Tytuł: Ocena możliwości prowadzenia rozmnożeń nasiennych mikrobulw i roślin in vitro w warunkach polowych.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 2010-2012

Główny wykonawca: mgr. inż. Agnieszka Barnyk

Wykonawcy: dr iż. Sławomir Wróbel – kierownik projektu

prof. dr hab. M. Kostiw – wykonawca

Jednostka realizująca: Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie

Wartość projektu: 250 000 zł

Cel badań:

Badania w warunkach polowych prowadzone na dwóch odmianach ziemniaka o zróżnicowanej odporności na wirusy miały na celu:

  • Porównanie porażenia PVY, PVM i PLRV bulw potomnych wyrosłych z roślin in vitro, mikrobulw, minibulw i sadzeniaków tradycyjnych.
  • Ocenę wpływu trzech terminów sadzenia roślin in vitro i mikrobulw w warunkach polowych na poziom porażenia bulw potomnych w/w wirusami.
  • Porównanie produkcyjności roślin in vitro, mikrobulw, minibulw i sadzeniaków tradycyjnych w aspekcie nasiennym.

Głównym celem badań laboratoryjnych oprócz corocznej oceny porażenia zebranych prób bulw z doświadczeń polowych w próbie oczkowej testem DAS-ELISA było określenie podatności roślin wyrosłych z różnych form materiałów nasiennych (rośliny in vitro, mikrobulwy, minibulwy, sadzeniaki tradycyjne) na infekcję PVY, PVM i PLRV w warunkach sztucznej inokulacji mszycami Myzus persicae i Aphis nasturtii.

Osiągnięte rezultaty:

  • Przeżywalność w warunkach polowych roślin wyrosłych z mikrobulw i roślin in vitro była w dużym stopniu uzależniona od panujących warunków pogodowych. Niskie temperatury, silne wiatry oraz susza miały działanie niekorzystne.
  • Rozmnażanie w warunkach polowych mikrobulw i roślin in vitro odmian względnie odpornych na wirusy może być bardzo opłacalne.
  • Późniejsze sadzenie (koniec czerwca) oraz zastosowanie w pierwszym okresie wzrostu roślin dodatkowej okrywy w postaci agrowłókniny pozwala na rozmnażanie w warunkach polowych również mikrobulw i roślin in vitro odmian o niskiej odporności na wirusy.
  • Trudno jednoznacznie wyjaśnić zwiększoną w warunkach polowych podatność mikrobulw i roślin in vitro na infekcje wirusowe. Wydaje się, że powodem wyższego porażania się nie jest ich delikatność, lecz inna, nie do końca poznana przyczyna, dlatego zagadnienie to wymaga dalszych badań.