Katarzyna Filipowicz, mgr Marta Grabska
Stokrotka – nowość, która podbija rynek
Ziemn. Pol. 2020, 1: 6-8, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Zarejestrowana w 2017 r. jako odmiana wczesna (86 dni wegetacji). Bulwy duże, okrągłe, kształtne, skórka gładka, jasnobeżowa, oczka płytkie (7,3 w skali 1-9), miąższ jasnożółty, zawartość skrobi 14,1%. Typ kulinarny B-BC. Ma wysokie walory smakowe, nadaje się zarówno do codziennej konsumpcji w postaci ugotowanej, jak i na placki ziemniaczane czy kopytka oraz chipsy i frytki. Odmiana plenna, zbiory mogą sięgać nawet do 46,9 t/ha. Daje wysoki i wyrównany plon handlowy. Wymagania glebowe średnie. Jest odporna na wirus Y (7 w skali 1-9) i na mątwika ziemniaczanego oraz bardzo wysoko odporna na parch zwykły (8). Odporność na zarazę ziemniaka – 3. 

Słowa kluczowe: odmiana Stokrotka, charakterystyka, ziemniak

Stokrotka – a new cultivar that wins the market

Abstract

Registered in 2017 as an early variety (86 vegetation days). Tubers large, round, shaped, smooth light beige skin, shallow eyes (7.3 on a 1-9 scale), light yellow flesh, 14.1% starch content. The B-BC culinary type has high taste qualities. It is suitable both for everyday consumption in cooked form, as well as for potato pancakes or potato dumplings as well as chips and fries. The cultivar is fertile. Harvests can reach up to 46.9 t/ha. It gives a high and even commercial yield. Medium soil requirements. It is resistant to the Y virus (7 on a scale of 1-9) and potato cyst nematodes and very high resistance to common scab (8). Resistance to potato blight – 3.

Keywords: characteristics, cv. Stokrotka, potato

Tomasz Lenartowicz, Magdalena Grudzińska, Tomasz Erlichowski3
Nowe odmiany ziemniaka 2020
Ziemn. Pol. 2020, 1, 3-6, il.,abstr., streszcz.

Streszczenie

SURMIA – b. wczesna jadalna, typ kulinarny AB-B, smak dobry. Bulwy duże do bardzo dużych, regularne, okrągłoowalne, oczka dość płytkie, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Po ugotowaniu nie wykazuje dużej skłonności do ciemnienia miąższu. Dość podatna na wirus Y i zarazę. WERBENA – b. wczesna jadalna, typ B, smak dobry. Rekomendowana głównie do uprawy na bardzo wczesny zbiór. Bulwy średnie do dużych, regularne, okrągłoowalne, oczka bardzo płytkie, skórka gładka, żółta, miąższ jasnożółty. Bulwy surowe i po ugotowaniu nie ciemnieją. Odporna na wirus Y, dość podatna na zarazę. LONGINA – wczesna jadalna, jakościowa, głównie do produkcji frytek. Typ B-BC, smak dobry. Bulwy duże do średnich, bardzo regularne, owalne, oczka bardzo płytkie, skórka gładka, żółta, miąższ kremowy. Dość odporna na wirus Y i dość podatna na zarazę. MILA – średnio wczesna jadalna, typ BC, smak dobry. Bulwy średnie do dużych, regularne, oczka dość płytkie, skórka jasnobeżowa, miąższ żółty. Bulwy surowe i po ugotowaniu nie wykazują tendencji do ciemnienia. Daje duży plon ogólny. Średnio odporna na wirus Y i zarazę ziemniaka. KOTWICA – średnio wczesna skrobiowa (średnio 19,8%). Plenna. Bulwy średnie do dużych, podłużnoowalne, skórka i miąższ żółte. Wysoko odporna na wirus Y i średnio na zarazę.

Słowa kluczowe: charakterystyka odmian, ziemniak

New potato cultivars 2020

Abstract

SURMIA – very early edible, culinary type AB-B, good taste. Tubers are large to enormous, regular, rounded, relatively shallow eyes, yellow skin, pale yellow flesh. After cooking, the flesh does not tend to darken. Quite susceptible to Y virus and late blight. WERBENA – very early edible, type B, good taste. Recommended mainly for cultivation for a very early harvest. Medium to large tubers, regular, rounded, very shallow eyes, smooth skin, yellow, light yellow flesh. The tuber flesh does not darken both raw and after cooking. Resistant to Y virus, quite susceptible to late blight. LONGINA – early edible, quality, mainly for french fries. Type B-BC, good taste. Tubers are large to medium, very regular, oval, very shallow eyes, smooth skin, yellow, creamy flesh. Quite resistant to Y virus and quite susceptible to late blight. MILA – medium early edible, type BC, good taste. Medium to large tubers, regular, fairly shallow eyes, light beige skin, yellow flesh. Raw and cooked tubers do not tend to darken. It gives a sizeable overall yield. Medium resistant to Y virus and late blight. KOTWICA – medium early starch (average 19.8%). Fertile. Medium to large tubers, elongated, yellow skin, and flesh. Highly resistant to virus Y and medium to late blight.

Keywords: potato, variety characteristics

Małgorzata Łabańska, Włodzimierz Przewodowski
Elektrochemiczne biosensory do detekcji patogenów roślinnych
Ziemn. Pol. 2020, 1: 36-42, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Jedną z głównych przyczyn strat plonów roślin uprawnych takich jak ziemniak są organizmy patogenne. Niejednokrotnie kluczowym elementem, pozwalającym uniknąć lub zredukować te straty, jest ich szybka detekcja. W tym celu stosowane są molekularne, serologiczne, mikrobiologiczne oraz mieszane metody diagnostyczne. Ze względu na liczne zalety coraz bardziej interesującą alternatywę dla dotychczas stosowanych metod stanowią biosensory. W pracy przedstawiono budowę oraz klasyfikację biosensorów, ich szeroki zakres zastosowań, a także przykładowe wykorzystanie w detekcji patogenów roślinnych.

Słowa kluczowe: biosensory, biosensory DNA, detekcja patogenów roślinnych, immunosensory

Electrochemical biosensors for plant pathogen detection

Abstract

Pathogenic organisms are one of the main causes of significant crop losses. Often the key element to avoid or reduce these losses is their rapid detection. For this purpose, molecular, serological, microbiological and mixed diagnostic methods are used. Due to numerous advantages, biosensors are an increasingly interesting alternative to the methods used so far. In this work architecture and classification of biosensors, wide range of their applications as well as exemplary usage to the plant pathogen detection are presented. 

Keywords: biosensors, DNA-biosensors, immunosensors, plant pathogen detection

Jerzy Osowski
Główne przyczyny braku wschodów i ubytków roślin w obsadzie plantacji ziemniaka
Ziemn. Pol. 2020, 1, 8-19, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Jednym z najważniejszych etapów w uprawie ziemniaków jest przygotowanie bulw do sadzenia, sadzenie oraz wschody. Błędy popełnione w tym okresie powodują najczęściej opóźnienia wschodów i tempa rozwoju młodych roślin, a w skrajnych przypadkach są przyczyną licznych, sięgających kilkudziesięciu procent, ubytków w obsadzie plantacji (zwanych inaczej brakami wschodów). Do najczęstszych błędów popełnianych wówczas należą: błędy agrotechniczne (niewłaściwy wybór i przygotowanie stanowiska, termin i jakość sadzenia, niestarannie wykonane zabiegi obsypywania i formowania redlin), zła jakość materiału nasiennego (użycie niekwalifikowanych sadzeniaków, brak podziału na frakcje), niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin (dobór, niewłaściwa dawka i metoda stosowania). 

Słowa kluczowe: bakterie z rodzaju Pectobacterium i Dickeya, braki wschodów, grzyby z rodzaju Fusarium, herbicydy, Rhizoctonia solani, zaprawianie, ziemniak

Leading causes of emergence lack and plant loss on potato plantations

Abstract

The most critical stages in potato cultivation are the preparation of tubers for planting, planting, and plant emergence. Errors made during this period most often cause delays in the onset and the rate of development of young plants. In extreme cases, the mistakes are the cause of numerous, reaching several dozen percent, losses in plantation density (otherwise known as lack of emergence). The most common faults made at that time include agrotechnical errors (improper selection and preparation of the position, date, and quality of planting, carelessly carried out seeding and formation of ridges), poor quality of seed material (use of non-qualified seed potatoes, no division into fractions), improper use of funds plant protection (selection, wrong dose, and method of use).

Keywords: bacteria of the genus Pectobacterium and Dickey, emergence deficiencies, fungi of the genus Fusarium, herbicides, potato, Rhizoctonia solani, treatment

Katarzyna Rębarz
Reglone 200 SL – w trosce o wysoką jakość bulw ziemniaka i nasion rzepaku
Ziemn. Pol. 2020, 1: 24-27, bibliogr., abstr. streszcz.

Streszczenie

W związku z brakiem dostępności środka Reglone, wskutek wycofania decyzją UE znajdującej się w nim substancji aktywnej dikwat, na rynku pozostają 4 środki zarejestrowane do desykacji naci ziemniaczanej: Basta 150 SL, Beloukha 680 EC, Randil Fast 680 EC i Spotlight Plus 060 EO. Ich stosowanie jest jednak problematyczne i jak do tej pory nie miały one większego znaczenia w desykacji, ponieważ tempo zasychania naci tylko po zastosowaniu Reglone było najszybsze, średnio 7-14 dni, podczas gdy po użyciu pozostałych środków czas całkowitego zaschnięcia naci może wynosić nawet 21 dni. Wydłuży się więc czas, w którym sok z porażonych części rośliny może przedostać się do bulw, co zwiększa ryzyko porażenia bulw wirusami ciężkimi. Basta 150 SL może być stosowany tylko na plantacjach nasiennych i jest zalecany głównie do desykacji metodą mechaniczno-chemiczną. Ponadto w 2020 r. zawarta w nim substancja aktywna glufosynat amonu również będzie wycofana. Spotlight Plus zalecany jest tylko do niszczenia naci na plantacjach ziemniaków jadalnych i przemysłowych, a ponadto są doniesienia, że przebarwia wiązki przewodzące bulw. Środki zawierające kwas nonanowy (Beloukha i Randil Fast) z kolei mają wysoką dawkę, aż 16 l/ha, oraz astronomiczną cenę ok. 1000 zł/ha i można je stosować tylko w metodzie mechaniczno-chemicznej. Żaden z dostępnych na rynku desykantów nie jest godnym następcą Reglone.

Słowa kluczowe: desykacja, dikwat, ziemniak

Reglone 200 SL – for the high quality of potato tubers and rape seeds

Abstract

Reglone is not anymore available according to EU decision, to withdraw the diquat – the active substance contained in it. There are four products registered for desiccation of potato haulm: Basta 150 SL, Beloukha 680 EC, Randil Fast 680 EC, and Spotlight Plus 060 EO. However, their use is problematic, and so far, their importance in desiccation was low. The leading cause was the rate of drying. Reglone was the fastest, promoted the final haulm desiccation in 7-14 days, while other preparations required up to 21 days. Such an extended period will increase the risk of the movement of viral pathogens from the infection sites to tubers. The purpose of desiccation is to lower such risk. Basta 150 SL can only be used on seed plantations and is mainly recommended for mechanical-chemical desiccation. Moreover, the active substance (glufosinate ammonium) contained in it will also be phased out in 2020. Spotlight Plus is recommended only for edible and industrial potato plantations, and there are also reports that it discolors tuber bundles. In turn, preparations containing nonanoic acid (Beloukha and Randil Fast) require a high dose of up to 16 l/ha and are astronomically costly of approx. 1000 PLN/ha. Furthermore, these preparations can only be used in the mechanical-chemical method. In conclusion, none of the desiccants available on the market is a worthy successor to Reglone.

Keywords: desiccation, diquat, potato

Artur Śliz
Dont Stop Grow (DSG) – nie przestawaj rosnąć. Technologia utrzymywania roślin
ziemniaka w dobrej kondycji
Ziemn. Pol. 2020, 1: 20-22, il., abstr., streszcz.

Streszczenie 

Technologię utrzymywania roślin ziemniaka w dobrej kondycji należy stosować już przed sadzeniem. Do zaprawiania sadzeniaków oprócz fungicydów używa się również produktów z technologii DSG. Przy zaprawianiu na mokro sadzeniaki pokrywane są dodatkowo mieszaniną preparatów Maxi-Grow oraz H-850, dzięki czemu uzyskuje się m.in. większą liczbę pędów. Krzem w uprawie ziemniaka to nowość. Badania dowodzą, że środek Barrier Si-Ca zastosowany dolistnie wpływa korzystnie na odporność roślin na choroby i insektycydy oraz wzmacnia tkanki, tak aby były bardziej wytrzymałe na upały. 

Słowa kluczowe: Barrier Si-Ca, H-850, Maxi-Grow, technologia DSG, ziemniak

Don’t Stop Growing (DSG) – the technology of keeping potato plants in good condition

Abstract

Before planting, farmers should use the technology DSG that keeps potato plants in good condition. In addition to fungicides, products from the DSG technology dedicated to treating seed potatoes are available on the market. During wet treatment, seed potatoes are additionally covered with a mixture of Maxi-Grow and H-850 preparations, which, among others, induces a more significant number of shoots. The application of silicon in potato growing is a novel kind of treatment. Studies show that the Barrier Si-Ca applied by foliar treatment has a positive effect on plant resistance to diseases and insecticides and strengthens tissues so that they are more resistant to heat.

Keywords: Barrier Si-Ca, DSG technology, H-850, Maxi-Grow, potato

Janusz Urbanowicz
Fitotoksyczna reakcja odmian na metrybuzynę aplikowaną po wschodach ziemniaka
Ziemn. Pol. 2020, 1: 27-36, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Chwasty w ziemniaku można zwalczać za pomocą herbicydów w dwóch terminach: przed wschodami ziemniaków i po wschodach. Herbicydy powinny zwalczać chwasty, nie uszkadzając chronionej rośliny. Jednak czasami na roślinach ziemniaka można zaobserwować zjawisko fitotoksycznej reakcji, które występuje najczęściej wtedy, gdy herbicydy zawierające metrybuzynę są aplikowane po wschodach. W oddziale IHAR-PIB w Boninie oceniono do tej pory ponad 200 odmian pod względem fitotoksycznej reakcji roślin na powschodowe stosowanie metrybuzyny i sklasyfikowano je w 5 klasach wrażliwości. Spośród kolejnych 12 odmian zbadanych w 2019 r. 8 zaliczono do mało wrażliwych (Alicante, Astana, Hetman, Partner, Pogoria, Sanibel, Theresa, Torpeda), 3 do średnio wrażliwych (Anouk, Impala, Malwina), a jedna wykazała podwyższoną wrażliwość (Excellency).

Słowa kluczowe: fitotoksyczność, metrybuzyna, ziemniak

The phytotoxic reaction of cultivars to metribuzin applied after potato emergence

Abstract

Herbicides facilitate weed control both before and after potato emergence. Herbicides should control weeds without damaging the protected plant. However, sometimes phytotoxic reaction phenomena can be observed on potato plants. It happens most often when the application of herbicides containing metribuzin occurs after emergence. The Laboratory of Potato Protection (Bonin Research Center, IHAR-PIB) investigated so far the phytotoxic response of over two hundred cultivars to postemergence metribuzin treatment. This research enabled to group cultivars into five sensitivity classes. The Laboratory investigated a new set of twelve cultivars in 2019. Eight cultivars were not very sensitive (Alicante, Astana, Hetman, Partner, Pogoria, Sanibel, Theresa, Torpedo). Three were medium sensitive (Anouk, Impala, Malwina), and one exhibited increased sensitivity (Excellency).

Keywords: metribuzin, phytotoxicity, potato