Jerzy Rembeza

Informacja o rynku ziemniaka

Ziemn. Pol. 2018, 2: 3-4, il.

Information about the potato market

Bernadetta Bienia, Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak

Efekty dolistnego nawożenia ziemniaka

Ziemn. Pol. 2018, 1: 4-7, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

W warunkach utrudnionego pobierania składników pokarmowych z gleby alternatywnym sposobem dostarczenia roślinom brakujących makro- i mikroskładników jest nawożenie dolistne. 3-letnie doświadczenia polowe przeprowadzono w woj. podkarpackim na glebie brunatnej lekko kwaśnej. Zastosowano następujące kombinacje nawozów dolistnych: Fortis Duotop Zn Mn + Fortis Aminotop; Fortis B Mo + Ferti Agro; Fortis Duotop Zn Mn + Fortis B Mo oraz obiekt standardowy – bez nawożenia dolistnego. Nawozy aplikowano 2-, 3- lub 4-krotnie, począwszy od fazy BBCH 29 (wytworzenie pędów bocznych) do początku tworzenia się owoców (faza BBCH 71). Największy efekt plonotwórczy odnotowano po zastosowaniu kombinacji Fortis Duotop Zn Mn + Fortis Aminotop. Większą akumulację skrobi stwierdzono po aplikacji Fortis Duotop Zn Mn + Fortis Aminotop oraz Fortis Duotop Zn Mn + Fortis B Mo, zaś witaminy C – kombinacji Fortis B Mo + Ferti Agro. Wszystkie kombinacje nawozów dolistnych obniżyły zawartość azotanów w bulwach.

Słowa kluczowe: nawożenie dolistne, plon, skład chemiczny, ziemniak

The effects of foliar fertilization of potato

Abstract

In the conditions of impeded nutrient uptake from the soil, foliar fertilization is an alternative way of providing plants with missing macro- and microelements. Three-year field experiments were carried out in the province Podkarpackie on the slightly acidic brown soil. The following combinations of foliar fertilizers were used: Fortis Duotop Zn Mn + Fortis Aminotop; Fortis B Mo + Ferti Agro; Fortis Duotop Zn Mn + Fortis B Mo and standard object – without foliar fertilization. Fertilizers were applied 2-, 3- or 4 times starting from BBCH 29 phase (production of lateral shoots) to the beginning of fruit formation (BBCH 71 phase). The highest yield effect was noted after the combination of Fortis Duotop Zn Mn + Fortis Aminotop. Higher starch accumulation was found after the application of Fortis Duotop Zn Mn + Fortis Aminotop and Fortis Duotop Zn Mn + Fortis B Mo, while the vitamin C – Fortis B Mo + Ferti Agro combination. All combinations of foliar fertilizers reduced the content of nitrates in tubers.

Keywords: chemical composition, foliar fertilization, potato, yield

anusz Urbanowicz

Herbicydy zarejestrowane do stosowania w uprawie ziemniaków

Ziemn. Pol. 2018, 2: 9-14, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Chwasty występujące w uprawach ziemniaka można zwalczać za pomocą herbicydów w dwóch terminach: przed wschodami ziemniaków i po wschodach. Skuteczność zwalczania w terminie przedwschodowym jest uzależniona od temperatury i wilgotności gleby, a w powschodowym – od fazy rozwojowej chwastów i ziemniaka (do zwarcia rzędów). Obecnie w rejestrze środków ochrony roślin znajduje się 81 herbicydów do stosowania na plantacjach ziemniaka, opartych na 15 substancjach czynnych. Znajomość mechanizmów działania tych substancji pozwala na ochronę plantacji w taki sposób, by nie doprowadzić do wywołania zjawisk niepożądanych, głównie efektu fitotoksycznej reakcji.

Słowa kluczowe: fitotoksyczność, herbicyd, substancja aktywna, zachwaszczenie, ziemniak

Herbicides registered for use in the cultivation of potatoes

Abstract

The weeds in potato crops can be controlled with herbicides before the emergence of potatoes and after emergence. Effectiveness of control in the pre-emergence period depends on the temperature and humidity of the soil, while in the post-emergence period – on the development stage of weeds and potatoes (until the stage of complete crop cover formation). At present, there are 81 herbicides in the register of plant protection products for use on potato plantations, based on 15 active substances. Knowledge of the mechanisms of action of these substances prevents the risk of undesirable effects, mainly the phytotoxic reactions.

Keywords: active substance, herbicide, phytotoxicity, potato, weed infestation

Jerzy Osowski

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób ziemniaka

Ziemn. Pol. 2018, 2: 15-24, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Na rynku krajowym jest obecnie 126 fungicydów do zwalczania alternariozy i zarazy ziemniaka oraz 26 fungicydów do jesiennego i wiosennego zaprawiania bulw przeciwko zgniliznom i chorobom skórki (rizoktonioza, parch srebrzysty). Środki te zawierają w swoim składzie w sumie 30 substancji aktywnych, które różnią się mechanizmem działania. Aby nie dopuścić do uodpornienia się sprawców chorób na te substancje, trzeba znać mechanizmy ich działania i stosować środki naprzemiennie. Oprócz właściwego doboru fungicydu do fazy rozwoju ziemniaka i patogenu należy też w czasie zabiegów zwrócić uwagę na sprawność używanego opryskiwacza, prędkość wiatru, kształt pola, obecność miejsc położonych w pobliżu drzew i krzewów, dawkę nawożenia azotem (zbyt duża sprzyja nadmiernemu rozwojowi części nadziemnej i stwarza korzystne warunki do rozwoju choroby), wilgotność względną powietrza (powyżej 60%) i temperaturę powietrza – powinna wynosić 12-25oC.

Słowa kluczowe: alternarioza, fungicydy, ochrona, odporność, substancja aktywna, zaprawianie, zaraza ziemniaka

Fungicides registered for the control of potato diseases

Abstract

On the domestic market, there are currently 126 fungicides to control early and late blights of potato, and 26 fungicides for autumn and spring treatment of tubers against rot and skin diseases (rhizoctoniosis, silver scab). These products contain in their composition a total of 30 active substances that differ in their mechanism of action. To prevent the risk of developing resistant isolates, the mechanisms of action of fungicides must be known, and these differing in mechanism of action should be alternated. In addition to the proper selection of fungicide for the potato and pathogen development phase, it is also necessary to pay attention to the efficacy of the sprayer, wind speed, the shape of the field, the presence of places near trees and shrubs, nitrogen fertilization (too large favors over-development of the above-ground part and favors the development of the disease), relative humidity of the air (above 60%) and air temperature – it should be 12-25oC.

Keywords: active substances, early blight, fungicides, late blight, potato protection, resistance

Jerzy Osowski

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób ziemniaka

Ziemn. Pol. 2018, 2: 15-24, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Na rynku krajowym jest obecnie 126 fungicydów do zwalczania alternariozy i zarazy ziemniaka oraz 26 fungicydów do jesiennego i wiosennego zaprawiania bulw przeciwko zgniliznom i chorobom skórki (rizoktonioza, parch srebrzysty). Środki te zawierają w swoim składzie w sumie 30 substancji aktywnych, które różnią się mechanizmem działania. Aby nie dopuścić do uodpornienia się sprawców chorób na te substancje, trzeba znać mechanizmy ich działania i stosować środki naprzemiennie. Oprócz właściwego doboru fungicydu do fazy rozwoju ziemniaka i patogenu należy też w czasie zabiegów zwrócić uwagę na sprawność używanego opryskiwacza, prędkość wiatru, kształt pola, obecność miejsc położonych w pobliżu drzew i krzewów, dawkę nawożenia azotem (zbyt duża sprzyja nadmiernemu rozwojowi części nadziemnej i stwarza korzystne warunki do rozwoju choroby), wilgotność względną powietrza (powyżej 60%) i temperaturę powietrza – powinna wynosić 12-25oC.

Słowa kluczowe: alternarioza, fungicydy, ochrona, odporność, substancja aktywna, zaprawianie, zaraza ziemniaka

Fungicides registered for the control of potato diseases

Abstract

On the domestic market, there are currently 126 fungicides to control early and late blights of potato, and 26 fungicides for autumn and spring treatment of tubers against rot and skin diseases (rhizoctoniosis, silver scab). These products contain in their composition a total of 30 active substances that differ in their mechanism of action. To prevent the risk of developing resistant isolates, the mechanisms of action of fungicides must be known, and these differing in mechanism of action should be alternated. In addition to the proper selection of fungicide for the potato and pathogen development phase, it is also necessary to pay attention to the efficacy of the sprayer, wind speed, the shape of the field, the presence of places near trees and shrubs, nitrogen fertilization (too large favors over-development of the above-ground part and favors the development of the disease), relative humidity of the air (above 60%) and air temperature – it should be 12-25oC.

Keywords: active substances, early blight, fungicides, late blight, potato protection, resistance

Katarzyna Salamońska, Włodzimierz Przewodowski

Problem z występowaniem i zwalczaniem w Polsce bakterii Ralstonia solanacearum – sprawcy śluzaka

Ziemn. Pol. 2018, 2: 28-32, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Problemy wiążą się przede wszystkim z dużą liczbą roślin żywicielskich i brakiem możliwości szybkiej interwencji w chwili wykrycia porażenia. Bakterię R. solanacearum cechuje wysoka patogeniczność i zdolność do adaptacji w różnych temperaturach. Dużym problemem jest brak odpowiednich środków ochrony roślin oraz możliwość szybkiego rozprzestrzeniania się bakterii przez skażone wody i dziko rosnące rośliny żywicielskie, dlatego należy stosować tylko przebadane w laboratorium kwalifikowane sadzeniaki, dezynfekować sprzęt, narzędzia i maszyny rolnicze oraz oddzielać od siebie składowane partie ziemniaków. Materiał uznany za zainfekowany bakteriami musi zostać natychmiast unieszkodliwiony: spalony, przeznaczony na paszę po uprzednim uparowaniu, wysterylizowany w wysokich temperaturach lub przemysłowo przetworzony w zakładach posiadających urządzenia odpowiednie do tego celu. Bulwy można także kompostować pod nadzorem oraz głęboko zakopać, jednakże tylko w przypadku gdy nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się materiału na teren rolny i do wód powierzchniowych.

Słowa kluczowe: bakterie kwarantannowe, brunatna zgnilizna ziemniaka, choroby ziemniaka, Ralstonia solanacearum, śluzak

The problem with the occurrence and eradication in Poland of the bacterium Ralstonia solanacearum – the causal agent of potato brown-rot disease

Abstract

Problems are primarily related to a large number of host plants and the lack of rapid intervention at the time of detection of infection. The R. solanacearum is characterized by high pathogenicity and adaptability at various temperatures. A big problem is the lack of appropriate plant protection products and the possibility of rapid spreading of bacteria by contaminated water and wild host plants. Therefore, only qualified seed potatoes tested in the laboratory should be used. Equipment, agricultural tools, and machines have to be disinfected, and stored batches of potatoes should be separated from each other. The material considered as infected with bacteria must be immediately disposed of by burning, sterilization at high temperatures or processing in plants with facilities suitable for this purpose. After sterilization, the material may be intended for animal feed. Tubers can also be composted under the supervision and buried deeply, however only if there is no risk of material transfer to the agricultural area and surface waters.

Keywords: brown rot, potato disease, quarantine bacteria, Ralstonia solanacearum

Patryk Hara, Jerzy Osowski

Czarna nóżka i mokra zgnilizna – ważne choroby bakteryjne ziemniaka

Ziemn. Pol. 2018, 1: 33-34, il.

Anna Moskal, Michał Pakla, Katarzyna Sitek

Ziemniak na Podkarpaciu

Ziemn. Pol. 2018, 2: 32-37, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Bakterie z rodzaju Pectobacterium i Dickeya są sprawcami czarnej nóżki na plantacjach ziemniaka oraz mokrej zgnilizny bulw w okresie przechowywania. Choroby te są uważane za jedne z ważniejszych w uprawie ziemniaka, przyczyniające się do powstawania dużych strat plonu. Ochrona przed nimi polega na stosowaniu tylko zabiegów profilaktycznych ze względu na brak skutecznych środków ochrony. Do zabiegów tych zalicza się m.in. stosowanie zdrowych sadzeniaków, selekcję negatywną i przechowywanie bulw w odpowiednich warunkach.

Słowa kluczowe: czarna nóżka, Dickeya, mokra zgnilizna, Pectobacterium, ziemniak

Blackleg and soft rot – important bacterial diseases of the potato

Abstract

Bacteria of the genus Pectobacterium and Dickeya are the perpetrators of the blackleg on potato plantations and the soft rot of tubers during their storage. These diseases are considered among the most important potato diseases and contribute to the large crop losses. Control is limited only to preventive treatments due to the lack of effective measures. These include the use of healthy seed potatoes, negative selection and storage of tubers under appropriate conditions.

Keywords: blackleg, Dickeya, soft rot, Pectobacterium, potato

Krzysztof Treder

Izotermiczna amplifikacja kwasów nukleinowych metodą LAMP i jej zastosowanie w diagnostyce patogenów ziemniaka

Ziemn. Pol. 2018, 2: 38-46, il., bibliogr., abstr., streszcz.

W ciągu ostatnich dwóch dekad powstało wiele izotermicznych metod amplifikacji kwasów nukleinowych o dużym potencjale do wykorzystania w diagnostyce patogenów wirusowych, bakteryjnych i grzybowych. Wśród tych technik wyróżnia się metoda LAMP z uwagi na czułość, specyficzność oraz szybkość wykonania. Podobnie jak PCR czasu rzeczywistego wersja LAMP czasu rzeczywistego umożliwia ilościową analizę wyników. Prostsze warianty metody nie wymagają kosztownej aparatury i można je wykonać w warunkach polowych, podobnie jak testy paskowe, od których LAMP jest o kilka rzędów wielkości bardziej czuły. W pracy dokonano przeglądu testów LAMP opracowanych do wykrywania patogenów ziemniaka.

Słowa kluczowe: LAMP, patogeny ziemniaka, RT-LAMP

Isothermal amplification of nucleic acids by the LAMP method and its application in diagnostics of potato pathogens

Abstract

Over the past two decades, many methods have been developed for isothermal amplification of nucleic acids with high potential for use in the diagnosis of viral, bacterial and fungal pathogens. Among these techniques, the LAMP method is the most mature due to high sensitivity, specificity, and speed. Like real-time PCR, the real-time LAMP enables quantitative analysis of results. Simpler variants of the method do not require expensive equipment and can be performed in field similarly as lateral flow tests, from which LAMP is a few orders of magnitude more sensitive. The study reviews LAMP tests designed to detect potato pathogens.

Keywords: LAMP, potato pathogens, RT-LAMP

Adrian Chlanda, Ewa Kijeńska

Skrobia ziemniaczana jako biomateriał do wytwarzania rusztowań na potrzeby inżynierii tkankowej

Ziemn. Pol. 2018, 2: 46-52, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Skrobia ziemniaczana jest naturalnym biodegradowalnym polimerem, który może być wykorzystywany jako składnik struktur wspomagających regenerację uszkodzonych tkanek. Wytworzone na potrzeby inżynierii tkankowej biomateriałowe rusztowania powinny charakteryzować się m.in.: zgodnością właściwości fizycznych i mechanicznych z właściwościami tkanek pacjenta, trwałością i stabilnością właściwości fizykomechanicznych w ściśle określonym przedziale czasu, stabilnością wymiarów oraz łatwością sterylizacji i wyjaławiania. Publikacja stanowi krótkie podsumowanie prac naukowych opisujących próby wytworzenia i charakteryzacji rusztowań wyprodukowanych z wykorzystaniem skrobi ziemniaczanej.

Słowa kluczowe: inżynieria tkankowa, rusztowanie tkankowe, skrobia ziemniaczana

Potato starch as a biomaterial for the production of scaffolds for the needs of tissue engineering

Abstract

Potato starch is a natural biodegradable polymer that can be used as an ingredient in structures supporting the regeneration of damaged tissues. The biomaterial scaffolds produced for the needs of tissue engineering should be characterized, among others, by the compatibility of physical and mechanical properties with the patient’s tissue properties, durability and stability of physicomechanical properties in a strictly determined time interval, dimensional stability, and simplicity of sterilization. The review presents a short summary of scientific papers describing the attempts to create and characterize scaffolds produced using potato starch.

Keywords: potato starch, tissue engineering, tissue scaffold