Analiza występowania I szkodliwości zarazy łodygowej – nowej formy zarazy ziemniaka

Instytucja finansująca: Komitet Badań Naukowych (KBN)

Okres realizacji: (1996-1998)

Nazwisko i rola pracowników: Józefa Kapsa, kierownik projektu

Jerzy Osowski, główny wykonawca

Miejsce realizacji: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

Publikacje z grantu:

  1. Kapsa J. 2000. Incidence and harmfulness of the stem form of potato late blight Phytophthora infestans) – new problem at potato crops in Poland. – Plant Breed. Seed Sci. 44 (1): 57-65.
  2. Kapsa J. 2000. Structure of Phytophthora infestans populations, originating from potato leaves and stems. PAV-Special Report 6/2000. Proc. Workshop on the European Network for development of an Integrated Control Strategy of Potato Late Blight. Belgium, Ostende 29.09.-3.10.1999: 46-54.
  3. Kapsa J. 2001. Zaraza (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) występująca na łodygach ziemniaka. Monogr. i Rozpr. Nauk. 11. IHAR Radzików 108 s., 30 tabl. kolor.
  4. Kapsa J. 2002. Variation of pathogenicity of stem and leaf isolates of Phytophthora infestans in dependence on temperature. Phytopathologia Polonica 26: 63-72.
  5. Kapsa J. 2002. Varietal resistance of potatoes to late blight and chemical protection strategy. J. Plant Prot.Res. Vol.42, No.2: 101-107.
  6. Kapsa J. 2002. Zaraza (Phytophthora infestans) występująca na łodygach – nowy problem na plantacjach ziemniaka. Acta Agrobotanica Vol. 55 (1): 127-136.