Agata Felczak

Warunki termiczno-wilgotnościowe w czasie przechowywania ziemniaków

Ziemn. Pol. 2021, 1: 34-41, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Scharakteryzowano proces przechowywania ziemniaków z uwzględnieniem określonych parametrów mikroklimatycznych w przechowalni. Omówiono poszczególne etapy przechowywania (osuszanie, dojrzewanie, schładzanie, długotrwałe przechowywanie i przygotowanie do sprzedaży) oraz określono ich wpływ na straty ilościowe i jakościowe bulw ziemniaka (ograniczenie kiełkowania, transpiracji, oddychania, zahamowanie rozwoju chorób, ograniczenie wzrostu niekorzystnych substancji). Określono również zmiany zawartości węglowodanów, witaminy C, związków fenolowych, glikoalkaloidów, związków azotowych, aktywności niektórych enzymów w okresie długotrwałego przechowywania. 

Słowa kluczowe: kiełkowanie, mikroklimat, oddychanie, przechowywanie, transpiracja, ziemniak

Temperature and humidity conditions during potato storage

Abstract 

The process of storing potatoes was characterized, taking into account specific microclimatic parameters in the store. The individual stages of storage (drying, maturation, cooling, long-term storage, and preparation for sale) were discussed, and their impact on quantitative and qualitative losses of potato tubers (limiting germination, transpiration, respiration, inhibiting the development of diseases, limiting the growth of unfavorable substances) was determined. Changes in the content of carbohydrates, vitamin C, phenolic compounds, glycoalkaloids, nitrogen compounds, and certain enzymes’ activity during long-term storage were also determined.

Keywords: microclimate, potato, respiration, sprouting, storage, transpiration 

Agata Felczak

Wymagania jakościowe stawiane ziemniakom przeznaczonym do produkcji frytek

Ziemn. Pol. 2021, 1: 41-48, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Pożądane cechy zewnętrzne: bulwy owalne do podłużnych, regularne, wielkości powyżej 5,5 cm, oczka bardzo płytkie do płytkich, miąższ barwy białej do ciemnożółtej, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego (B-BC); cechy wewnętrzne: zawartość skrobi 14-17%, cukrów redukujących 0,25%, sumy cukrów <1%, możliwie najmniejsze ciemnienie miąższu bulw surowych i słabe po ugotowaniu, mała podatność na ciemną plamistość pouderzeniową, dobra smakowitość.

Słowa kluczowe: frytki, przetwórstwo, wymagania jakościowe, ziemniak 

Quality requirements for potatoes intended for french fries

Abstract

Desired external characteristics: oval to oblong tubers, regular, more extended than 5.5 cm, very shallow to shallow eyes, white to dark yellow flesh, type for consumption, general use to slightly mealy (B-BC); internal features: starch content 14-17%, reducing sugars 0.25%, total sugars <1%, the lowest possible darkening of raw tuber flesh and weak after cooking, low susceptibility to dark blotch stains, good taste.

Keywords: french fries, potato, processing, quality requirements

Tomasz Lenartowicz, Magdalena Grudzińska, Tomasz Erlichowski

Nowe odmiany ziemniaka 2021

Ziemn. Pol. 2021, 1: 5-10, il., abstr., streszcz.

Bielik – b. wczesna jadalna, typ sałatkowy (AB), smak dość dobry, bulwy średniej wielkości, okrągłoowalne, oczka płytkie, skórka żółta, miąższ kremowy. Odporna na wirus Y, dość podatna na zarazę. Głównie do uprawy na wczesny zbiór; Piwonia – b. wczesna jadalna, typ ogólnoużytkowy (B), smak dobry, bulwy średniej wielkości, owalne, oczka bardzo płytkie, skórka i miąższ żółte. Odporna na wirus Y, dość podatna na zarazę. Głównie do uprawy na wczesny zbiór; Nasturcja – b. wczesna jadalna, typ sałatkowy (AB), smak dość dobry, bulwy średniej wielkości, okrągłoowalne, oczka płytkie, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Odporna na wirus Y, dość podatna na zarazę; Provita wczesna jadalna, typ od sałatkowego do ogólnoużytkowego lekko mączystego (AB-BC), smak przeciętny, bulwy średniej wielkości, oczka dość płytkie, skórka i miąższ fioletowe. Odporna na wirus Y, dość podatna na zarazę; Fala – wczesna skrobiowa, średnio 20,3%, plon skrobi powyżej 90 dt z ha. Bulwy okrągłoowalne, skórka żółta, miąższ kremowy. Wysoko odporna na wirus Y, średnio odporna na zarazę. Okres wegetacji ok. 100 dni będzie umożliwiał jej wczesny przerób w zakładach przetwórstwa skrobiowego.

Słowa kluczowe: charakterystyka odmian, ziemniak

New potato cultivars 2021

Abstract

Bielik – very early edible, salad type (AB), fairly good taste, medium-sized tubers, round-shaped, shallow eyes, yellow peel, creamy flesh. Resistant to potato virus Y (PVY), quite susceptible to late blight. Primarily for early harvest cultivation; Piwonia – very early edible, the all-purpose type (B), good taste, medium-sized tubers, oval, very shallow eyes, yellow skin, and flesh. Resistant to PVY, quite susceptible to late blight. Primarily for early harvest; Nasturcja – very early edible, salad type (AB), fairly good taste, medium-sized tubers, round-oval, shallow eyes, yellow skin, light yellow flesh. Resistant to PVY, quite susceptible to late blight; Provita – early edible, type from salad to all-purpose slightly starchy (AB-BC), average taste, medium-sized tubers, relatively shallow eyes, purple skin, and flesh. Resistant to PVY, quite susceptible to late blight, Fala – early starchy, average 20.3%, starch yield above 9 t per ha. Round-oval tubers, yellow skin, cream flesh. Highly resistant to PVY, moderately resistant to late blight. The vegetation period of about 100 days enables its early processing in starch processing plants.

Keywords: potato, variety characteristics

Dorota Michałowska

Skuteczność rybawiryny w uwalnianiu roślin ziemniaka od wirusów S i M 

Ziemn. Pol. 2021, 1: 10-13, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Jednowęzłowe fragmenty roślin in vitro 4 genotypów ziemniaka umieszczono pojedynczo w probówkach zawierających 2-3 ml pożywki MS. Pożywkę z ustalonym pH 5,8 poddano uprzednio sterylizacji w autoklawie z zachowaniem parametrów procesu, tj. temperatura 121ºC, ciśnienie 0,2 MPa i czas 15 min. Rybawirynę (RBV) w dawkach 20, 30 i 40 mg/l pożywki dodawano za pomocą filtrów strzykawkowych pod komorą laminarną. Wszystkie kultury in vitro utrzymywano 3-4 tygodnie w fitotronie w temperaturze 22-20ºC, z zachowaniem 16-godzinnego dnia i oświetlenia ok. 8 W/m2. W 4. tygodniu z każdej kombinacji wysadzono rośliny w szklarni do doniczek z substratem torfowym. Po kolejnych 4-5 tygodniach rośliny przebadano testem DAS ELISA na obecność wirusów. Doświadczenie wykonano w czterech powtórzeniach. RBV w dawce 40 mg/l w 100% uzdrowiła rośliny porażone wirusem S, ale zadziałała fitotoksycznie na eksplantaty, które słabiej się korzeniły i rosły niższe w stosunku do obiektu kontrolnego. Dawki 20 i 30 mg/l w 60-80% uwolniły badane odmiany od wirusa S i nie miały negatywnego wpływu na wzrost i rozwój roślin in vitro. W przypadku wirusa M poszczególne dawki RBV nie zadziałały antywirusowo. 

Słowa kluczowe: chemioterapia, rybawiryna, wirusy ziemniaka 

Efficacy of ribavirin in releasing potato plants from S and M viruses

Abstract

The single-node in vitro plant fragments of 4 potato genotypes were placed individually in tubes containing 2-3 ml of MS medium. The medium with the adjusted pH of 5.8 was previously sterilized in an autoclave with the process parameters, i.e., temperature 121°C, pressure 0.2 MPa, and time 15 min. Ribavirin (RBV) at doses of 20, 30, and 40 mg/l medium was added using syringe filters under the laminar chamber. All in vitro cultures were kept for 3-4 weeks in a phytotron at a temperature of 22-20ºC, with a 16-hour day and an illumination of approx – 8 W/m2. At week 4, the plants from each combination were planted in the greenhouse in pots with peat substrate. After another 4-5 weeks, the plants were tested for viruses by the DAS ELISA. The experiment was performed in four replications. RBV at a dose of 40 mg/l 100% healed plants infected with the S virus, but phytotoxic effects on explants that rooted less well and grew smaller than in the control object. The doses of 20 and 30 mg/l released 60-80% of the tested cultivars from the S virus and had no adverse effect on plants’ growth and development in vitro. In the case of the M virus, individual doses of RBV did not work antivirally.

Keywords: chemotherapy, potato viruses, ribavirin

Jerzy Osowski

Fungicydy zarejestrowane do zaprawiania bulw ziemniaka i sposoby ich zastosowania

Ziemn. Pol. 2021, 1: 16-23, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Choroby skórki bulw mają ogromne znaczenie dla jakości sadzeniaków w nasiennictwie oraz produktów wytwarzanych przez przemysł spożywczy. Uszkodzenia skórki powodowane przez sprawców chorób wpływają na jakość sadzeniaków w ocenie cech zewnętrznych oraz frytek i chipsów, a także obniżają wartość wizualną bulw mytych sprzedawanych w małych przezroczystych opakowaniach. Rosnące spożycie tego rodzaju przetworzonych bulw i bulw mytych sprawiają, że choroby skórki mają znaczenie ekonomiczne i poszukiwane są sposoby ich skutecznego ograniczania. Zabiegi agrotechniczne nie są w stanie zabezpieczyć bulw przed szkodliwością tych chorób. Dlatego ważne jest stosowanie chemicznej ochrony poprzez zaprawianie bulw wiosną przed sadzeniem i w trakcie sadzenia oraz jesienią po zbiorze. Na skuteczność tego rodzaju zabiegu wpływa wiele czynników, wśród których ważna jest technika zabiegu, dawka oraz termin jego zastosowania. 

Słowa kluczowe: Helminthosporium solani, Rhizoctonia solani, technika ULV, zaprawianie, ziemniak

Fungicides registered for tuber treatment and their application

Abstract

Tuber skin diseases are of great importance for the quality of seed potatoes in seed production and products manufactured by the food industry. Damage to the skin caused by disease agents affects the seed potatoes’ quality in assessing external characteristics and french fries and potato chips. It reduces the visual value of washed tubers sold in small transparent packages. Increasing consumption of these types of processed tubers and washed tubers make skin diseases economically important, and effective control is sought. Agrotechnical procedures are not able to eradicate the cause of skin diseases. Therefore, chemical control is necessary. It includes treating the tubers in the spring before planting, during planting, and in the fall after harvest. The efficacy of this type of control is impacted by many factors, including the treatment technique, dose, and timing of its application.

Keywords: dressing, Helminthosporium solani, potato, Rhizoctonia solani, ULV technique

Janusz Urbanowicz

Kolejne wycofane substancje czynne zawarte w środkach ochrony roślin

Ziemn. Pol. 2021, 1: 14-16, il, bibliogr., abstr., streszcz.

W roku 2021 na mocy rozporządzeń Komisji (UE) zostanie wycofanych 6 substancji czynnych, a w 2022 kolejne 4. Decyzje te znacząco wpłyną na zmniejszenie liczby dostępnych na rynku środków do ochrony przed agrofagami nie tylko upraw ziemniaka. Sytuacja na rynku środków ochrony roślin może niekorzystnie wpływać na wielkość i jakość plonów, przyczynić się do rozwoju szarej strefy oraz powodować wytwarzanie się osobników odpornych na stosowane substancje z tych samych grup chemicznych. Pozytywnym aspektem tego problemu może być wymuszenie szerszego wykorzystywania w ochronie upraw systemu integrowanej ochrony.

Słowa kluczowe: ochrona roślin, wycofywane substancje czynne, ziemniak

Next withdrawn of active ingredients present in plant protection products

Abstract

In 2021, six active substances will be withdrawn under the Commission (EU) regulations and another four in 2022. These decisions will significantly reduce the number of products to control pests, not only in potato crops. Decreased number of plant protection products may adversely affect the size and quality of crops, contribute to the development of the black market and induce resistant pests and pathogens due to overuse of the active substances from the same chemical groups. A positive aspect of this problem may be forcing a wider use of the Integrated Pest Management practices.

Keywords: plant protection, potato, withdrawn active substances

Janusz Urbanowicz

Skuteczność zwalczania chwastów w ziemniaku za pomocą wybranych herbicydów przedwschodowych

Ziemn. Pol. 2021, 1: 24-33, il., bibliogr., abstr., streszcz.

W badaniach polowych oceniano biologiczną skuteczność zwalczania chwastów za pomocą herbicydów zawierających jedną substancję czynną do aplikacji w terminie przed wschodami ziemniaka: Bandur 600 SC, Boxer 800 EC, Command 480 EC, Proman 500 SC, Racer 250 EC, Sencor Liquid 600 SC i Stomp 400 SC w zalecanych dawkach. Wszystkie testowane herbicydy wykazały wysoką skuteczność zwalczania dominujących gatunków chwastów, a najwyższą skutecznością wyróżniły się Racer 250 EC i Sencor Liquid 600 SC. Uzyskany plon bulw różnił się istotnie w porównaniu z obiektem kontrolnym oraz kombinacją z zastosowaniem herbicydu Command 480 EC. Nie stwierdzono negatywnego wpływu aplikowanych herbicydów w postaci zdrobnienia bulw.  

Słowa kluczowe: fitotoksyczność, plon, skuteczność zwalczania, zachwaszczenie, ziemniak

Efficacy of controlling weed in potato with selected preemergence herbicides

Abstract

In the field studies, the biological efficacy of weed control with herbicides containing one active substance for application before potato emergence was examined: Bandur 600 SC, Boxer 800 EC, Command 480 EC, Proman 500 SC, Racer 250 EC, Sencor Liquid 600 SC, and Stomp 400 SC at recommended doses. All tested herbicides showed high efficacy in controlling the dominant species of weeds, and Racer 250 EC and Sencor Liquid 600 SC were the most effective. The obtained tuber yield differed significantly compared to the control object and the combination with the herbicide Command 480 EC. No negative impact of the applied herbicides in the form of tuber diminution was found.

Keywords: control efficiency, phytotoxicity, potato, weed infestation, yield