Jerzy Rembeza

Informacja o rynku ziemniaka

Ziemn. Pol. 2018, 1: 3-4, il.

Information about the potato market

Tomasz Lenartowicz, Magdalena Piekutowska, Tomasz Erlichowski

Nowe odmiany ziemniaka 2018

Ziemn. Pol. 2018, 1: 4-7, il., abstr., streszcz.

Streszczenie

Ismena – wczesna jadalna, typ sałatkowy do ogólnoużytkowego. Kształt bulw regularny, oczka bardzo płytkie. Nadaje się do szczotkowania, mycia, a następnie konfekcjonowania. Skórka żółta, miąższ jasnożółty. Bulwy po ugotowaniu nie ciemnieją nawet po 24 godzinach. Plon handlowy stanowi średnio 93% plonu ogólnego. Odporna na mątwika ziemniaczanego Ro1 i na wirus Y, liście podatne na zarazę ziemniaka. Hodowca: HZ Zamarte – Grupa IHAR. Irmina – średnio wczesna jadalna, typ ogólnoużytkowy, smak dość dobry. Bulwy okrągłoowalne duże do bardzo dużych, o regularnym kształcie, oczka płytkie, skórka żółta, gładka, miąższ jasnożółty, po ugotowaniu nie ma tendencji do ciemnienia. Plenna, plon handlowy stanowi średnio 93% plonu ogólnego. Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, liście średnio podatne na zarazę ziemniaka. Hodowca: HZ Zamarte. Gardena – średnio wczesna jadalna, typ ogólnoużytkowy do lekko mączystego, smak dość dobry. Bulwy owalne, regularność kształtu przeciętna, skórka żółta, miąższ żółty, po ugotowaniu nie ma tendencji do ciemnienia. Plenność przeciętna. Odporna na mątwika ziemniaczanego i wirus Y, liście wysoko odporne na zarazę ziemniaka. Hodowca: HZ Zamarte

Słowa kluczowe: charakterystyka odmian, ziemniak

New potato cultivars 2018

Abstract

Cultivar (cv.) Ismena – early edible, salad type for general use. The tubers with a regular shape and very shallow eyes. The cultivar is suitable for brushing, washing and then confectioning. Yellow skin, bright yellow pulp. Tubers after cooking do not darken even after 24 hours. The commercial yield represents on average 93% of total yield. Resistant to potato cyst nematodes Ro1 and potato virus Y (PVY), leaves susceptible to late blight. Breeder: HZ Zamarte – IHAR Group. Cv. Irmina – moderately early edible, general use type, good taste. The tubers large round to very large, with a regular shape, shallow eyes, yellow skin, smooth, flesh bright yellow. There is no tendency to darken after cooking. Fertile, marketable yield constitutes on average 93% of total yield. Resistant to potato cyst nematode, highly resistant to PVY, medium susceptible to late blight. Breeder: HZ Zamarte. Cv. Gardena – moderately early edible, for general use to slightly mealy, quite good taste. Oval tubers, the regularity of the shape of tubers is average, yellow skin, yellow flesh, after cooking, there is no tendency to darken. Fertility average. Resistant to potato cyst nematode and PVY, leaves highly resistant to late blight. Breeder: HZ Zamarte

Keywords: cultivars characterization, potato

Dorota Michałowska, Agnieszka Przewodowska, Joanna Piskorz

Ochrona zasobów genowych ziemniaka zgromadzonych w banku genów in vitro

Ziemn. Pol. 2018, 1: 7-11, il., abstr,. streszcz., bibliogr.

Głównym celem utworzenia i prowadzenia banku genów ziemniaka w Boninie jest gromadzenie i długoterminowe utrzymywanie zasobów ziemniaka w stanie żywym i wolnym od patogenów. Obiekty przechowywane są w postaci roślin in vitro w warunkach spowolnionego wzrostu. Prace badawcze są ukierunkowane głównie na usprawnienie metod utrzymywania materiałów w banku, np. modyfikowanie składu pożywek tak, aby można było wydłużyć okresy między jednym a drugim odnawianiem materiału. Co roku część zasobów poddawana jest identyfikacji odmianowej w warunkach szklarniowych i polowych. Oceniane są m.in.: pokrój roślin, obecność i kształt skrzydełek, barwa korony kwiatów, kolor skórki i miąższu, głębokość oczek.

Słowa kluczowe: bioróżnorodność, długoterminowe przechowywanie, in vitro, zasoby genowe, ziemniak

Protection of potato genetic resources in the in vitro gene bank

Abstract

The main purpose of establishing and conducting a potato gene bank in Bonin is a collection and long-term maintenance of potato genetic resources in a living form and in the pathogen-free state. The potato genotypes are stored as in vitro plants under slow growth conditions. The research is mainly aimed at improving the maintenance methods, eg modifying the composition of media, so that the periods between renewal can be extended. Every year, a cultivar identity of part of the collection is confirmed in a greenhouse and in the field. This phenotype evaluation includes the examination of the general shape of the canopy, the presence, and shape of leaflets in the stem groin, the color of the crown of flowers, the color of the skin and flesh, and eyes depth.

Keywords: biodiversity, gene resources, in vitro, long-term storage, potato

Grzegorz Manowski

Realizacja Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) z ziemniakami w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 roku

Ziemn. Pol. 2018, 1: 11-16, il., abstr., streszcz., bibliogr.

Badano 46 odmian ziemniaka (31 jadalnych i 15 skrobiowych) z różnych grup wczesności. Doświadczenia założono na jednorodnym polu bez zmienności glebowych, w układzie bloków losowanych w trzech powtórzeniach po 60 roślin na każdym poletku. Nawożenie i ochrona wszystkich odmian i we wszystkich powtórzeniach były takie same. Bulwy odmian bardzo wczesnych i wczesnych podkiełkowywano przez 4 tygodnie na świetle 10-12 godzin dziennie w temperaturze 10-15oC. Dane o odmianach badanych w PDO służą do tworzenia list zalecanych odmian (LZO) odznaczających się najlepszymi cechami i najwierniej plonujących w danym województwie. W roku 2018 zalecane do uprawy w woj. pomorskim są: bardzo wczesne Denar, Arielle, Impala; wczesne Vineta, Michalina, Ignacy; średnio wczesne Tajfun, Satina, Laskara, Mazur; średnio późna Jelly oraz skrobiowe: Harpun, Pasat, Jubilat, Zuzanna, Kuras, Pasja Pomorska.

Słowa kluczowe: odmiana, plon, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe, ziemniak

Implementation of Post-registration Cultivar Experimentation in 2017 by Pomeranian Agricultural Advisory Center in Lubań

Abstract

Post-registration Cultivar Experimentation (PCE) included 46 potato cultivars representing different groups of earliness with 31 edible and 15 starch cultivars. The experiments were established on a homogeneous field with no soil variability, in the system of randomized blocks with three replicas including 60 plants per plot. The fertilization and protection regime was the same for all investigated cultivars. Tubers of very early and early varieties were sprouted for 4 weeks under the light (10-12 hours a day) at a temperature of 10-15°C. Data on the cultivars studied in the frame of PCE are used to create the lists of recommended cultivars (LZO) characterized by the best features and the most accurate yielding in a given province. Among edible cultivars recommended for cultivation in 2018 in the province Pomorskie are very early: Denar, Arielle, Impala; early Vineta, Michalina, Ignacy; moderately early: Typhoon, Satina, Laskara, Mazury; medium late: Jelly. Recommended starch cultivars area s follows: Harpun, Pasat, Jubilat, Zuzanna, Kuras, Pomorska Passion.

Keywords: Post-registration Cultivar Experimentation, potato, variety, yield

Krystyna Zarzyńska

Przydatność nowych odmian ziemniaka do uprawy w systemie ekologicznym

Ziemn. Pol. 2018, 1: 16-22, il., abstr., streszcz., bibliogr.

W latach 2014-2016 badano 7 odmian w dwóch miejscowościach o zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych. Spośród czynników wpływających na wielkość plonu, jak odmiana, miejsce uprawy i lata badań, istotność zróżnicowania dotyczyła jedynie lat. Największe plony uzyskano w obu miejscowościach w korzystnym roku 2016, najniższe zaś w 2015. Istotne różnice w strukturze plonu dotyczyły udziału bulw dużych (>60 mm). Na glebie lżejszej stwierdzono znaczne zdrobnienie bulw. Udział wad bulw, decydujących o jakości plonu, zależał w dużej mierze od odmiany, miejsca uprawy i lat badań. Biorąc pod uwagę zarówno wielkość plonu, jak i jego jakość, spośród badanych odmian za najbardziej przydatne do produkcji ekologicznej niezależnie od warunków środowiska można uznać odmiany Jurata i Oberon.

Słowa kluczowe: jakość, odmiana, plon, system ekologiczny, ziemniak

Suitability of new potato cultivars to organic crop production system

Abstract

During the years 2014-2016, seven varieties were studied in two locations differing in climatic and soil conditions. Among the factors affecting the size of the crop, such as the cultivar, the place of cultivation and the years of research, the significance of the variation concerned only the years. The highest yields were obtained in both locations in the favorable year 2016, and the lowest in 2015. Significant differences in the yield structure concerned the share of large tubers (> 60 mm). On the lighter soil, a significant tuber size reduction was observed. The share of tuber defects, determining the quality of the crop, depended largely on the cultivar, the location and years of research. Considering both the size of the crop and its quality, the cultivars Jurata and Oberon can be considered most useful for organic production regardless of the environmental conditions.

Keywords: cultivar, ecological system, potato, quality, yield

Jerzy Osowski, mgr inż. Hanna Gawińska-Urbanowicz

Wpływ suszy na koncentrację L-proliny w wybranych odmianach ziemniaka

Ziemn. Pol. 2018, 1: 22-30, il., abstr., streszcz., bibliogr.

Rizoktonioza występuje w formie ospowatości bulw, gnicia kiełków oraz próchnienia podstawy łodygi. Jest groźna na plantacjach nasiennych, ale z uwagi na rosnące spożycie ziemniaków w różnych postaciach (frytki, chipsy) jej znaczenie wzrasta w produkcji na inne kierunki użytkowania, gdyż powoduje zdrobnienie bulw, deformacje i nieestetyczny wygląd skórki. Do skutecznego zwalczania choroby, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony, należy wykorzystywać wszelkie dostępne metody jednocześnie: agrotechniczne oraz zabiegi środkami ochrony roślin. Zaprawianie bulw przed sadzeniem lub w trakcie jest zabiegiem, który pozwala na osiągnięcie szybkich i wyrównanych wschodów bez zmniejszenia obsady roślin na plantacji. Interesującą metodą jest technika ULV, czyli zastosowanie wirującego dysku, który 1 ml cieczy roboczej zamienia w 30 mln kropel, gwarantujących dokładne pokrycie bulwy. Dodatkową jej zaletą jest małe zużycie wody.

Słowa kluczowe: gnicie kiełków, grzyb, ospowatość bulw, próchnienie podstawy łodygi, Rhizoctonia solani, rizoktonioza ziemniaka, zaprawianie, ziemniak

Black scurf of potato – conditions favorable for the disease to occur, symptoms and disease control

Abstract

Rhizoctonia disease of potato occurs in the form of black scurf on tubers, sprouts rotting, and decay of the base of the stem. The disease is dangerous on seed farms. However, the increasing consumption of potatoes in various forms (French fries, chips) causes the rise of the disease importance also in production for other directions of use, mainly due to such symptoms as diminished tubers, deformation, and unsightly skin appearance. For effective control of the disease, according to the principles of integrated protection, all available methods should be used simultaneously including agrotechnical procedures and treatments with plant protection products. Treatment of tubers before or during planting facilitates fast and leveled emergence without reducing the planting density on the plantation. An interesting technique of performing tuber treatment is the ULV, which uses a rotating disk that converts 1 ml of liquid into 30 million drops to ensure accurate coverage of the tuber. The additional advantage of the ULV is low water consumption.

Keywords: black scurf of tubers, fungus, potato, Rhizoctonia disease, Rhizoctonia solani, sprouts rotting, stem base decay, tuber treatment

Barbara Sawicka

Skuteczność preparatu Supporter w uprawie ziemniaka

Ziemn. Pol. 2018, 1: 33-34, il.

Anna Moskal, Michał Pakla, Katarzyna Sitek

Ziemniak na Podkarpaciu

Ziemn. Pol. 2018, 1: 34-38, il., abstr. streszcz.

W 2016 r. areał uprawy w woj. podkarpackim wynosił ponad 24 tys. ha, tj. ok. 8% powierzchni krajowej, poziom plonowania zaś 252 dt/ha (w Polsce 285 dt/ha). Ziemniaki uprawia się głównie na cele jadalne na wczesny zbiór. Uprawy takie koncentrują się w pow. jarosławskim (gminy Radymno i Chłopice) i mieleckim (Padew Narodowa), a na surowiec do przemysłu przetwórczego – głównie w dębickim. Najczęściej wybieranymi odmianami są: Lord, Riviera, Carrera, Bellarosa, Denar, Miłek, Red Sonia, Vineta. Bellarosa i Tajfun są kierowane na eksport do Rumunii. Plon handlowy ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych waha się w granicach 100-250 dt/ha. W Padwi Narodowej produkcja jest prowadzona również z wykorzystaniem osłon. Uprawa ziemniaków wiąże się tu z wielopokoleniową tradycją od czasów II wojny światowej. Padew była pionierem w uprawie ziemniaka wczesnego na rynek. Temu kierunkowi sprzyja położenie geograficzne w Kotlinie Sandomierskiej. Ze względu na gleby lekkie i brak melioracji występują problemy z zapewnieniem odpowiednich warunków wilgotnościowych w okresie wegetacji. Problemem również są szkodniki glebowe. Dużą rolę odgrywa Podkarpacki ODR w Boguchwale. Od trzech lat prowadzi się tu doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ziemniaków z grupy średnio wczesnych i średnio późnych.

Słowa kluczowe: Podkarpacie, ziemniak

Potato on the Podkarpacie region

Abstract

In the Podkarpackie province, the area of cultivation in 2016 amounted to over 24 thousand. ha, i.e. about 8% of the national area, the yield level was 25.2 t/ha (in Poland 28.5 t/ha). In this region, the main direction of potato production is edible potatoes for the early harvest. Such production is concentrated in the area Jarosław (commune of Radymno and Chłopice) and Mielec (Padew Narodowa). Farms focusing on the production of raw material for the processing industry are located mainly in Dębica. The most frequently chosen cultivars are Lord, Riviera, Carrera, Bellarosa, Denar, Miłek, Red Sonia, and Vineta. Cultivars Bellarosa and Tajfun are directed to export to Romania. The commercial yield of very early and early potatoes varies between 10-25 t/ha. In Padew Narodowa, production is also conducted under covers. Cultivation of potatoes is associated with a multigenerational tradition since the Second World War. Padew was a pioneer in the commercial production of early potatoes. The geographic location in the Sandomierz Basin favors this direction. Due to light soils and lack of drainage, there are problems with ensuring proper humidity during the growing season. Soil pests also impost a problem. Local agricultural advisory center (ODR) placed in Boguchwała play important role in the dissemination of good agricultural practice and conducts field experiments included in the Post-registration Variety Experimentation of potatoes from the group of medium-early and mid-late.

Keywords: Podkarpackie province, potato

Diarmid Johnston, Agnieszka Płotka, Tomasz Erlichowski

Wysoko specjalistyczna produkcja sadzeniaków ziemniaka na przykładzie dwóch gospodarstw w woj. Pomorskim: AGRICO Polska Sp. z o.o. i POM-AGRO Sp. z o.o.

Ziemn. Pol. 2018, 1: il., abstr., streszcz.

Omówiono produkcję i działalność spółki AGRICO Polska Sp. z o.o. oraz gospodarstwa POM-AGRO Sp. z o.o. działających na terenie woj. pomorskiego w powiecie lęborskim. Działalność na terenie Lęborka i okolic spółki rozpoczęły w 2006 r. i specjalizują się w sprzedaży i produkcji sadzeniaków ziemniaka.

Słowa kluczowe: nasiennictwo ziemniaka, produkcja sadzeniaków, przedsiębiorstwa i spółki nasienne, ziemniak

Highly specialized production of potatoes on the example of two farms in the POMORSKIE province: AGRICO Polska Sp. z o.o. and POM-AGRO Sp. z o.o.

Abstract

This work describes production and activity of company AGRICO Polska Sp. z o.o. and the farm POM-AGRO Sp. z o.o., both operating in the district of Lębork (Pomorskie province). The company operates in Lębork and surrounding areas since 2006 and its activity is focused on the sale and production of seed potatoes.

Keywords: enterprises and seed companies, potato, potato seed science, seed potato production