Tytuł: Monitorowanie i ocena zmian w populacjach gospodarczo ważnych patogenów pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybowego oraz szkodliwych owadów na plantacjach ziemniaka.
Podzadanie 4 . Monitoring presji infekcyjnej wirusów ziemniaka w Polsce jako element systemów decyzyjnych w nasiennictwie

Instytucja finansująca:

Okres realizacji: 2008-2013

Wykonawcy: prof. dr hab. M. Kostiw – kierownik podzadania

Jednostka realizująca: Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie

Wartość projektu: 842 000 zł

Cel badań:

  • Ocena presji mszyc wektorów wirusów i presji infekcyjnej PVY, PVM, PVS i PLRV w 5 miejscowościach w Polsce
  • Ocena celowości dokonywania korekty dotychczasowych stref presji infekcyjnej PVY i PLRV.

Osiągnięte rezultaty:

  • Stwierdzono, że presja PLRV była bardzo niska na całym obszarze objętym obserwacjami. Dlatego może on być zaliczony do strefy 1a presji infekcyjnej PLRV, najkorzystniejszej dla produkcji nasiennej ziemniaka. Zgodnie z obowiązującym podziałem monitorowane miejscowości należą do strefy 2a lub 3a (Stare Olesno) presji infekcyjnej PLRV.
  • Presja infekcyjna PVY była wysoka lub bardzo wysoka. Zatem nie ma merytorycznego uzasadnienia dla dokonywania korekty dotychczasowych stref presji infekcyjnej tego wirusa na monitorowanych obszarach. Z kolei presja infekcyjna PVM i PVS była bardziej zróżnicowana zależnie od miejscowości. W części południowej kraju była wyższa (więcej mszyc A.nasturtii, A.frangulae i M.persicae nha liściach roślin), również i w porównaniu do zagrożenia PVY, niż na północy, gdzie była zbliżona u wszystkich 3 wirusów (PVY, PVM i PVS).
  • Wyniki presji PVY, PVm, PVS i PLRV w poszczególnych okresach sezonu wegetacyjnego (badania w Boninie) wykazały, że PVY stanowił największe zagrożenie dla ziemniaków i szerzył się intensywnie już w bardzo wczesnym terminie wegetacji roślin, a najintensywniej w I dekadzie lipca. Presja PVM i PVS była niższa niż PVY, a najwyższa wystąpiła w okresie od III dekady czerwca do II lipca. Również i w tych badaniach nie stwierdzono praktycznie szerzenia się PLRV.