymi w pracy zasadami doboru odmian i na podstawie 2-letnich wyników oceny roślin w okresie wegetacji oraz plonowania i cech wartości użytkowej bulw po zbiorze przedstawiono wstępną charakterystykę badanych odmian predysponowanych do uprawy w tym systemie. Średnio dla miejscowości na uwagę pod względem przydatności do uprawy ekologicznej zasługiwały Arizona i Connect.

Słowa kluczowe: odmiany, system ekologiczny, ziemniak

Principles of selection and characteristics of selected potato cultivars for the organic production system

Abstract

In the years 2021-2022, field experiments were conducted, the purpose of which was to assess the suitability and recommend farmers of new potato cultivars for cultivation in ecological production. The experiments were carried out in six locations in the country with certified ecological fields: Jadwisin (Masovia Province), Krzyżewo (Podlassia Province), Lućmierz (Łódź Province), Osiny (Lublin Province), Tarnów (Lower Silesia Province) and Węgrzce (Lesser Poland Province). Ten edible potato cultivars were evaluated in the research, including three from the very early group (Pogoria, Surmia, Tonacja), two early (Arizona, Lilly) and five medium early cultivars (Connect, Irmina, Mariola, Red Lady, Soraya). The paper presents the preliminary characteristics of the tested cultivars predisposed to cultivation in an ecological system following the discussed principles of selection of cultivars and based on the two-year results of the evaluation of plants during the growing season and the yield and utility value of tubers after harvest. On average, Arizona and Connect deserve attention regarding suitability for organic farming. 

Keywords: organic system, potato, varieties

 

Krzysztof Treder

Wirusy ziemniaka występujące w polsce – znaczenie i opis objawów na zakażonych roślinach

Ziemn. Pol. 2023, 1: 20-33, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Ziemniak jest gospodarzem dla ponad czterdziestu wirusów, z których w Polsce obecnie występuje pięć gatunków. Najważniejszy wśród nich jest wirus Y ziemniaka (PVY). Jego cechą jest duża zmienność genetyczna. Prowadzi ona do powstawania nowych szczepów, powodujących na odmianach ziemniaka zróżnicowane i nietypowe symptomy. Przedstawiono znane oraz nietypowe objawy infekcji PVY i omówiono symptomy wywoływane przez inne występujące w Polsce wirusy ziemniaka.

Słowa kluczowe: nasiennictwo ziemniaka, objawy chorób wirusowych, wirusy ziemniaka 

Potato viruses in poland – importance and description of symptoms on infected plants

Abstract

Potatoes host over forty viruses, of which five species are present in Poland. The most important of these is the Potato Y virus (PVY). Its characteristic is a considerable genetic variation that leads to the formation of new strains, which can cause different and unusual symptoms in different potato cultivars. This article reviews the known and unusual symptoms of PVY infection and the symptoms caused by other potato viruses common in Poland.

Keywords: potato seed production, potato viruses, symptoms of viral diseases

Janusz Urbanowicz, Szymon Nowacki, Arkadiusz Błażejewski

Gospodarstwa rolne o zróżnicowanym profilu: nasiennym i towarowym  – strategia 

a nowoczesność w produkcji ziemniaków

Ziemn. Pol. 2023, 1: 39-44, il.

Farms with different profiles: seed and ware – strategy and modernity 

in potato production

Janusz Urbanowicz, Grzegorz Hury

Wstępne wyniki badań nad zastosowaniem biostymulatora BlueN w ziemniaku

Ziemn. Pol. 2023, 1: 16-20, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Biostymulator BlueN zastosowano na wczesnej jadalnej odmianie ziemniaka Albertine, gdy rośliny były w fazie początku wiązania bulw (BBCH 40-41). Badano wpływ biostymulatora na wielkość i strukturę plonu bulw oraz ich zdrowotność. Po zastosowaniu preparatu odnotowano wzrost plonowania o 19,9% oraz większy udział bulw średnich i dużych w porównaniu z plonem uzyskanym z kombinacji kontrolnej. Nie stwierdzono istotnego wpływu biostymulatora na zdrowotność bulw. Badania będą kontynuowane, by potwierdzić korzystny wpływ badanego biostymulatora BlueN w uprawie ziemniaka.

Słowa kluczowe: biostymulator, BlueN, plon, zdrowotność bulw, ziemniak

Preliminary results of research on the use of BlueN biostimulator in potato

Abstract

The BlueN biostimulator was applied to an early edible potato cultivar, Albertine, when the plants began the tuber setting (BBCH 40-41). The effect of the biostimulator on the size and structure of tuber yield and their health was investigated. Application of the biostimulator increased the yield by 19.9%, and a higher share of medium and large tubers was noted compared to the control combination. However, no significant effect of the biostimulator on tuber health was found. The research will be continued to confirm the beneficial effect of the BlueN biostimulator in potato cultivation.

Keywords: biostimulator, BlueN, potato, tuber health, yield