Patryk Hara, Małgorzata Stanek

Zmiany w uprawie ziemniaka w Polsce w ostatnich dziesięciu latach

Ziemn. Pol. 2018, 4: 4-11, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Analizie poddano takie elementy jak: powierzchnia uprawy w kraju i w poszczególnych województwach, struktura zasiewów, ogólna liczba gospodarstw uprawiających ziemniaki, średnie areały, wielkość zbiorów i plonów oraz średnie ceny skupu ziemniaków i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach. Z analizy wynika, że w latach 2008-2017 powierzchnia uprawy ziemniaka zmalała o ok. 40%, a jego udział w strukturze zasiewów krajowych średnio o 34,8%. Natomiast wielkość plonów wzrosła przeciętnie o 8,8 t/ha w skali kraju.

Słowa kluczowe: uprawa, ziemniak, zmiany w Polsce

Changes in potato cultivation in Poland in the last ten years

Abstract

The following elements were analyzed: area of cultivation in the country and particular provinces, sowing structure, the total number of farms cultivating potatoes, average areas, harvest and yield, average potato purchase prices and prices obtained by farmers at marketplaces. The analysis shows that in the years 2008-2017, the area of potato cultivation decreased by about 40%, and its share in the structure of domestic crops by an average of 34.8%. However, the yield on average increased by 8.8 t / ha in the country.

Keywords: changes in Poland, potato cultivation

Magdalena Piekutowska

Aplikacje mobilne w rolnictwie – nowoczesne podejście w zarządzaniu uprawami z uwzględnieniem produkcji ziemniaków

Ziemn. Pol. 2018, 4: 11-16, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Od kilku lat w polskim rolnictwie widoczne są zmiany o charakterze innowacyjnym. Zaliczyć do nich można ściślejszą niż wcześniej współpracę praktyki z nauką czy powszechniejsze wykorzystanie nowych technologii w produkcji rolniczej. W artykule szczególną uwagę zwrócono na aplikacje ułatwiające produkcję roślinną. Aplikacje firmy Grimme: CalcMyPlants, CalcMyTrack, CalcMyHarvest, CalcMyYiled, Buntata czy SolGrader są stworzone wyłącznie dla producentów ziemniaków, którzy chcą mieć większą kontrolę nad uprawą i profesjonalne wsparcie w sezonie wegetacyjnym. Korzystanie z aplikacji mobilnych staje się coraz powszechniejsze wśród użytkowników. Gdy są poprawnie zaprojektowane i zintegrowane, przynoszą wiele wymiernych korzyści na co dzień.

Słowa kluczowe: aplikacje firmy Grimme, aplikacje mobilne, Buntata, nowoczesne rolnictwo, SolGrader

Mobile applications in agriculture – a modern approach in crop management including potato production

Abstract

For several years, innovative changes have been visible in Polish agriculture. These include more intense cooperation than before with science and more common use of new technologies in agricultural production. In this publication, special attention has been paid to applications facilitating plant production. Grimme’s applications: CalcMyPlants, CalcMyTrack, CalcMyHarvest, CalcMyYiled, Buntata or SolGrader are created exclusively for potato producers who want to have more control over cultivation and professional support during the growing season. The use of mobile applications is becoming more and more common among users. When they are properly designed and integrated, they bring many tangible benefits every day.

Keywords: Buntata, Grimme applications, mobile applications, modern agriculture, SolGrader

Paweł Chrominski, Agnieszka Przewodowska, Joanna Piskorz

Marius – najstarsza polska odmiana ziemniaka odnaleziona w Skandynawii

Ziemn. Pol. 2018, 4: 16-23, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Odmiana Marius została przekazana do banku genów ziemniaka w oddziale IHAR-PIB w Boninie przez Nordyckie Centrum Zasobów Genowych (NordGen) w Szwecji. Pochodzi z 1893 r., wyhodował ją polski hodowca Henryk Dołkowski, powstała w wyniku skrzyżowania odmian Goodrich i Reichskanzler. W Norwegii była uprawiana na dużą skalę do 1955 r., przez 60 lat. Jest wczesną odmianą jadalną o wysokiej trwałości przechowalniczej. Część nadziemna średnio wysoka, lekko rozłożysta, łodygi zielone z zabarwieniem fioletowym, liście ciemnozielone z unerwieniem zabarwionym antocyjanem. Kwitnie dość oszczędnie, kwiaty są czerwonofioletowe z białymi zakończeniami płatków. Roślina w zasadzie nie wytwarza jagód i nasion. Bulwy małe lub średniej wielkości, okragłoowalne, lekko spłaszczone, skórka jasnobeżowa z czerwonymi plamami, oczka średnio głębokie, część przystolonowa mocno zagłębiona. Bardzo podatna na raka ziemniaka, mało odporna na gangrenę, parch zwykły, wirusy Y, mop-top i nekrotycznej kędzierzawki tytoniu, średnio odporna na zarazę ziemniaka, suchą zgniliznę bulw i bardzo odporna na wirus liściozwoju. Bardzo smaczna, w typie BC.

Słowa kluczowe: Dołkowski, Marius, zasoby genowe, ziemniak

Marius – the oldest polish potato cultivar found in Scandinavia

Abstract

The potato cultivar Marius was transferred to the Potato Gene Bank at the Bonin Research Center (IHAR-PIB) by the Nordic Gene Resource Center (NordGen) in Sweden. It came from 1893 and was bred by the Polish breeder Henryk Dolkowski, who created it as a result of crossing Goodrich and Reichskanzler cultivars. In Norway, cv. Marius was cultivated on a large scale until 1955, for 60 years. It is an early edible variety with high storage stability. The aboveground part is medium-high, slightly broadly spread, green stalks with violet coloration, dark green leaves with veins colored by anthocyanins. Blooms quite sparingly, the flowers are red-purple with white ends of petals. In principle, the plant does not produce berries and seeds. Tubers of small or medium size, rounded, slightly flattened, light beige peel with red spots, medium deep eyes, deeply recessed heel end. Very susceptible to potato cancer, not very resistant to gangrene, common scab, viruses – potato virus Y, mop-top and tobacco rattle virus, medium resistant to late blight, dry rot of tubers and very resistant to potato leaf roll virus. Very tasty, in type BC.

Keywords: Dołkowski, gene resources, Marius, potato

Mateusz Mielczarek, Anna Pawłowska, Krzysztof Treder

Wpływ zastosowania świetlówek led na szybkość wzrostu roślin ziemniaka

Ziemn. Pol. 2018, 4: 23-27, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Rośliny in vitro odmian La Rouge, Ilona i Kerkove Rohličky oraz wyrosłe z oczek wyciętych z bulw odmiany Vineta uprawiano w dwóch pomieszczeniach fitotronowych w tych samych warunkach, ale w jednym stosowano świetlówki LED Greenie T8 Flora (mieszanka światła czerwonego i niebieskiego, w zakresie długości fal pokrywającym się z zakresami pochłanianymi przez chlorofil, zużycie prądu 18W), w drugim Narwa T5 54W/865 (światło białe, 54W). W większości rośliny oświetlane świetlówkami LED rosły szybciej, były wyraźnie wyższe już w 5. dniu doświadczenia i różnica ta dynamicznie się powiększała w kolejnych dniach. Najbardziej spektakularny wpływ świetlówek LED stwierdzono u roślin uzyskanych z oczek bulw odmiany Vineta: po 12 dniach były one w pełni rozwinięte i średnio o 21,75 cm wyższe niż w dniu zerowym doświadczenia, podczas gdy rośliny z oczek oświetlane światłem białym po tym samym czasie przyrosły średnio 4,75 cm. Szybszy wzrost roślin może się przyczynić do znacznego skrócenia czasu certyfikacji sadzeniaków, a także namnażania materiału wysadzanego z roślin in vitro.

Słowa kluczowe: długość fali, szybkość wzrostu, świetlówka LED

The impact of led tubes on the rate of potato plant growth

Abstract

The in vitro plants of La Rouge, Ilona and Kerkove Rohličky cultivars and plants that had been grown from eyes cut from Vineta tubers were grown in two plant growth rooms under the same conditions, but one was illuminated by Greenie T8 Flora LEDs (a mixture of red and blue light in the wavelength range coinciding with the ranges absorbed by chlorophyll, current consumption 18W), while the second by fluorescent tubes Narwa T5 54W/865 (white light, 54W). Most plants illuminated with LEDs had faster growth, they were clearly higher already on day 5 of the experiment, and this difference dynamically increased in the following days. The most spectacular effect of LED fluorescent lamps was found in plants obtained from the eyes of tubers of the cv. Vineta: after 12 days they were fully developed and on average 21.75 cm higher than on the day zero, while plants from the eyes illuminated with white light at the same time grown 4.75 cm on average. Faster plant growth may contribute to a significant shortening of the certification time of seed potatoes, as well as the multiplication of planted material in vitro.

Keywords: growth rate, LED lamp, wavelength

Jerzy Osowski

Najgroźniejsze choroby powodujące zgnilizny bulw ziemniaka w okresie przechowywania

Ziemn. Pol. 2018, 4: 28-37, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Zaraza ziemniaka – atakuje części nadziemne i bulwy. Do infekcji bulw dochodzi, kiedy zarodniki pływkowe spływają z wodą z części nadziemnych do gleby. Straty plonu są szacowane na ok. 22% rocznie. Sucha zgnilizna – najczęściej do infekcji dochodzi jesienią podczas zbioru i przechowywania, poprzez mechaniczne uszkodzenia skórki oraz spowodowane przez patogeny innych chorób. Przy dużym porażeniu bulw również w czasie wschodów może być przyczyną nawet do 25% ich braku. Mokra zgnilizna – do infekcji może dojść już w czasie wegetacji w wyniku kontaktu bulw potomnych z porażonymi sadzeniakami lub roślinami porażonymi bakteriami wywołującymi czarną nóżkę, a także podczas zbioru i sortowania. Gniciu ulegają wszystkie tkanki bulwy oprócz skórki, cały miąższ zamienia się w śluz bakteryjny. Wodna zgnilizna przyranowa – sprzyjają jej długotrwałe okresy suszy przerywane obfitymi deszczami oraz zbiór niedojrzałych bulw przy wysokiej temperaturze gleby. Zainfekowana bulwa może całkowicie zgnić w ciągu kilku dni. Sprawcami zgnilizn mieszanych są grzyby z rodzaju Fusarium, bakterie powodujące zgnilizny i P. infestans. Do ich rozwoju dochodzi najczęściej w wyniku wtórnych infekcji bulw już zaatakowanych przez jednego ze sprawców innym czynnikiem chorobotwórczym.

Słowa kluczowe: bakterie, mokra zgnilizna, przechowywanie, sucha zgnilizna, zaraza ziemniaka, ziemniak

The most dangerous diseases causing potato tuber rot during storage

Abstract

Potato late blight – affects aerial parts and tubers. Tuber infections occur when the swimming spores flow with water from above-ground parts to the soil. Yield losses are estimated at approx. 22% per year. Dry rot – infection usually occurs in autumn during harvesting and storage, through mechanical skin damage and pathogens caused by other diseases. With large tuber infestation, dry rot can inhibit up to 25% of the sprouts during emergence. Wet rot – infections may occur during vegetation as a result of the contact of the newborn tubers with infected seed potatoes or plants infected with bacteria causing the blackleg, as well as during harvesting and sorting. All the tissues of the tuber rots except the skin, the whole flesh turns into a bacterial slime. Watery wound rot – is facilitated by long-lasting periods of drought interrupted by heavy rains and a collection of immature tubers at high soil temperature. The infected tuber can completely rot in a few days. Fusarium fungi, bacteria causing rots and P. infestans are the culprits of mixed rots. Their development usually occurs as a result of secondary infections of tubers already attacked by one of the perpetrators with another pathogenic microorganism.

Keywords: bacteria, dry rot, soil pest, potato, storage, wet rot

Agnieszka Przewodowska, Dorota Michałowska, Joanna Piskorz

Jubileuszowe XXV Krajowe Dni Ziemniaka już za nami

Ziemn. Pol. 2018, 4: 46-48, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

W 2018 r. Targi odbyły się w dniach 25-26 sierpnia w Boninie k. Koszalina. Współorganizowali je oddział IHAR-PIB w Boninie i PMHZ w Strzekęcinie. Swoje oferty zaprezentowało 70 firm, głównie hodowcy, producenci i dystrybutorzy ziemniaków z całego kraju, producenci sprzętu i maszyn rolniczych, firmy nawozowe oraz przedstawiciele agrobiznesu. W seminariach szkoleniowo-dyskusyjnych wzięło udział ponad 150 rolników. IHAR-PIB wystawił na swoim stoisku kolekcję 80 odmian z krajowego rejestru, natomiast kolekcja polowa na poletkach demonstracyjnych obejmowała 75 odmian z 8 firm hodowlano-nasiennych. Na poletkach firm chemicznych zaprezentowano 10 różnych programów nawożenia i ochrony. Na polu demonstracyjnym odbył się pokaz pracy specjalistycznych maszyn do zbioru i uprawy ziemniaków. Firma APH Group zademonstrowała nowatorski system nawadniający dostosowany do uprawy ziemniaków. W konkursie jakości kulinarnej ziemniaków ugotowanych brało udział 9 odmian. Za najsmaczniejszą konsumenci w anonimowej ankiecie uznali odmianę Wega (Norika) o ciemnożółtym miąższu i lekko zwięzłej konsystencji, II miejsce zajęła Impresja (HZ Zamarte), III – Queen Anne (Solana Polska). Łącznie w ciągu dwóch dni targi odwiedziło blisko 2500 osób.

Słowa kluczowe: Krajowe Dni Ziemniaka

Jubilee of XXV National Days of Potato already behind us

Abstract

In 2018, the fairs were held on August 25-26 in Bonin near Koszalin. They were co-organized by the branch of IHAR-PIB in Bonin and PMHZ in Strzekęcino. Seventy companies presented their offers, mainly growers, producers and distributors of potatoes from all over the country, producers of agricultural equipment and machinery, fertilizer companies and representatives of agribusiness. Over 150 farmers took part in training and discussion seminars. IHAR-PIB exhibited at its stand a collection of 80 cultivars from the national registry, while the field collection on demo plots covered 75 cultivars from 8 breeding and seed companies. Ten different fertilization and protection programs were presented on the plots of chemical companies. A demonstration of the work of specialized machines for harvesting and growing potatoes took place in the demonstration field. APH Group has demonstrated an innovative irrigation system adapted to growing potatoes. Nine varieties took part in the culinary quality competition for boiled potatoes. Consumers in the anonymous survey recognized the cv. Wega (Norika) as the tastiest cultivar. The cv. Wega has dark yellow flesh and slightly concise consistency. The second place went to Impresja (HZ Zamarte), III – Queen Anne (Solana Polska). In total, the fairs were visited by nearly 2,500 people within two days.

Keywords: National Potato Days