Wojciech Nowacki

Program dla Polskiego Ziemniaka – cele, założenia, realność wykonania

ZP 2019, 2: 3-10, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Szansą dla polskich producentów ziemniaków na zwiększenie skali uprawy i opłacalności produkcji jest wzrost popytu na ziemniaki na rynku krajowym i międzynarodowym. Konkurencją rynkową dla ziemniaków produkowanych w Polsce jest importowany corocznie przez kilka miesięcy towar nieprecyzyjnie oznakowany, a pochodzący z innych stref klimatycznych. Obecnie barierą w realizacji eksportu polskich ziemniaków na szerszą skalę jest konieczność prowadzenia wnikliwych kontroli fitosanitarnych, związanych z dość częstym wykrywaniem u nas organizmu kwarantannowego Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Cms) wywołującgo bakteriozę pierścieniową ziemniaka. Wprowadzenie w profesjonalnej produkcji ziemniaków obligatoryjnego obowiązku wysadzania materiału rozmnożeniowego wolnego od bakteriozy powinno uwolnić nasz kraj od tej choroby i dać szansę na potencjalny eksport. Propozycje zawarte w Programie dla Polskiego Ziemniaka mogą pozwolić na uporządkowanie rynku ziemniaka w kraju.

Słowa kluczowe: bakterioza pierścieniowa, eksport, import, młody ziemniak, sadzeniaki

Program for Polish Potatoes – objectives, assumptions, reality of implementation

Abstract

An opportunity for Polish potato producers to increase the scale of cultivation and profitability of production is the increase in demand for potatoes on the domestic and international market. Market competition for potatoes produced in Poland is the product imported annually for a few months, which is imprecisely marked and coming from other climatic zones. Currently, the barrier to the implementation of Polish potato exports on a broader scale is the need to conduct thorough phytosanitary controls related to the quite frequent detection of the Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Cms) on our farm causing potato ring rot. The introduction of the binding obligation to plant seedless material free from bacteriosis in professional potato production should free our country from this disease and give it a chance for potential export. The proposals included in the Polish Potato Program may allow the potato market to be organized in the country.

Keywords: export, import, ring rot, seed potatoes, young potato

Cezary Trawczyński

Wpływ dolistnego preparatu krzemowego na plon i jakość bulw ziemniaka

Ziemn. Pol. 2019, 2: 11-17, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

W 2-letnich doświadczeniach zastosowano Krzemian o składzie: Si(OH)4 2,5%, Cu 1,0%, Zn 0,6%, B 0,3% i Mo 0,2%. Zabiegi wykonywano na roślinach wysokości 20 cm (faza BBCH 19), w okresie zwierania międzyrzędzi (faza BBCH 39) i po kwitnieniu (faza BBCH 70), jedno-, dwu- i trzykrotnie w okresie wegetacji. Nawożenie organiczne stanowiła słoma i międzyplon gorczycy białej. Nawożenie mineralne stosowano w dawkach: 100 kg/ha N, 60 kg/ha P2O5 i 120 kg/ha K2O. Niezależnie od lat badań i liczby zabiegów uzyskano istotny przyrost plonu, o 12,9% w porównaniu z obiektem kontrolnym. Największy przyrost plonu uzyskano w roku suchym (2018) po zastosowaniu Krzemianu w fazie zwierania międzyrzędzi i po kwitnieniu. Stwierdzono tendencję do wzrostu w plonie udziału bulw dużych, o średnicy ponad 60 mm, oraz zmniejszania się udziału bulw zdeformowanych po zastosowaniu Krzemianu. Wykazano korzystny wpływ preparatu na zawartość skrobi i witaminy C w bulwach.

Słowa kluczowe: dolistne dokarmianie, jakość bulw, krzem, plon, ziemniak

The effect of foliar silicon preparation on the yield and quality of potato tubers

Abstract

Silicate with composition: Si (OH)4 2.5%, Cu 1.0%, Zn 0.6%, B 0.3% and Mo 0.2% was used in 2-year experiments. Treatments were carried out on 20 cm tall plants (BBCH 19 phase), during inter-row closing (BBCH 39 phase) and after flowering (BBCH 70 phase), one-, two- and three times during the growing season. Organic fertilization was straw and an intercrop of white mustard. Mineral fertilization was applied in the following doses: 100 kg/ha N, 60 kg/ha P2O5 and 120 kg/ha K2O. Regardless of years of research and the number of treatments, a significant increase in yield was obtained, by 12.9% in comparison to the control object. The highest yield increase was obtained in the dry year (2018) after application of Silicate in the inter-row and flowering shortening phase. There was a tendency to increase in the yield of large tubers, with a diameter of over 60 mm, and a decrease in the share of tubers deformed after applying Silicate. The beneficial effect of the preparation on the content of starch and vitamin C in tubers has been demonstrated.

Keywords: foliar nutrition, potato, quality of tubers, silicon, yield

Patryk Hara

Znaczenie biostymulatorów w uprawie ziemniaka

Ziemn. Pol. 2019, 2: 18-23, bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Dokonano przeglądu krajowych i zagranicznych doniesień literaturowych. Substancje biologicznie aktywne zawarte w biostymulatorach wpływają korzystnie na wzrost roślin, rozwój systemu korzeniowego i plonowanie ziemniaka. Biostymulatory są preparatami naturalnymi bezpiecznymi dla zdrowia człowieka i zwierząt, nie obciążają też środowiska naturalnego. Wykorzystanie ich w uprawie ziemniaka może przynieść wiele niezaprzeczalnych korzyści. Najważniejszą z punktu widzenia rolnika jest wzrost plonu handlowego w plonie ogólnym, dzięki czemu rosną zyski. Biopreparaty są maksymalnie skuteczne w bardzo niskich dawkach; skuteczność ich zależy też m.in. od fazy wegetatywnej, w jakiej znajdują się rośliny w chwili użycia preparatu.

Słowa kluczowe: biostymulatory, ekstrakty z alg morskich, hydrolizaty białkowe, substancje humusowe, ziemniak

The role of bio-stimulators in potato cultivation

Abstract

The paper reviews domestic and foreign literature reports on bio-stimulators used in potato production. Biologically active substances contained in these bio-preparations have a positive effect on plant growth, root system development, and potato yielding. Bio-stimulants are natural preparations that are safe for human and animal health and do not harm the natural environment. Their use in potato cultivation can bring a lot of undeniable benefits. From the farmer’s point of view, the most important is the increase of the marketable yield in the overall yield, thanks to which profits grow. Biopreparations have high efficacy at low doses; however, the stage of vegetative plant development also impacts their effectiveness.

Keywords: bio-stimulators, humic substances, marine algae extracts, potato, protein hydrolysates

Witold Karnkowski

Badania ziemniaków na obecność guzaka amerykańskiego (Meloidogyne chitwoodi) i guzaka holenderskiego (Meloidogyne fallax) prowadzone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w latach 2010-2018

Ziemn. Pol. 2019, 2: 23-28, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Oba guzaki są organizmami kwarantannowymi we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w wielu innych krajach spoza Unii. Z uwagi na możliwość przeniknięcia ich do Polski wraz z bulwami pracownicy PIORiN prowadzą poszukiwania obu tych gatunków nicieni w ziemniakach. W latach 2010-2018 laboratoria PIORiN przebadały na ich obecność, metodą przeglądania miąższu bulw, 29 718 próbek ziemniaków, z czego 683 (2,30%) zostały dodatkowo poddane analizie z zastosowaniem metody enzymatycznej. Obecność guzaków stwierdzono w 61 próbkach ziemniaków (0,21%), w tym w 59 próbkach sadzeniaków krajowych (34 z woj. lubelskiego, 8 z pomorskiego, 5 z kujawsko-pomorskiego, 4 z lubuskiego, 3 z podkarpackiego, 2 z podlaskiego i po 1 próbce z łódzkiego oraz wielkopolskiego), a także w 2 próbkach ziemniaków jadalnych pochodzących z Egiptu, pobranych ze sklepów na terenie woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. Testy molekularne (PCR-ITS i PCR-SCAR) wykluczyły obecność kwarantannowych gatunków – M. chitwoodi i M. fallax. W sadzeniakach krajowych zidentyfikowano gatunek M. hapla, a w ziemniakach z Egiptu gatunek M. javanica.

Słowa kluczoweMeloidogyne chitwoodiMeloidogyne fallax, urzędowe badanie, ziemniaki

Potato testing on the presence of the Columbia root-knot nematode (Meloidogyne chitwoodi) and the false Columbia root-rnot (Meloidogyne fallax) performed by the state plant health and seed inspection service in 2010-2018

Abstract

Both root-knot nematode species are quarantine pests in all member states of the European Union (EU) and some countries not belonging to the EU. Because of the possibility of their spread on potato tubers, the staff of the Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection(PIORiN) performs a survey of both nematode species on potatoes. In the period 2010–2018 PIORiN laboratories tested on their presence, with the analysis of potato flesh method, 29,718 potato samples. Six hundred eighty-three of these samples (2.30%) were additionally analyzed with enzymatic digestion method. The root-knot nematodes were detected in sixty-one potato samples (0.21%), including fifty-nine seed potato samples of domestic origin. These samples included thirty-four samples from lubelskie voivodeship, eight samples from pomorskie voivodeship, five samples from kujawsko-pomorskie Voivodeship, four samples from lubuskie voivodship, three samples from podkarpackie voivodship and 1 sample from łódzkie and wielkopolskie voivodship, respectively. Additional detection was found in two samples of potatoes for consumption coming from Egypt, taken from shops on the territory of łódzkie and świętokrzyskie voivodship. Performed molecular tests (PCR-ITS and PCR-SCAR) excluded the presence of quarantine pests M. chitwoodi and M. fallax. The nematodes occurring in seed potatoes of national origin were identified to M. hapla species, while these found in Egyptian potatoes – to M. javanica species.

Keywords: bacteria, Meloidogyne chitwoodiMeloidogyne fallax, official testing, potatoes

Janusz Urbanowicz

Zwalczanie chwastów w ziemniaku za pomocą herbicydów

Ziemn. Pol. 2019, 2: 28-33, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Chwasty na plantacjach można zwalczać zarówno przed wschodami, jak i po wschodach ziemniaków. Przed wschodami skuteczność zwalczania jest uzależniona od warunków pogodowych (temperatura powietrza i uwilgotnienie gleby), a po wschodach – od fazy rozwojowej ziemniaka i chwastów. Dobór odpowiedniego herbicydu zapewnia wysoką skuteczność i zapobiega zjawiskom niepożądanym, tj. kumulacji zachwaszczenia, wytworzeniu się odporności chwastów na substancje aktywne środków oraz wystąpieniu fitotoksycznej reakcji. Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin o użyciu środków ochrony powinno decydować ewidentne zagrożenie ze strony agrofagów oraz rachunek ekonomiczny.

Słowa kluczowe: fitotoksyczność, herbicyd, substancja aktywna, zachwaszczenie, ziemniak

Weed control of potatoes with herbicides

Abstract

Weeds on plantations can be controlled both before and after the emergence of potatoes. Before the appearance, the effectiveness of control depends on the weather conditions (air temperature and soil moisture), and after onset – on the development stage of the potato and weeds. The selection of the appropriate herbicide ensures high effectiveness and prevents the undesirable phenomena, i.e., the accumulation of weeds, the creation of weed resistance to the active substances of the agents and the occurrence of a phytotoxic reaction. In line with the principles of integrated pest management, the use of conservation measures should be determined by the pest risk and the economic calculation.

Keywords: active substance, herbicide, phytotoxicity, potato, weed infestation

Jerzy Osowski, Kamilla Sadowska

Choroby wirusowe ziemniaka – objawy, zagrożenie, zwalczanie

Ziemn. Pol. 2019, 2: 34-46, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

W walce z wirusami, ze względu na brak środków ochrony chemicznej, wskazane są: używanie zdrowych, kwalifikowanych sadzeniaków, uprawa odmian odpornych lub o podwyższonej odporności na wirusy, wysadzanie podkiełkowanych lub pobudzonych bulw w terminach w miarę możliwości wczesnych, lokalizacja upraw nasiennych w odpowiednich strefach, selekcje negatywne, izolacja przestrzenna, opryski olejami mineralnymi, chemiczne zwalczanie mszyc, wczesne niszczenie naci, wymiana sadzeniaków co 2 do 5 lat.

Słowa kluczowe: mszyce, PLRV, PVA, PVM, PVS, PVX, PVY, smugowatość ziemniaka

Potato viral diseases – symptoms, threat, control

Abstract

Because plant virus protection products are lacking, the control of potato viral diseases mainly relies on certified virus-free seed potatoes and the cultivation of potato cultivars resistant to viruses. Other auxiliary approaches include early as possible planting sprouted or not dormant tubers, locating seed crops in the low-risk zones, negative selection, spatial isolation, mineral oil spraying, chemical control of aphids, early haulm destruction, and most importantly replacement of seed potatoes every 2 to 5 years.

Keywords: aphids, PLRV, potato leaves streak disease, PVA, PVM, PVS, PVX, PVY

Janusz Urbanowicz

Insektycydy zarejestrowane do zwalczania stonki ziemniaczanej

Ziemn. Pol. 2019, 2: 46-49, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Obecnie zarejestrowanych jest 59 insektycydów nalistnych należących do 6 grup chemicznych, w tym 2 bioinsektycydy. Substancje aktywne w nich zawarte różnią się mechanizmem działania. Znajomość charakterystyki i mechanizmów działania środków pozwala na trafny ich dobór i efektywną ochronę plantacji w zależności od nasilenia występowania szkodnika oraz warunków pogodowych. Znaczenie stonki ziemniaczanej jest nadal duże z powodu rozdrobnienia upraw, specyfiki technologii uprawy ziemniaka oraz zmian klimatycznych, które wpływają na lokalnie dużą liczebność populacji.

Słowa kluczowe: insektycydy, stonka ziemniaczana, substancja aktywna, zwalczanie

Insecticides registered for control of colorado potato beetle

Abstract

Currently, there are registered fifty-nine foliar insecticides belonging to 6 chemical groups, including two bioinsecticides. Active substances differ in the mechanism of action. Knowledge of the characteristics and mechanisms of action of preparations allows for their proper selection and adequate protection of plantations depending on the severity of the occurrence of the pest and weather conditions. The importance of Colorado potato beetle is still high due to the fragmentation of crops, the specificity of potato cultivation technology and climate changes that affect locally large population numbers.

Keywords: active substance, Colorado potato beetle, control, insecticides

Jerzy Osowski

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób ziemniaka

Ziemn. Pol. 2019 nr 2: 50-60, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Ochrona chemiczna jest jedną z metod stosowanych w integrowanej ochronie plantacji przed agrofagami, ale jej stosowanie generuje wysokie koszty. Właściwy dobór fungicydów, oparty na znajomości mechanizmów ich działania i mobilności, uwzględniający fazy rozwojowe ziemniaka i warunki pogodowe w okresie wegetacji, pozwala na uzyskanie wysokiej skuteczności, ograniczenie szkodliwego wpływu środków na środowisko i zmniejszenie ryzyka wystąpienia odporności na zawarte w środkach substancje aktywne.

Słowa kluczowe: alternarioza, fungicydy, ochrona, odporność, substancja aktywna, zaprawianie, zaraza ziemniaka

Fungicides registered for the control of potato diseases

Abstract

Chemical protection is one of the methods used in the integrated protection of plantations against pests, but its use generates high costs. Proper selection of fungicides should be based on the knowledge of the mechanisms of their action and mobility. It also has to take into account the developmental stages of potato and weather conditions during the growing season. This process will result in high efficiency, reduction of the harmful effects on the environment, also the risk of induction the resistance to active chemical compounds will be substantially lowered.

Keywords: active substances, early blight, fungicides, late blight, potato protection, resistance, seed dressing