Numer: N N310 162638

Tytuł: Ocena możliwości prowadzenia rozmnożeń nasiennych mikrobulw i roślin in vitro w warunkach polowych.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 2010-2012

Główny wykonawca: mgr. inż. Agnieszka Barnyk

Wykonawcy: dr iż. Sławomir Wróbel – kierownik projektu

prof. dr hab. M. Kostiw – wykonawca

Jednostka realizująca: Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie

Wartość projektu: 250 000 zł

Cel badań:

Badania w warunkach polowych prowadzone na dwóch odmianach ziemniaka o zróżnicowanej odporności na wirusy miały na celu:

  • Porównanie porażenia PVY, PVM i PLRV bulw potomnych wyrosłych z roślin in vitro, mikrobulw, minibulw i sadzeniaków tradycyjnych.

  • Ocenę wpływu trzech terminów sadzenia roślin in vitro i mikrobulw w warunkach polowych na poziom porażenia bulw potomnych w/w wirusami.

  • Porównanie produkcyjności roślin in vitro, mikrobulw, minibulw i sadzeniaków tradycyjnych w aspekcie nasiennym.

Głównym celem badań laboratoryjnych oprócz corocznej oceny porażenia zebranych prób bulw z doświadczeń polowych w próbie oczkowej testem DAS-ELISA było określenie podatności roślin wyrosłych z różnych form materiałów nasiennych (rośliny in vitro, mikrobulwy, minibulwy, sadzeniaki tradycyjne) na infekcję PVY, PVM i PLRV w warunkach sztucznej inokulacji mszycami Myzus persicae i Aphis nasturtii.

Osiągnięte rezultaty:

  • Przeżywalność w warunkach polowych roślin wyrosłych z mikrobulw i roślin in vitro była w dużym stopniu uzależniona od panujących warunków pogodowych. Niskie temperatury, silne wiatry oraz susza miały działanie niekorzystne.

  • Rozmnażanie w warunkach polowych mikrobulw i roślin in vitro odmian względnie odpornych na wirusy może być bardzo opłacalne.

  • Późniejsze sadzenie (koniec czerwca) oraz zastosowanie w pierwszym okresie wzrostu roślin dodatkowej okrywy w postaci agrowłókniny pozwala na rozmnażanie w warunkach polowych również mikrobulw i roślin in vitro odmian o niskiej odporności na wirusy.

  • Trudno jednoznacznie wyjaśnić zwiększoną w warunkach polowych podatność mikrobulw i roślin in vitro na infekcje wirusowe. Wydaje się, że powodem wyższego porażania się nie jest ich delikatność, lecz inna, nie do końca poznana przyczyna, dlatego zagadnienie to wymaga dalszych badań.

Fakty i mity o ziemniakach

Fakty i mity o ziemniakach

Kwartalnik ziemniak polski