Tomasz Lenartowicz, Magdalena Piekutowska, Tomasz Erlichowski

Nowe odmiany ziemniaka 2019

ZP 2019, 1: 4-7; il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Pogoria – b. wczesna jadalna. Typ sałatkowy do ogólnoużytkowego, smak b. dobry. Daje wysokie plony po zakończeniu wegetacji. Nie jest jednak szczególnie polecana do podkiełkowywania i sadzenia na bardzo wczesny zbiór. Bulwy duże, o regularnym kształcie, okrągłoowalne, oczka płytkie, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Bulwy nie ciemnieją nawet po 24 godzinach po ugotowaniu. Dość podatna na PVY i zarazę. Hetman – wczesna jadalna. Typ sałatkowy (AB), smak dość dobry. Bulwy duże do bardzo dużych, o dość regularnym kształcie, okrągłoowalne, oczka płytkie, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Plenna i stabilna w plonowaniu. Bulwy nie ciemnieją. Wysoko odporna na PVY i PLRV, dość podatna na zarazę. Astana – śr. wczesna jadalna. Typ ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego, o bardzo dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, o dość regularnym kształcie, oczka dość płytkie, skórka żółta, miąższ żółty. Daje wysoki plon ogólny, o dużym udziale frakcji handlowej (95%). Wysoko odporna na PVY, średnio na zarazę. Partner – niemiecka, wczesna skrobiowa. Skrobiowość średnio 18,5%, plon skrobi w 2-letnich badaniach ponad 75 dt z ha. Plenna, o dużych okrągłoowalnych bulwach, skórka jasnożółta, miąższ biały. Wysoko odporna na PVY i średnio na zarazę. Torpeda – śr. wczesna skrobiowa. Skrobiowość średnio 18%, plon skrobi ponad 80 dt z ha. Bardzo plenna. Bulwy duże, okrągłe, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Wysoko odporna na PVY i średnio na zarazę.

Słowa kluczowecharakterystyka odmian, ziemniak

Abstract

Pogoria – very early, edible. Salad type for general use, excellent taste. It gives high yields after the end of vegetation. However, it is not particularly recommended for sprouting and planting for a very early harvest. Large tubers with a regular round-oval shape, shallow eyes, yellow skin, pale yellow flesh. Tubers do not darken even after 24 hours after cooking. Very susceptible to PVY and late blight. Hetman – early edible. Salad type (AB), good taste. Tubers large to very large, with a fairly regular round-oval shape, shallow eyes, yellow skin, pale yellow flesh. Fertile and stable in yielding. The tubers do not darken. Highly resistant to PVY and PLRV, quite susceptible to late blight. Astana – medium early, edible. The general use type for general use, slightly mealy, with a very good taste. Tubers very large, with a fairly regular shape, eyes quite shallow, yellow skin, yellow flesh. It gives a high total yield, with a large share of the commercial fraction (95%). Very resistant to PVY, medium to late blight. Partner – German, early, starchy. Starch on average 18.5%, yield of starch in 2-year studies over 75 dt per ha. Fertile, with large round-shaped tubers, light yellow skin, white flesh. Highly resistant to PVY and medium to late blight. Torpeda – medium early, starchy. Starch on average 18%, starch yield over 80 dt per ha. Very fertile. Large, round tubers, yellow skin, pale yellow flesh. Highly resistant to PVY and medium to blast.

Keywords: characterization of varieties, potato

Kamilla Sadowska, Agnieszka Pietrzak

Pojaw i presja mszyc – wektorów wirusów – w uprawach ziemniaka w Polsce w 2018 roku

ZP 2019, 1: 8-14; il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Mszyce odławiano w 8 miejscowościach, w większości zlokalizowanych w północnej Polsce. Żółte naczynia rozmieszczano na plantacjach po 2 sztuki, a owady wybierano z nich co drugi dzień i przesyłano do laboratorium w Boninie w celu oznaczenia do gatunku. Wiosenna migracja mszyc nieziemniaczanych rozpoczęła się dużo wcześniej niż ziemniaczanych. Największą różnicę odnotowano w Czarnoszycach i Drogoszach: 42 dni, najmniejszą w Rumsku – 4 dni. Stwierdzono znacznie większą ogólną liczbę mszyc uskrzydlonych niż w roku poprzednim. Rozwojowi populacji sprzyjała wczesna, bardzo ciepła wiosna bez opadów. Najwięcej osobników Myzus persicae odłowiono w Boninie. Duża liczebność tej mszycy związana była z bliskim sąsiedztwem żywicieli zimowych i wielu obiektów szklarniowych. W Boninie prowadzi się również sezonowe badania liczebności mszyc bezskrzydłych tworzących kolonie na roślinach ziemniaka. Skuteczność przenoszenia PVY w przypadku uskrzydlonych i bezskrzydłych mszyc M. persicae jest taka sama, natomiast w przypadku Aphis nasturtii osobniki uskrzydlone są bardziej skuteczne w przenoszeniu wirusów niż jej formy bezskrzydłe. Wyniki odłowów mszyc w roku obecnym i ubiegłych latach można prześledzić na stronie internetowej http:/ziemniak-bonin-pl/monitoring.

Słowa kluczowe: monitoring mszyc, mszyce nieziemniaczane, mszyce ziemniaczane, presja mszyc, ziemniak

Appearance and pressure of aphids as vectors of viruses in potato cultivation in Poland in 2018

Abstract

Aphids were caught in eight locations, mostly placed in northern Poland. Yellow traps were set on plantations of 2 pieces, and insects were picked from them every other day and sent to the laboratory in Bonin to designate the species. The spring migration of the non-potato aphids began much earlier than the potato aphids. The highest difference was recorded in Czarnoszyce and Drogosz: 42 days, the smallest in Rumsk: 4 days. A much larger overall number of winged aphids was found compared to the previous year. The early, warm spring favored the development of the population. The largest number of Myzus persicae individuals was caught in Bonin. The vast population of this aphid resulted from proximity to winter hosts and many greenhouse facilities. In Bonin, seasonal studies on the number of wingless aphids forming colonies on potato plants are also conducted. The effectiveness of PVY transmission in case of winged and wingless M. persicae aphids is the same, whereas, in the case of Aphis nasturtii, winged individuals are more effective in transmitting viruses than its wingless forms. The results of monitoring of aphids during the current and previous years can be traced on the http: / ziemniak-bonin-pl / monitoring website.

Keywords: aphid monitoring, aphid pressure, non-fried aphids, potato, potato aphids

Krystyna Zarzyńska

Wpływ wybranych czynników biologicznych i agrotechnicznych na wartość wskaźnika zieloności liści (SPAD) roślin ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym

ZP 2019, 1:16-22; il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

W doświadczeniu przebadano 10 odmian ziemniaka należących do różnych grup wczesności. Badanymi czynnikami były: nawadnianie, stosowanie mikroorganizmów, odmiana oraz wiek fizjologiczny roślin. Pomiary wykonywano co 10 dni, zaczynając od stadium zwarcia rzędów. Wskaźnik zieloności liści zależał w sposób istotny od odmiany i wieku fizjologicznego roślin. Nawadnianie plantacji i zastosowane efektywne mikroorganizmy nie wpłynęły na wartość tego parametru. Najwyższą wartość wskaźnika SPAD rośliny wykazywały na początku wegetacji. W miarę starzenia się roślin wskaźnik zieloności liści malał. Nawadnianie i efektywne mikroorganizmy nie różnicowały tempa spadku zawartości chlorofilu w liściach. Stwierdzono również, że użycie prostego przyrządu, jakim jest chlorofilomierz, umożliwia szybką ocenę stanu odżywienia roślin.

Słowa kluczowe: EM, nawadnianie, odmiana, SPAD, ziemniak

Effect of selected biological and agrotechnical factors on the value of the leaf greenness indicator (SPAD) of potato

Abstract

The effect of plantation irrigation and effective microorganisms on the green leaf index, which is a measure of the degree of plant nutrition, was investigated. The research was carried out on 10 potato varieties belonging to different groups of earliness. Measurements were taken every 10 days starting from the row closing stage. It was found that the leaf greenness index depended significantly on the cultivar and plant physiological age. Irrigation of plantations and applied effective microorganisms did not affect the size of this parameter. The highest value of the SPAD index of the plants showed at the beginning of the growing season. As the plants ages, the chlorophyll content in the leaves decreased. Applied irrigation and effective microorganisms did not differentiate the rate of chlorophyll decrease in potato leaves. It was also found that the use of a simple device which is a chlorophylometer gives the opportunity to assess the nutritional status of plants.

Keywords: EM, irrigation, potato, SPAD, variety

Renata Lebecka, Zygmunt Czarniak

Laboratoryjna ocena porażenia bulw ziemniaka przez wysoko agresywne szczepy bakterii Dickeya solani i Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense

ZP 2019, 1: 22-27; il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Bakterie pektynolityczne po wniknięciu do bulw ziemniaka w sprzyjających warunkach środowiska wywołują mokrą zgniliznę bulw. Oceniono porażenie bulw ośmiu odmian ziemniaka: Lady Rosetta, Brooke, Verdi, Omega, Smith Comet, Hermes, Lady Claire i VR 808 w dwóch niezależnych terminach. Stwierdzono istotny wpływ odmiany, użytego szczepu bakterii i współdziałania obu tych czynników na wielkość porażenia bulw, wyrażoną masą zgniłej tkanki. Średnio izolat gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense był bardziej agresywny niż izolat Dickeya solani. W przypadku odmiany Verdi izolat D. solani spowodował silniejsze gnicie niż P. c. subsp. brasiliense. Lady Rosetta i Brooke wyróżniły się odpornością na poziomie średnio odpornej odmiany wzorcowej Glada. VR 808 uległa najsilniejszemu porażeniu ze wszystkich badanych odmian, chociaż istotnie słabszemu niż wzorzec podatny – odmiana Irys.

Słowa kluczowe: bakterie, Dickeya solani, mokra zgnilizna bulw, Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense, podatność, ziemniak

Laboratory evaluation of infection symptoms caused by highly aggressive strains of bacteria: Dickeya solani and Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense in potato tubers

Abstract

Pectinolytic bacteria enter potato tubers and in favourable environmental conditions cause soft rot of tubers. Symptoms of infection of potato tubers after inoculation with bacteria Dickeya solani and Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense were scored for eight potato cultivars: Lady Rosetta, Brooke, Verdi, Omega, Smith Comet, Hermes, Lady Claire, VR 808, in two independent experiments. Significant influence of the cultivar, the bacterial isolate, and the interaction of these two factors on mass of rotten tissue was observed. In average, the mean rot was stronger after infection with Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense, than with Dickeya solani. The cultivar Verdi showed higher rotting after infection with D. solani, than with P. c. subsp. brasiliense. Two potato cultivars, Lady Rosetta and Brooke, showed the same level of resistance with the medium-resistant standard – the potato cultivar Glada. On average the least resistant of the potato cultivars tested was the cultivar VR 808, although it was significantly less resistant then the standard of high susceptibility – the cultivar Irys.

Keywords: bacteria, Dickeya solaniPectobacterium carotovorum subsp. brasiliense, potato, soft rot of tubers, susceptibility

Janusz Urbanowicz

Bandur 600 sc – nowy herbicyd do zwalczania chwastów w ziemniaku

ZP 2019, 1: 28-31; il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Chwasty występujące w ziemniaku można zwalczać za pomocą herbicydów w dwóch terminach: przed wschodami i po wschodach. W 2018 r. herbicydy zawierające substancję aktywną linuron zostały wycofane z obrotu i stosowania, a co za tym idzie pula herbicydów do przedwschodowego zwalczania chwastów zmniejszyła się o 11 preparatów handlowych. Rejestr środków ochrony roślin został „wzbogacony” o nowy środek – Bandur 600 SC, który uzyskał rejestrację w maju ubiegłego roku. Jest to herbicyd przedwschodowy do stosowania na wilgotną glebę, którego skuteczność oraz wpływ na rośliny ziemniaka były przedmiotem badań w oddziale IHAR-PIB w Boninie.

Słowa kluczowe: aklonifen, fitotoksyczność, substancja aktywna, ziemniak

Bandur 600 sc – a new herbicide for controlling weeds in a potato

Abstract

Potato weeds can be combated with herbicides on two dates: before emergence and after emergence. In 2018, the herbicides containing linuron as the active ingredient remained withdrawn from the market and use. Therefore, the herbicide pool for pre-emergence weed control decreased by 11 commercial preparations. The register of plant protection products was „enriched” with a new measure – Bandur 600 SC, which was registered in May last year. It is a pre-emergence herbicide for use on damp soil, whose effectiveness and impact on potato plants have been the subject of research in the IHAR-PIB branch in Bonin.

Keywords: aclonifen, active substance, phytotoxicity, potato

Jerzy Osowski

Choroby skórki bulw ziemniaka – występowanie, objawy i sposoby zwalczania

ZP 2019, 1: 33-42, il., bibliogr., abstr., streszcz.

Streszczenie

Opisano objawy parcha zwykłego, parcha srebrzystego i antraknozy na skórce oraz zależności występowania tych chorób od czynników zewnętrznych i stopnia odporności odmian. Wzrastające znaczenie chorób skórki sprawia, że rozpoznawanie objawów oraz znajomość sposobów zapobiegania występowaniu i ich rozwojowi staje się ważnym czynnikiem ograniczającym straty plonu. Omówiono podobieństwo objawów parcha srebrzystego i antraknozy, utrudniające identyfikację, i najważniejsze zabiegi agrotechniczne ograniczające występowanie chorób.

Słowa kluczowe: antraknoza ziemniaka, bakterie, Colletotrichum coccodes, grzyby, Helminthosporium solani, ochrona, parch srebrzysty, parch zwykły, Streptomyces scabies

Diseases of potato tuber skin – occurrence, symptoms and control methods

Abstract

The symptoms of scab, silver scab and anthracnose on the skin as well as the dependence of these diseases on external factors and the degree of resistance of cultivars are described. The increasing importance of skin diseases makes recognition of symptoms and knowledge of ways to prevent the occurrence and their development become an important factor limiting yield losses. The similarity of the silver scab and anthracnose symptoms, which make identification difficult, and the most important agrotechnical measures limiting the occurrence of diseases are discussed.

Keywords: bacteria, Colletotrichum coccodes, common scab, fungi, Helminthosporium solani, potato anthracnose, protection, silvery scab, Streptomyces scabies