Maja Dec, Janusz Urbanowicz

Regulowane agrofagi niekwarantannowe w uprawach nasiennych ziemniaka

Ziemn. Pol. 2022, 1: 23-26, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Nad zachowaniem wysokiej jakości materiału sadzeniakowego kontrolę sprawuje PIORiN. W celu zwiększenia bezpieczeństwa fitosanitarnego w krajach UE utworzono listy regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN) – Regulated Non-Quarantine Pests (RNQP, czyli RNQP = RAN), które zostały wprowadzone 14 grudnia 2019 r. Podano progi porażenia RNQP dopuszczalne podczas oceny polowej plantacji nasiennych dla Dickeya, Liberibacter solanacearum, Phytoplasma solani, PLRV i wiroida wrzecionowatości bulw; progi porażenia RNQP dopuszczalne podczas oceny weryfikacyjnej plantacji nasiennych dla zakażeń wirusowych oraz progi porażenia RNQP dopuszczalne podczas oceny cech zewnętrznych partii sadzeniaków dla Thanatephorus cucumeris, Spongospora subterranea, Liberibacter solanacearum i Ditylenchus destructor.

Słowa kluczowe: nasiennictwo, regulowane agrofagi niekwarantannowe, ziemniak

Regulated non-quarantine pests in potato seed cultivation

Abstract

The Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection controls the maintenance of high-quality seed material. The EU has created lists of Regulated Non-Quarantine Pests (RNQP, or RNQP = RAN inforced December 14, 2019, to increase the phytosanitary safety of seed production. This act introduced permitted thresholds of RNQP infection to help the inspectors in evaluation field seed plantations, for Dickeya, Liberibacter solanacearum, Phytoplasma solani, PLRV, and tuber spindle viroid; for potato viruses to facilitate verification of seed plantation, and for the assessment of the external characteristics of seed lots for Thanatephorus cucumeris, Spongospora subterranea, Liberibacter solanacearum, and Ditylenchus destructor.

Keywords: potato, regulated non-quarantine pests, seed production 

 

Marta Grabska

Przegląd odmian Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka zalecanych do uprawy w wybranych województwach w Polsce

Ziemn. Pol. 2022, 1: 27-30, il, abstr., streszcz.

Streszczenie

Ignacy – wczesna, bulwy duże, okrągłoowalne, kształtne, smak bardzo dobry, typ kulinarny B, wysoka tolerancja na suszę, niskie wymagania glebowe, plon handlowy bardzo wysoki i wyrównany; Magnolia – wczesna, zawartość skrobi 16,1%, lekko mączysta, nie ma wysokich wymagań glebowych i wodnych; Tajfun – średnio wczesna, ceniona za bardzo wysoką tolerancję na suszę w okresie wegetacji, która wynika ze specyficznej budowy anatomicznej systemu korzeniowego i systemu asymilacyjnego roślin, ma niskie wymagania glebowe; Mazur średnio wczesna, nadaje się do produkcji płatków, grubokłębowa, plon ogólny ok. 52 t/ha, w jej uprawie zaleca się zmniejszenie dawki azotu nawet o 25%, średnio podatna na zarazę ziemniaka, wysoko odporna na wirusy, nie ma ma wysokich wymagań glebowych i wodnych; Amarant – średnio późna skrobiowa, skórka fioletowa, zawartość skrobi ok. 20,2%, wysoko odporna na zarazę i alternariozę ziemniaka; Karat – skrobiowa, zarejestrowana w 2022 r., miąższ kremowy, zawartość skrobi ok. 20%, okres wegetacji ok. 108 dni, wysoki i wyrównany plon dochodzi do ok. 45 t/ha.

Słowa kluczowe: charakterystyka, odmiany ziemniaka 

Overview of cultivars created by pomerania-mazurian potato breeding company

recommended for cultivation in selected provinces in poland

Abstract

Ignacy – early, large tubers, round-oval, well-shaped, delicious taste, culinary type B, high tolerance to drought, low soil requirements, very high and even marketable yield; Magnolia – early, starch content 16.1%, slightly mealy, does not have high soil and water requirements; Tajfun – medium-early, valued for its very high tolerance to drought during the growing season, which results from the specific anatomical structure of the root system and plant assimilation system, has low soil requirements; Mazur – medium early, suitable for the production of flakes, coarse-rooted, total yield approx. 52 t/ha, in its cultivation, it is recommended to reduce the nitrogen dose by up to 25%, moderately susceptible to late blight, highly resistant to viruses, there are no high soil and water requirements; Amarant – medium late starch, purple peel, starch content approx. 20.2%, highly resistant to potato late and early blight; Karat – starchy, registered in 2022, creamy flesh, starch content approx. 20%, vegetation period approx. one hundred eight days, high and even yield of approx. 45 t/ha.

Keywords: characteristics, potato varieties 

Dorota Michałowska

Zasady identyfikacji botanicznej, charakterystyki morfologicznej oraz oceny wartości użytkowej odmian ziemniaka

Ziemn. Pol. 2022, 1: 18-23, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Kolekcja odmian ziemniaka tetraploidalnego utrzymywana w oddziale IHAR-PIB w Boninie, będąca częścią Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, obejmuje 1621 obiektów. Najważniejsze cele prowadzenia kolekcji to zachowanie wolnych od wszelkich patogenów zasobów genowych ziemniaka poprzez przechowywanie, charakterystyka i ewaluacja obiektów oraz regeneracja i udostępnianie na potrzeby hodowli. Dane waloryzacyjne przekazywane są do systemu EGISET, który jest bazą danych o zasobach genetycznych roślin użytkowych.

Słowa kluczowe: gromadzenie zasobów, system EGISET, waloryzacja, ziemniak

Principles of botanical identification, morphological characteristics,

and assessment of utility of potato cultivars

Abstract

The collection of tetraploid potato cultivars maintained at IHAR-PIB, Bonin Research Center, part of the National Center for Plant Genetic Resources, includes 1621 genotypes. The most crucial collection goal is to preserve the genetic resources in the pathogen-free state by storing, characterizing, and evaluating the objects, regenerating and making them available for breeding needs. The valorization data are transferred to the EGISET system, a database of crops genetic resources.

Keywords: EGISET system, potato, resource gathering, valorization 

Jerzy Osowski

Rizoktonioza ziemniaka – agrotechniczne metody zwalczania

Ziemn.Pol. 2022, 1: 31-40, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Rizoktonioza jest jedną z najważniejszych chorób roślin i bulw ziemniaka, która poprzez swoje formy chorobowe (gnicie kiełków, próchnienie podstawy łodygi i ospowatość bulw) może powodować znaczne straty plonu i jego jakości. Zabiegi agrotechniczne zapobiegające występowaniu choroby to m.in. stosowanie zdrowego, wolnego od sklerot materiału sadzeniakowego, uprawa na glebach piaszczystych o odczynie lekko kwaśnym, szybko ogrzewających się i niemających tendencji do nadmiernego gromadzenia wilgoci, głębokie spulchnianie (orka na głębokość 35 cm), uprawa ziemniaków na tym samym polu co 4-5 lat, odpowiednie nawożenie NPK i Ca, staranne odchwaszczanie plantacji, nieopóźnianie zbioru po desykacji naci.

Słowa kluczowe: gnicie kiełków, grzyb Rhizoctonia solani, metody agrotechniczne, ospowatość bulw, próchnienie podstawy łodygi, sklerocja

Rhizoctonia solani – agrotechnical methods of control

Abstract

Rhizoctonia solani causes a group of the most important diseases of potato canopy and tubers, which due to its symptoms (sprout rot, stem canker, and black scurf on tubers), can cause significant losses of the yield and its quality. Agrotechnical treatments to prevent the occurrence of the disease include the use of healthy, sclerotic free seed material, cultivation on slightly acidic sandy soils, quickly heating up and not being prone to excessive moisture accumulation, deep loosening (plowing to a depth of 35 cm), cultivation of potatoes in the same field every 4-5 years, proper fertilization of NPK and Ca, careful weeding of plantations, not delaying harvest after desiccation of the tops.

Keywords: agrotechnical methods, black scurf, Rhizoctonia solani fungus, sclerotia, sprout rot, stem canker 

Jerzy Osowski, Janusz Urbanowicz, Kamilla Sadowska, Tomasz Erlichowski

Produkcja nasienna ziemniaka – wyzwanie dla producentów

Ziemn. Pol. 2022, 1: 3-18, il., biubliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Technologia produkcji nasiennej jest specyficzna i wymagająca, a dodatkowo obwarowana licznymi przepisami. O zdrowotności uzyskanego materiału sadzeniakowego decyduje głównie stopień porażenia chorobami wirusowymi. W Polsce powszechnie występują wirusy Y, M, S oraz liściozwoju, z których największe znaczenie mają Y i liściozwoju. Omówiono m.in. stanowisko pod uprawę, nawożenie mineralne plantacji nasiennych, zdrowotność materiału nasiennego, rejonizację upraw nasiennych, selekcję negatywną, monitoring nalotów mszyc, ochronę chemiczną, wczesne niszczenie naci, trudności w produkcji nasiennej. Znajomość zasad prawidłowej agrotechniki i ochrony plantacji nasiennych może zapewnić wymierne korzyści z prowadzenia tego kierunku produkcji

Słowa kluczowe: agrotechnika, plantacje nasienne, wirusy, ziemniak

Potato seed production – a challenge for the producers

Abstract

The seed production technology is specific and demanding and is additionally subject to numerous regulations. The health of the potato seeds depends mainly on infestation with viral diseases. In Poland, potato viruses Y, M, S, and leafroll virus commonly occur, with potato virus Y (PVY) and potato leafroll virus (PLRV) being the most important. This work reviews tuber seed production, including choice of a stand for cultivation, mineral fertilization of seed plantations, the health of seed material, regionalization of seed crops, negative selection, aphids monitoring, chemical protection, early destruction of leaves, difficulties in seed production. Knowledge of the principles of good agrotechnique practice and correct protection of seed plantations can provide tangible benefits from this type of production

Keywords: agrotechnique, potato, seed plantations, viruses 

Anna Rynkiewicz, Piotr Leśniak, Agnieszka Pieczulewicz, Janusz Urbanowicz

Ogród Warzywny Polska sp. z o. o. – produkcja i przechowalnictwo ziemniaków z ugruntowaną marką

Ziemn. Pol. 2022, 1: 44-45 + II strona okładki

Ogród Warzywny Polska sp. z o. o. 

– potato production and storage with an established brand

Janusz Urbanowicz

Substancje czynne środków ochrony roślin wycofywane w latach 2022-2023

Ziemn. Pol. 2022, 1: 40-42, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

W bieżącym roku na mocy rozporządzeń Komisji (UE) zostanie wycofanych 10 substancji czynnych, a w roku 2023 – jedna. Decyzje te znacząco wpłyną na zmniejszenie liczby dostępnych na rynku środków do ochrony przed agrofagami nie tylko upraw ziemniaka, ale w szczególności zbóż, rzepaku i innych roślin uprawnych. Sytuacja na rynku środków ochrony roślin może niekorzystnie wpływać na wielkość i jakość plonów oraz zwiększyć możliwość wytwarzania się osobników odpornych na stosowane substancje z tych samych grup chemicznych. Pozytywnym aspektem tego problemu może być wymuszenie szerszego wykorzystywania w ochronie upraw systemu integrowanej ochrony.

Słowa kluczowe: ochrona roślin, rośliny uprawne, wycofywane substancje czynne, ziemniak

Active compounds of plant protection products withdrawn in the years 2022-2023

Abstract

The Commission (EU) regulations phase out ten active substances this year and one in 2023. These decisions will significantly reduce the number of pest control products on the market, not only for potatoes but particularly for cereals, rape, and other crops. This situation may adversely affect the size and quality of yields and increase the possibility of individuals resistant to the substances used from the same chemical groups. A positive aspect of this problem may be forcing a wider use of the Integrated Protection System to protect crops.

Keywords: arable crops, plant protection, potato, withdrawn active substances